Економіка праці і соціально трудові відносини - Навчальний посібник (Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В.)

Анотація

 

 ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2012

УДК 331(075.8) ББК 65.24я73 Е 45

Гриф надано

Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України (Лист № 1/11-7554 від 10.08.2011 р.)

Рецензенти:

Прутська О. О. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньо-економічної діяльності Вінницького національного аграрного університету;

Музиченко А С. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства і фінансів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Авторський колектив:

М. Г.Акулов (передмова, 1, 2, 9, 10, 11 теми); А. В. Драбаніч (3 тема); Т. В. Євась (7, 8 тема); О. А. Жукова (13 тема);

М. Помірча (6 тема);

І. Цаль (12 тема);

Л. В. Юрчишена (4, 5 теми).

Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В. та ін.

Е 45 Економіка праці і соціально трудові відносини. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.

ISBN 978-611-01-0317-6

Навчальний посібник розрахований на студентів і слухачів вищих навчальних закладів. У ньому враховуються вимоги навчально-професійної програми підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів напряму 0501 «Економіка і підприємництво».

У посібнику відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються в блоці головних законів і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність підприємств України з приводу ефективного використання трудових ресурсів. Враховано концептуальні положення, які з'явилися в економічній літературі за останні роки, досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств, використані авторські розробки, присвячені розвитку, соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві.

УДК 331(075.8) ББК 65.24я73

ISBN 978-611-01-0317-6

© Акулов М. Г., Драбаніч А. В.,

Євась Т. В. та ін., 2012. © Центр учбової літератури, 2012.