Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням - Пономарьов П.Х.

Екологічні теннології вирощування сільськогосподарської продукції -альтернатива створення трансгеннин рослин

 

Для вирішення проблеми охорони довкілля має бути залу­чена вся державна машина, починаючи від депутата місцевої ради і до посадових осіб найвищих державних органів. Це мо­жливе тоді, коли будуть створені такі економічні умови, за яких виробникам буде невигідно надмірно використовувати природні ресурси і забруднювати довкілля. Крім цього, доці­льно розробити і створити систему економічного тиску, яка буде примушувати підприємства вкладати кошти у впрова­дження нових, екологічно безпечних технологій.

Необхідно вжити заходів щодо впровадження екологічних технологій вирощування сільськогосподарської продукції.

Замість традиційного сільськогосподарського виробництва, яке має за пріоритети максимальний врожай за найменших за­трат праці, необхідно впроваджувати альтернативне рослин­ництво та тваринництво.

Існує декілька альтернативних землеробств.

Біологічне землеробство передбачає відмову від застосу­вання мінеральних добрив, пестицидів та інших хімічних пре­паратів. Родючість ґрунту забезпечується за рахунок органіч­них добрив, які обов'язково компостуються і закладаються в ґрунт лише поверхнево. Засобами боротьби з шкідниками є біопрепарати: відвари кропиви, полину, хвощів, тютюну, водні настої листя горіху тощо.

Органічне землеробство — це варіант біологічного земле­робства, але заборона мінеральних добрив обмежується тільки роком, який передує збору врожаю на даному полі.

Органо-біологічне землеробство передбачає біологізацію виробництва за рахунок максимального стимулювання діяль­ності ґрунтової мікрофлори, для чого сівозміни насичуються бобовими культурами та кормовими злаками. Гній та дозволе­ні для застосування несинтетичні добрива (томас-шлак, доло­міт, вапняки) закладаються в ґрунт поверхнево.

Біодинамічне землеробство. Воно зорієнтовано передусім на використання біоритмів, властивих Землі та космічному простору, і врахування циклів Місяця. Біодинамічне землероб­ство розвивається в країнах Західної Європи і дає непогані ре­зультати. Рекомендують під час використання цього виду зем­леробства застосовувати для підживлення ґрунту борошно з водоростей, яке містить велику кількість мікроелементів, а та­кож біодинамічні компостні препарати із кропиви, пижми, хвощів, валеріани. Заготовляють рослини та виготовляють ці препарати в терміни, що визначаються певним розташуванням небесних тіл, що забезпечують їх «активізацію». Ця частина біодинамічного землеробства піддається сумніву у прихильни­ків традиційних технологій.

Адаптивне землеробство передбачає використання інду­стріальних сільськогосподарських систем з високою продук­тивністю, що не перевищує екологічну рівновагу, спирається на використання адаптивних сортів нового типу і скорочене використання мінеральних добрив.

На відміну від інтенсивних сортів адаптивні сорти харак­теризуються великою екологічною пластичністю (дають вро­жай за широкої амплітуди умов, що змінюються), скоростиглі­стю, стійкістю до шкідників, хвороб, конкурентною здатністю щодо бур'янів, врожайністю, реакцією на поліпшення умов проростання, придатністю до вирощування в суміші з іншими сортами або навіть з іншими культурами.

Компромісне землеробство передбачає внесення до спосо­бів, що використовувалися, впливу на поле та сільськогоспо­дарські рослини засобів, які б запобігали чи сповільнювали темпи втрати ріллею родючості ґрунту й не призводили б до деградації природного середовища в атмосфері.

Пріоритетними напрямами розвитку-харчової промислово­сті повинно бути використання високоякісної екологічно чи­стої сировини, сучасних технологій виробництва продоволь­чих товарів, які запобігають потраплянню і утворенню шкід­ливих речовин у продуктах харчування.

У США стають популярними так звані «органічні» продук­ти, які виробляються без використання пестицидів, антибіо­тиків чи гормонів росту і мають природний хімічний склад, без різних ксенобіотиків. Під впливом фермерів, захисників довкілля, споживачів американський департамент сільського господарства у листопаді 2002 р. в обов'язковому порядку за­твердив етикетки для всіх продуктів, які свідчать про те, що цей продукт вирощений за традиційною органічною техноло­гією без залишків різних хімічних інгредієнтів.

Продукти, які не містять жодних хімікатів або на 95 \% є ор­ганічними, позначаються етикеткою зі словом «органічні»; продукти, які є органічними на 70 \% і нижче — етикеткою зі словами «містить посторонні інгредієнти». Таке запроваджен­ня етикеток є великим кроком у США за останні 100 років у сільськогосподарському виробництві, і, як вважають прихиль­ники цього нововведення, все більше споживачів погоджу­ються переплачувати за природний хімічний склад таких про­дуктів.

