Економіка праці і соціально трудові відносини - Навчальний посібник (Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В.)

8.5. резерви зроста ння продуктивності праці

Резерви зростання продуктивності праці — це можливості більш повного використання продуктивної сили праці, усіх факторів підвищення її продуктивності за рахунок удосконалювання техніки, технології, поліпшення організації виробництва, праці управління. Резерви тісно пов'язані з факторами зростання продуктивності праці. Якщо той чи інзабезпеченням досить високої матеріальної і моральної зацікавленості працівників у результатах праці.

2 група) резерви більш ефективного використання основних і оборотних фондів — це резерви кращого використання основних виробничих фондів (машин, механізмів, апаратури й ін.) за потужністю і за часом, а також резерви більш ощадливого і повного використання сировини, комплектуючих матеріалів, палива, енергії й інших оборотних фондів.

Необхідною умовою виявлення і використання резервів є їхня кількісна оцінка. Резерви можуть оцінюватися в абсолютних і відносних величинах. На конкретний період часу величину резервів можна визначити як різницю між досягнутим і максимально можливим рівнем продуктивності праці.

Оцінку впливу зниження трудомісткості продукції, поліпшення використання робочого часу, зміни кооперованих поставок, скорочення втрат від браку і т.д. на рівень продуктивності праці на можна визначити за допомогою таких формул:

Зростання продуктивності праці (у \%) в залежності від ступеня використання робочого часу визначається за формулою:

Ф

ДПрл. = —^--100 -100, (8.16)

(Фрч +ДФ™ ) -100 або ДПрч. = —^        р—      100, (8.17)

® р.ч.

де Ф рч. — плановий ефективний фонд часу одного робітника, год.;

Фр.ч. — базовий ефективний фонд часу одного робітника, год.;

Дф™р^ — передбачена зміна середньої величини ефективного фонду часу у плановому періоді, год.

Зростання продуктивності праці (у \%) в залежності від процента скорочення трудомісткості виготовлення продукції визначається за формулою:

Лтт      100 • а

ДП^ = 100      ' (818)

100 - а

де а — скорочення трудомісткості виготовлення продукції, \%.

Зростання продуктивності праці (у \%) в залежності від скорочення втрат від браку розраховується за формулою:

ДПбр = 100 ~ Б"л -100 -100, (8.19) Р    100 - Б0

де Бпд, Б0 — відповідно проценти втрат від браку в плановому та звітному періодах, \%.

Зростання продуктивності праці (у \%) в залежності від зміни кооперованих поставок визначається за формулою:

АПК = ^Ц00 • Р_ , (8.20)

де Трк — трудомісткість зміненого обсягу кооперованих поставок в плановому періоді, нормо-год.;

Тр0 — трудомісткість продукції у звітному періоді, нормо-год.;

к3б — коефіцієнт збільшення обсягу продукції у плановому періоді;

Рпитома — питома вага основних робітників у їхній загальній чисельності у звітному періоді.

Зростання продуктивності праці (у \%) в залежності від зміни обсягу виробництва та чисельності працюючих розраховується за формулою:

ДП0 = 100 + Взв -100 -100, (8.21) І00 + Рзб

де Взб — планове збільшення обсягу виробництва, \%;

Рзб — збільшення працюючих згідно плану, \%.

Зростання випуску продукції (у \%) за рахунок підвищення продуктивності праці визначається за формулою:

ДОПпрод. = 100 - ?з6 "100, (8.22)

Взб

На підприємствах для використання резервів розробляють плани організаційно-технічних заходів, де зазначаються види резервів підвищення продуктивності праці, заходи щодо їх реалізації, втрати на них, строки проведення, а також відповідальні виконавці.