Економіка праці і соціально трудові відносини - Навчальний посібник (Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: 1.3. предмет і завдання дисципліни «економіка праці і соціально-трудові відносини»
Читать: Розділ 2 трудовІ ресурси І трудовий потенцІал суспІльства 2.1. характеристика та динаміка змін у структурі населення україни та світового співтовариства
Читать: 2.2. трудові ресурси: сутність та показники виміру
Читать: 2.3. трудовий потенціал: поняття, структура і показники оцінки
Читать: Розділ 3 соцІально-трудовІ вІдносини як система 3.1. сутність соціально-трудових відносин
Читать: 3.2. фактори формування та оцінка соціально-трудових відносин
Читать: 3.3. суперечності у соціально-трудових відносинах
Читать: Розділ 4 соцІальне партнерство 4.1. сутність соціального партнерства
Читать: 4.3. механізм функціонування соціального партнерства в україні
Читать: Розділ 5 ринок працІ І його регулювання 5.1. ринок праці: поняття, функції та підходи до його диференціації
Читать: 5.2. структура, механізм функціонування та регулювання ринку праці
Читать: Розділ 6 соцІально-трудовІ вІдносини зайнятостІ 6.1. форми і види зайнятості
Читать: 6.2. форми безробіття
Читать: 6.3. регулювання зайнятості і державна політика в цій сфері
Читать: Розділ 7 органІзацІя І нормування працІ 7.1. поняття, зміст і завдання організації праці
Читать: 7.2. трудовий процес: сутність, класифікація та його раціоналізація
Читать: 7.3. поділ і кооперація праці на підприємстві
Читать: 7.4. організація та обслуговування робочих місць
Читать: 7.5. умови праці та фактори їх формування
Читать: 7.6. визначення економічної ефективності від заходів із вдосконалення організації праці
Читать: 7.8. робочий час та режим праці і відпочинку. класифікація витрат робочого часу та методи його вивчення
Читать: 7.9. нормативи і норми праці. методи встановлення норм
Читать: 7.10. якість норм праці. аналіз виконання норм праці та порядок їх перегляду
Читать: Розділ 8 продуктивнІсть І ефективнІсть працІ 8.1. ефективність праці: зміст та критерії оцінки
Читать: 8.2. поняття і значення продуктивності праці
Читать: 8.3. показники і методи вимірювання продуктивності праці
Читать: 8.4. фактори продуктивності праці: поняття, сутність і групи
Читать: 8.5. резерви зроста ння продуктивності праці
Читать: 8.6. управління продуктивністю праці на підприємстві