Банківські операції - Навчальний посібник ( Капран В.І.)

1.3. ліцензування комерційних банків

Новостворений банк повинен отримати ліцензію на здійснення банківських операцій. Ліцензія видається комерційним банкам, які з часу реєстрації Національним банком України набули статусу юридичної особи, яка надає дозвіл на здійснення окремих чи всіх банківських операцій, якщо умови діяльності комерційних банків відповідають чинному законодавству України та нормативним актам Національного банку України, а також діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів. Умови видачі ліцензій регламентуються Положенням про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України 181, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 червня 1998 р. № 373/2813 , зміни затверджені постановою Правління НБУ від 10.02.99 р. № 56 та постановою Правління НБУ від 22.10.99 р. № 516.

Комерційний банк повинен дотримуватися умов, які надають новоствореному банку право отримати ліцензію на здійснення банківських операцій. До таких умов відносяться:

зареєстрований статутний капітал банку повинен бути повністю сплачений;

високий професійний рівень керівних осіб банку;

наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні банківські операції, та підрозділу внутрішнього аудиту;

забезпеченість необхідним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку України, для здійснення і обліку банківських операцій та складання щоденного балансового звіту банку;

відповідність приміщення банку вимогам Національного банку України, наявність документа на право власності на приміщення або угоди на оренду приміщення з його власником на строк не менше 5 років, а також інші документи.

Дотримання цих умов перевіряється на підставі поданих документів:

клопотання банку про видачу ліцензії на здійснення банківських операцій за підписом Голови Правління банку;

бізнес-план банку на перші три роки його діяльності (на кожен рік — окремо) має містити:

відомості, що підтверджують високий професійний рівень керівних осіб та керівників відповідних підрозділів, які повинні відповідати кваліфікаційним вимогам;

відомості про забезпеченість банку необхідним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку України;

відповідні внутрішні положення банку, що регламентують здійснення ним банківських операцій.

Цей пакет документів надається територіальному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням банку для отримання ліцензії. Разом із пакетом документів комерційний банк подає до територіального управління Національного банку України прохання про надання висновку щодо їх відповідності встановленим вимогам. При отриманні пакета документів територіальне управління перевіряє його комплектність, а також достовірність інформації, викладеної в поданих банком документах. У двотижневий строк із дня отримання повного пакета документів територіальне управління розглядає його на предмет дотримання банком вимог, за результатами розгляду готує висновок щодо можливості видачі банку ліцензії на виконання перелічених у клопотанні банківських операцій та готовності банку до їх здійснення. Після розгляду пакета документів банку на отримання ліцензії територіальне управління Національного банку України в триденний строк разом зі своїм висновком надсилає його поштою до Національного банку України на адресу Управління реєстрації та ліцензування банків.

Управління реєстрації та ліцензування банків Національного банку України розглядає отримані від територіального управління Національного банку України документи комерційного банку разом із висновком територіального управління Національного банку України на предмет їх відповідності до чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України, вимог, на підставі яких здійснюється ліцензування.

Протягом одного місяця з дня отримання Національним банком України клопотання про видачу ліцензії та подання банком усіх документів, необхідних для її отримання, Управління реєстрації та ліцензування банків готує висновок щодо можливості видачі банку ліцензії на здійснення певних операцій (з їх переліком) і подає проект відповідного рішення на розгляд Комісії для прийняття остаточного рішення.

Національний банк України приймає рішення про видачу ліцензії на здійснення банківських операцій новоствореним банкам. Територіальне управління Національного банку України приймає рішення про розширення ліцензії на здійснення банківських операцій за умов, визначених Комісією.

Управління реєстрації та ліцензування банків, у разі необхідності, за участю інших департаментів та управлінь Національного банку України готує висновок щодо можливості видачі (розширення) ліцензії на здійснення банківських операцій і подає його на розгляд заступнику Голови Правління Національного банку України, який за розподілом обов'язків між членами Правління здійснює загальне керівництво Управлінням реєстрації та ліцензування банків, для прийняття остаточного рішення.

У разі прийняття рішення про видачу (розширення) ліцензії на здійснення банківських операцій Управління реєстрації та ліцензування банків надсилає територіальному управлінню Національного банку України за місцем розташування комерційного банку відповідним чином оформлену ліцензію із супровідним листом для видачі представнику комерційного банку. Ліцензія на здійснення банківських операцій видається представнику комерційного банку на підставі відповідним чином оформленої довіреності, надання копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за видачу (для новостворених банків) або розширення (для діючих банків) ліцензії на здійснення банківських операцій і за бланк ліцензії, а також повернення оригіналу раніше наданої ліцензії.

