Державне регулювання економіки - Навчальний посібник

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: 1.державне регулювання економІки
Читать: 1.1. регулювання економіки під час непу
Читать: 1.2.регулювання економіки під час  індустріалізації і війни.
Читать: 2. причини реформування державного регулювання економІки, переходу до ринку
Читать: 2.1. зміни в умовах і стратегії розвитку економіки  після завершення первинної механізації
Читать: 2.2. проблема економії часу після завершення первинної мехінізіції і досвід її вирішення.
Читать: 2.3. затратний характер економіки і форми його прояву.
Читать: 2.4. реформування економіки в повоєнний період.
Читать: 3. концепцІя реформи
Читать: 3.1. концепчція  переходу до  ринкової  економіки.ринковий та плановий механізми регулювання економіки (компаративний аналіз).
Читать: 3.2. лібералізація цін. вільні ціни, їх переваги та недоліки.
Читать: 3.3. лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків,   її переваги та недоліки.
Читать: 3.4. роздержавлення і приватизація.
Читать: 4.1.форми прояву кризи.
Читать: 4.2. криза в сільському господарстві.
Читать: 4.3. чому не вдалось "дещо схоже на неп"?
Читать: 5.проблеми подолання кризи І  вІдбудови економІки.
Читать: 5.1.чому не вдається зупинити падіння виробництва і почати відбудову економіки.
Читать: 5.2. аналіз пропозицій по подоланню кризи і  відбудові економіки.
Читать: 6.регулювання вІдносин власностІ.
Читать: 6.1.методологічні аспекти дослідження власності.
Читать: 6.2. вдосконалення власності у сучасних умовах
Читать: 6.3.яка власність потрібна нашій економіці.
Читать: 7.органІзацІя системи державного регулювання економІки в умовах ринку
Читать: 7.1.об’єктивна необхідність і теоретичені основи  державного регулювання економіки.
Читать: 7.2.система органів управління економікою
Читать: 7.3.система органів управління економікою
Читать: 8. органІзацІя пІдприЄмництва,  ринку та конкуренцІЇ.
Читать: 8.1. організація підприємництва.
Читать: 8.2.види підприємств, їх об’єднань та господарських товариств.
Читать: 8.3.антимонопольне законодавство.
Читать: 8.4.організація інфраструктури ринку.
Читать: 9. макроекономІчне планування.  державне регулювання розвитку науки І технІки.
Читать: 9.1 досвід макроекономічного планування.
Читать: 9.2. макроекономічне планування в україні після реформи.
Читать: 9.3. державне регулювання наукової та науково-технічної діяльності.
Читать: 10. державне регулювання працІ та ЇЇ оплати, рІвня життя населення, розвитку соцІальноЇ сфери.
Читать: 10.1 регулювання оплати праці.
Читать: 11.фІнансово кредитне регулювання економІки.
Читать: 11.1. фінансово–бюджетна система.
Читать: 11.2. регулювання цін та ціноутворення.
Читать: 11.3. податкова система.
Читать: 12. державне регулювання  зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ.
Читать: 12.1.організація зовнішньоекономічних зв’язків після їх лвбералізації.
Читать: 12.2. організація митної справи.
Читать: 12.3. Іноземні інвестиції.
Читать: 13. рІвень життя в украЇнІ І проблеми його пІдвищення
Читать: 13.1. продовольча проблема в україні
Читать: 13.2. рівень життя в україні і потреби населення.
Читать: 14. регулювання сІльського господарства та апк
Читать: 14.1. апк і проблеми його розвитку
Читать: 14.2. державне регулювання сільського господарства та апк.
Читать: 15. проблеми пІдвищення ефективностІ  економІки украЇни
Читать: 15.1. проблеми структурної перебудови економіки.
Читать: 15.2. проблеми розвитку експортного потенціалу.