Економіка праці і соціально трудові відносини - Навчальний посібник (Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В.)

4.3. механізм функціонування соціального партнерства в україні

Розвиток соціального партнерства неможливий без інституціоналі-зації його сторін. Під інституціоналізацією розуміють комплекс установ, в яких обрані члени груп отримують право на виконання дій, спрямованих на задоволення індивідуальних і групових потреб, для регулювання поведінки членів груп.

Передумовами інституціоналізації є:

виникнення певних суспільних потреб у нових типах соціальної діяльності;

розвиток необхідних організаційних структур і соціальних норм;

інтернаціоналізація індивідами нових норм і цінностей, формування на їхній основі системи потреб особистості.

Завершенням процесу інститущоналізації є інтеграція нового виду соціальної діяльності в існуючу структуру виробничо-економічних відносин.

З набуттям Україною незалежності стала помітною зміна деяких функцій профспілок:

вихід від патронату держави;

укладання колективних договорів та тарифних угод.

На державному рівні розпочався новий для України процес створення соціально-трудових відносин. З'являються верстви власників та їхніх організацій. Виникають передумови впровадження соціального партнерства.

Сьогодні в Україні нагальною стала проблема регіоналізації соціального партнерства, тобто узгодження інтересів соціальних партнерів саме на регіональному рівні. Для цього створюються регіональні ради соціального партнерства. їхніми функціями є:

відстеження соціально-економічної ситуації в регіоні;

запобігання виникненню конфліктів;

сприяння збалансуванню інтересів і можливостей усіх сторін соціально-трудових відносин.

Першу обласну раду соціального партнерства було створено в Миколаївській області. З 2000 р. такі ради вже діяли у 25 регіонах України. У центрі їхньої уваги вирішення проблем соціально-трудової сфери:

укладання регіональних угод між профспілками та обласними державними адміністраціями;

відстеження змін на ринку праці;

запобігання масовому вивільненню працюючих.

Питання для самоконтролю

Дайте визначення соціального партнерства.

Які напрямки охоплює соціальне партнерство?

Назвіть основних суб'єктів соціального партнерства.

Перелічіть основні соціальні інститути, що здійснюють захисні функції.

Розкрийте роль профспілкової організації з захисту прав і інтересів найманих робітників.

Розкажіть про основні принципи соціального партнерства.

Які об'єднання роботодавців України ви знаєте?

Розкрийте основні функції об'єднань роботодавців України.

Дайте характеристику трудового конфлікту.

Назвіть негативні наслідки трудового конфлікту?

Охарактеризуйте систему колективно-договірного регулювання в Україні.

Що є предметом галузевої та регіональної угоди?

Що є предметом колективного договору на рівні підприємства?

Охарактеризуйте законодавчу базу гарантування прав найманих робітників в Україні.

Тести для самоконтролю

Функціонування системи соціального партнерства здійснюється на тристоронній співпраці спілки підприємців (роботодавців), профспілок та органів державної влади.

а)         так;

б)         ні.

Соціальне партнерство передбачає вирішення соціальних конфліктів революційним шляхом, а не шляхом мирних переговорів і взаємних поступок.

а)         так;

б)         ні.

Трудовий конфлікт передбачає падіння мотивації до праці і фактичних показників трудової діяльності внаслідок негативного настрою, недовіри, відсутності гарантій.

а)         так;

б)         ні.

Чи має трудовий конфлікт позитивні функції?

а)         так;

б)         ні.

Розрізняють три типи трудового конфлікту (відкритий, закритий і напівзакритий ).

а)         так;

б)         ні.

Соціальний діалог, пошук компромісу у задоволенні господарсько-трудових відносин усіх сторін соціально-трудових відносин — це:

а)         соціальний захист;

б)         соціальна підтримка;

в)         соціальна допомога;

г)         соціальне партнерство.

Скільки існує груп суб'єктів соціально-трудових відносин?

а)         2;

б)         3;

в)         4;

г)         5.

Жорстке державне регулювання соціально-трудових процесів — це:

а)         соціальний захист;

б)         патерналізм;

в)         соціальна допомога;

г)         соціальне партнерство.

Громадянин, який самостійно працює і постійно наймає для роботи одного чи багатьох осіб — це:

а)         робітник;

б)         роботодавець;

в)         найманий робітник;

г)         вірна відповідь відсутня.

10.       Громадянин, який уклав трудову угоду з роботодавцем, керівником підприємства або іншим уповноваженим ним органом і безпосередньо виконує трудову функцію відповідно до існуючих регламентів — це:

а)         робітник;

б)         роботодавець;

в)         найманий робітник;

г)         вірна відповідь відсутня.

Завдання 2. Визначити, чи правильні такі твердження? Обгрунтуйте свою відповідь.

Соціальне партнерство являє собою систему відносин між роботодавцями і працівниками, за якою в межах соціального миру забезпечується узгодження їхніх соціально-трудових відносин.

Роботодавець хоче як дорожче купити повноцінну робочу силу .

Конфлікти можуть бути корисні, тому що вони найбільше явно виражають інтереси супротивних сторін.

Всі організаційно-трудові суперечності створюють конфліктну ситуацію.

Вирішення трудового конфлікту залежить від таких суб'єктивних людських факторів, як потреби і здатності.