Національний банк України може відмовити банку у видачі ліцензії, якщо за результатами розгляду поданого пакета документів, надано недостовірну або неповну інформацію, якщо здійснення операцій може негативно вплинути на діяльність банку або якщо банк не виконав встановлені умови. Рішення про відмову у видачі ліцензії повідомляється банку в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

На підставі отриманої ліцензії комерційні банки можуть здійснювати такі банківські операції:

Касове обслуговування клієнтів.

Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів.

Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку.

Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.

Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанків-ському ринку.

Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.

Факторинг.

Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.

Залучення депозитів юридичних осіб.

Залучення депозитів фізичних осіб.

Емісія цінних паперів.

Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.

Неторговельні операції з валютними цінностями.

Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.

Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

Валютні операції на міжнародних ринках.

Операції з банківськими металами на валютному ринку України.

Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.

Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.

Видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.

Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.

Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.

Здійснення банківських операцій без ліцензії Національного банку України тягне за собою відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України та нормативних актів Національного банку України.

Визначення окремих термінів до розділу 1

Активні операції банків — операції, за допомогою яких банки розміщують наявні у них грошові ресурси (видача позик, купівля цінних паперів та ін.).

Банк — юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і

т

юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банківська діяльність — залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банківська ліцензія — документ, який видається Національним банком України, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську діяльність.

Вклад (депозит) — це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку й підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Державний реєстр банків — реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків.

Державна реєстрація банку — надання банку статусу юридичної особи

відповідно до вимог глави 3 Закону України «Про банки і

банківську діяльність». Депозит — грошова сума або цінні папери (акції, облігації), розміщені

для зберігання у банківських установах. Депонент — фізична чи юридична особа, що внесла кошти на депозит

банківської установи.

Капітал банку — залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань.

Капітал підписний — величина капіталу, на яку отримано письмові зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на акції (паї).

Пасивні операції банків — операції, внаслідок яких формуються ресурси банків, тобто залучаються кошти в розпорядження банків (приймання вкладів, випуск банкнот).

Статутний капітал — початкова сума капіталу підприємств, фірм, акціонерних товариств у різних галузях економіки, в тому числі банків, що передбачена статутом або угодою про їхнє заснування. Основною формою статутного капіталу є акціонерний капітал.

?  Завдання для самоконтролю до розділу 1

1. Дати відповіді на наведені нижче запитання:

Ким видається дозвіл на створення комерційного банку?

Хто може виступати засновниками банку?

Які особи не можуть бути засновниками банку?

За рахунок яких коштів створюється статутний капітал банку?

За допомогою яких операцій формується власний капітал банку?

Які операції використовуються для розміщення і використання власного капіталу?

Які мінімальні розміри статутного капіталу встановлені згідно з чинним законодавством України?

Які документи подаються в НБУ для реєстрації комерційного банку?

За якими ознаками класифікуються комерційні банки?

Що являють собою активні та пасивні операції комерційних банків?

Яких умов повинні дотриматися комерційні банки для отримання банківської ліцензії?

Як проходить процес ліцензування комерційних банків?

2 Вибрати правильні варіанти відповіді до наведених далі завдань:

Дозвіл на утворення комерційних банків в Україні дає:

а)         Міністерство фінансів України;

б)         Національний банк України;

в)         Регіональне управління НБУ;

г)         Казначейство.

Засновниками комерційних банків не можуть бути:

а)         вітчизняні юридичні та фізичні особи;

б)         військовослужбовці;

в)         іноземні юридичні та фізичні особи;

г)         посадові особи органів прокуратури.

3. Частка учасників у статутному капіталі банків, створених у вигляді акціонерних товариств, не повинна перевищувати:

а)         50 \%;

б)         30 \%;

в)         35 \%;

г)         10 \%.

 

5. За формою власності банки бувають:

а)         акціонерні банки закритого та відкритого типу;

б)         унітарні та колективні банки;

в)         вітчизняні банки;

г)         пайові банки.

 

а) б) в) г)

6. За набором виконуваних операцій банки бувають:

універсальні; унітарні; спеціалізовані; малофілійні та філійні.

 

7. До пасивних операцій комерційних банків можна зараху-

8. До активних операцій комерційного банку можна зараху-

вати:

а)         кредитні операції;

б)         розрахунково-касові;

в)         депозитні операції;

г)         операції з купівлі-продажу іноземної валюти.

 

Ким видається банківська ліцензія:

а)         Міністерством фінансів України;

б)         Кабінетом Міністрів України;

в)         НБУ;

г)         Верховною Радою?

За наявністю філій банки бувають:

а)         безфілійні;

б)         міжнародні;

в)         унітарні;

г)         філійні.