Економіка праці і соціально трудові відносини - Навчальний посібник (Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В.)

7.6. визначення економічної ефективності від заходів із вдосконалення організації праці

Серед основних факторів, за рахунок яких може бути визначена економічна ефективність щодо покращення організації праці виділяють:

1)         Зниження чисельності працюючих — у такому випадку еко- номія визначається за формулою:

Еч.п.     Еч   3 сер   Icoц.вiдp., (7.1)

де Еч —— кількість вивільнених працюючих, чол.;

З сер — середньорічна зарплата після проведення заходу, грн.; Ісоцлцф — індекс соціальних відрахувань від зарплати.

2)         Умовно-річна економія по  фонду заробітної плати та

пов'язаних з нею соціальних відрахувань визначається за формулою:

Е ФОП     ( Т н * С г    Т   н * С  г) * О  вироб. * Ідод.зп. ' Icoц.вiдp., (7.2)

де Т н і Т'н — відповідно нормативна трудомісткість виробу до і після здійснення заходу, нормо-год.;

С г і Сг — відповідно середня годинна тарифна ставка до і після здійснення заходу, грн.;

О 'вирсл — випуск продукції після здійснення заходів, шт.;

Ідод^іь — індекс додаткової зарплати.

3)         Зниження в собівартості продукції умовно-постійних затрат

— тоді економія в результаті підвищення продуктивності праці визначається за формулою:

Еум-п.з. — О вироб. *          '      ' ^ум-п.з. , (7.3)

де О „ирс^ — випуск продукції до здійснення заходу, грн.; ДПтр — приріст продуктивності праці, \%;

сі'з — частка затрат в одній гривні продукції до здійснення заходу; <і умп.з. — частка умовно-постійних затрат у собівартості продукції.

Умовна річна економічна ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці може визначатись і за формулою:

Еє.ф. — Еу.р. — Зп — Зк * Ен, (7.4)

де Еу^ — умовна річна економія (доход), грн.;

Зп — поточні затрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо організації праці, грн.;

Зк — одноразові капітальні затрати, грн.;

Ен — нормативний коефіцієнт ефективності, який характеризує частку капітальних затрат, що відносяться на собівартість продукції протягом року (0,15).

Термін окупності капітальних вкладень визначається за формулою:

Ток =   . (7.5)

'"у. р. п

Якщо здійснення заходів із вдосконалення організації праці розраховано на період більше, ніж один рік, тоді аналіз ефективності таких капіталовкладень здійснюється із використанням методу дисконтування.

Також необхідно порівнювати плановий та фактичний ефекти та здійснювати аналіз факторів, які вплинули на відхилення від цих показників.