Безпечні продукти, вироблені в умовах біологічного та ор­ганічного (різновид біологічного) землеробства, в деяких кра­їнах прийнято називати «органічні» (США), в інших — «біо-продукти», «економічні продукти» (країни Європейського Союзу).

Постановою ради Європейського Економічного Союзу № 2092/91 про екологічне землеробство і відповідне марку­вання сільськогосподарської продукції та продуктів харчуван­ня до екологічних продуктів висунуто низку визначень, вимог і приписів, зокрема:

забороняється використання хімічно-синтетичних засобів захисту рослин і легко розчинних мінеральних добрив;

забороняється опромінення біопродуктів;

передбачається надання тваринам достатньої площі, сві­тла і свіжого повітря;

передбачається годування тварин екологічними кормами без використання антибіотиків і гормональних препаратів;

зменшується кількість дозволених до використання до­бавок (біологічні продукти — 36 добавок, продукти, виготов­лені традиційним способом — 300 добавок);

забороняється використання генної технології в будь-якій формі.

Етикетки на таких продуктах захищені директивою ЕС-ЕКО (Постанова ради ЄЕС № 2092/91) таким чином: «БІО/ЕКО»; «біологічно/екологічний»; «контрольований біологічно/еколо­гічний»; «біологічно/екологічне землеробство»; «біологічно-динамічний», «біологічно-органічний».

Таке маркування (етикетки) використовуються тільки в то­му випадку, коли 95 \% всіх складників продукту вироблені в умовах екологічного землеробства.

Риба, водорості із ставків, а також продукти мисливства не підпадають під дію цієї постанови.

 

 

З 1 вересня 2001 р. в Європейському Союзі введено марку­вання екологічно/біологічних продуктів спеціальним знаком. Це невеликий шестикутний значок з надписом «БІО», який служить гарантією якості і безпечності продукту: «біо» зовні = «біо» всередині (рис. 3).

У 2005 р. найбільші площі сільськогосподарських угідь, які відповідають критеріям екологічного землеробства, були в Швеції — 19 \% від загальної площі, в Австрії — 13,5 \%, в Швейцарії — 10 \%, в Італії — 8 \%, в Німеччині, Великобрита­нії і Уругваї — по 4 \%, в Аргентині і Коста-Ріці — по 2 \%, в Уганді — 1 \%. Але за обсягами виробництва біопродуктів лі­дирує Німеччина (товарооборот біопродуктів у 2005 р. стано­вив 4,13 млрд.євро), за нею — Швейцарія (товарооборот ста­новив 692 млн швейцарських франків), Австрія (фермери роблять 400 млн торгового обороту), Франція (ринок біопро-дуктів — 1,7 млрд, їх частка серед продуктів 1,3 \%) і Велико­британія (кожна сім'я витрачає на біопродукти 87 євро в рік).

У Німеччині продаються такі біопродукти: яблука всіх сортів, банани, лимони, томати, морква, масло, яйця. Овочі, фрукти, хліб, хлібобулочні вироби, м' ясні, ковбасні вироби виробля­ють 9540 підприємств, інші продукти — 21341 підприємство.

Частка ( \%) біопродуктів у таких групах товарів: гарячі на­пої — 12,7; хліб і хлібобулочні вироби — 12,0; трави і пряно­щі — 10,3; м'ясні і ковбасні вироби — 10,1; борошно, крупа манна, пшениця — 5,8; овочі — 5,1; солодощі і печиво — 4,8.

У 2006 р. в Німеччині продукти зі знаком «БІО» продава­лись у 1519 торговельних підприємствах. Цей знак мали 30880 продуктів.

У 2005 р. обсяги продажу біопродукції на світовому ринку становили 30 млрд доларів, у Північній Америці — 10 млрд, у Західній Європі — 12 млрд (з них у Німеччині — 4,13 млрд). Темпи зростання ринку біопродуктів у Північній Америці ста­новлять щорічно 18 \%.

 

О        Питання для самоперевірки і контролю засвоєння знань

Дайте визначення поняття землеробства: «біологіч­не», «органічне», «органо-біологічне».

Дайте визначення поняття землеробства: «адаптив­не», «компромісне».

Властивості «органічних» продуктів.

На яких продуктах має бути етикетка із словом «ор­ганічний» і зі словами «містить сторонні інгредієнти»?

Які вимоги висуваються до екологічних продуктів відповідно до Постанови Ради Європейського Економічно­го Союзу №2092/91 про екологічне землеробство і відпові­дне маркування сільськогосподарської продукції та проду­ктів харчування?

Які етикетки захищені директивою ЕС-ЕКО у По­станові Ради ЄЕС №2092/91?

Коли в Європейському Союзі введено спеціальний знак «БІО»?

В яких країнах найбільші площі сільськогосподарсь­ких угідь, які відповідають критеріям екологічного земле­робства?

4