Економіка праці і соціально трудові відносини - Навчальний посібник (Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В.)

Передмова

Сучасний етап становлення ринкових відносин в Україні характеризується перетвореннями в системі суспільних відносин, найсуттєвіші з яких відбуваються саме в соціально-трудовій сфері. Вони торкаються інтересів усіх верств населення — суб'єктів цих відносин, а саме набуття ними системи теоретичних і практичних знань із питань регулювання соціально-трудових відносин, оплати праці і формування доходів, стимулювання оптимального попиту і формування блага. В зв'язку з цим зростають вимоги до підготовки спеціалістів з вищою освітою, яким належить вирішувати надзвичайно важливі й складні проблеми ефективного формування і використання трудового потенціалу та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях. Відповідно, виникає потреба у створенні якісно нових сучасних підручників та навчальних посібників з економічних дисциплін.

Принципи ринкової економіки активно проявляються у процесах використання робочої сили, зумовлюють формування системи соціально-трудових відносин нового рівня, а також пов'язаних з нею систем організації та оплати праці, формування доходів працівників, зростання рівня та якості життя населення України.

Знання основ економіки праці у соціально-трудовій сфері допомагає визначати, розраховувати, аналізувати показники та резерви зростання продуктивності та ефективності праці, джерела формування фонду оплати праці та його ефективного використання на підприємствах, сучасні тенденції розвитку трудового потенціалу, проблеми продуктивної зайнятості та ринку праці; досліджувати механізм функціонування системи соціально-трудових відносин та вплив глобалізаційних процесів на розвиток економіки країни.

Курс «Економіка праці та соціально-трудові відносини» вивчають студенти всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, що свідчить про важливість та значимість цієї дисципліни.

Метою дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних умінь студентів економічних спеціальностей щодо системного оцінювання діяльності організацій з позицій ефективного використання фактора праці, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для розвитку соціуму, забезпечення цілеспрямованого використання трудового потенціалу суспільства.

Виходячи з поставленої мети, завданнями дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівців з таких питань:

вивчення економічних законів, що регулюють розподільчі відносини в ринковій економіці;

дослідження механізму соціального партнерства;

вивчення механізмів регулювання ринку праці;

дослідження процесів відтворення робочої сили;

з'ясування механізму зростання продуктивності й ефективності праці;

оволодіння методами вивчення витрат робочого часу, нормування праці;

надання студентам ґрунтовних знань з питань оплати праці та регулювання заробітної плати;

вивчення проблем сучасного моніторингу ринку праці;

обґрунтування тенденцій становлення і розвитку світового ринку праці та діяльності Міжнародної організації праці.

Відповідно до мети та завдань дисципліни, а також згідно з нормативною програмою вивчення дисципліни побудовано зміст навчально-методичного посібника «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи дослідження соціально-економічних та виробничих відносин на рівні підприємств, організацій. Значну увагу приділено вивченню питань формування та функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці; проблемам інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану Міжнародною організацією праці.

Посібник розраховано на студентів усіх економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та фахівців, які займаються питаннями економіки, організації та нормування праці, управління персоналом.

Дисципліна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» тісно пов'язана з такими дисциплінами: «Економіка підприємства», «Організація праці», «Охорона праці», «Управління трудовими ресурсами», «Ринок праці», «Соціологія праці», «Економічна теорія», «Мотивація персоналу», «Менеджмент персоналу».

Авторами розділів навчального посібника є викладачі Вінницького фінансово-економічного університету: кандидат економічних наук, доцент М.Г. Акулов (предмова, теми 1, 2, 9, 11, 10); старший викладач А.В.Драбаніч (тема 3); кандидат економічних наук Л.В. Юрчишена (теми 4, 5); старший викладач Т. В. Євась (теми 7, 8); старший викла

дач О.М. Помірча (тема 6); старший викладач 1.1. Цаль (тема 12); старший викладач O.A. Жукова (тема 13).

Колектив авторів сподівається, що формування системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної праці та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні, парадигми людського розвитку та соціалізації економіки, сприятимуть активному формуванню й раціональному використанню людського капіталу як найвищого блага кардинального поліпшення життя суспільства і швидкого соціально-економічного зростання.

Автори з вдячністю приймуть критичні зауваження, побажання та пропозиції, які будуть враховані в подальшій роботі над структурою та змістом навчального посібника.