Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням - Пономарьов П.Х.

Обсяги виробництва та пропажу трансгеннин культур у світі і генетично тоаифіковані нарчові продукти на ринку

 

У 2003 р. найбільші площі під трансгенними біотехкульт-урами були в США — 63 \% загальної площі або 42,8 млн га, друге місце посідає Аргентина — 21 \% (13,9 млн га), третє — Канада — 6 \% (4,4 млн га), на четвертому місці Бразилія — 4 \% (3 млн га), на п'ятому — Китай — 4 \% (2,8 млн га), на шо­стому — Південна Африка — 1 \% (0,4 млн га). Інші країни мають незначні площі — менше 1 \% (табл. 1).

Таблиця 1

ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ПІД ТРАНСГЕННИМИ КУЛЬТУРАМИ, млн га

І           Країна І   2002 р.   І      \%      І   2003 р.   І      \%      І     +- І

 

США

39,0

66

42,8

63

+3,8

Аргентина

13,5

23

13,9

21

+0,4

Канада

3,5

6

4,4

6

+0,9

Бразилія

3,0

4

+3,0

Китай

2,1

4

2,8

4

+0,7

Південна Африка

0,3

1

0,4

1

+0,1

Австралія

0,1

<1

0,1

<1

-0,1

Індія

<0,1

<1

<0,1

<1

<0,1

Румунія

<0,1

<1

<0,1

<1

<0,1

Іспанія

<0,1

<1

<0,1

<1

<0,1

Уругвай

<0,1

<1

<0,1

<1

<0,1

Мексика

<0,1

<1

<0,1

<1

<0,1

Болгарія

<0,1

<1

<0,1

<1

<0,1

Індонезія

<0,1

<1

<0,1

<1

<0,1

Колумбія

<0,1

<1

<1

<1

<0,1

Гондурас

<0,1

<1

<1

<1

<1

Німеччина

<0,1

<1

<0,1

<1

<0,1

Філіппіни

<0,1

<0,1

<0,1

Всього

58,7

100

67,7

100

+9,0

Пізніше до цих країн приєднались: Чехія, Словаччина, Франція. Португалія.

В Україні за неофіційними даними, в 2007 р. під трансген-ними культурами було зайнято більше 1 млн га сільськогоспо­дарських угідь.

За даними Міжнародної служби з агробіотехнології (ISAAA) з 1996 по 2003 р. площі під трансгенними рослинами зросли у 40 разів (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Площі сільськогосподарських угідь під трансгенними культурами у світі, млн га

Площі під соєю у 2003 р. становили 41,4 млн га (61 \% від зага­льносвітової площі під трансгенними культурами), кукурудзою — 15,5 млн га, бавовником — 7,2 млн га, ріпаком — 3,6 млн га.

Зараз під трансгенними культурами у світі зайнято більше 100 млн га. За 10 років площі під цими культурами зросли у 60 разів. Під соєю і кукурудзою (у США) зайнято 80 \% площ (від загальної кількості під трансгенними культурами).

Вартість продажу трансгенних рослин у світі, починаючи з 1995 р., щорічно зростала і у 2005 році вона сягла 8000 млн дол. США, а у 2010 р. може становити 25000 млн дол. США (табл.2).

За прогнозами багатьох спеціалістів комерційне викорис­тання трансгенних рослин має великі перспективи. Передбача­ється, що у майбутньому частка площ під трансгенними куль­турами у світовій структурі посівів становитиме за окремими видами від 10 до 60 \%. Сьогодні, наприклад, тільки в США вирощується 90 \% трансгенної сої, 45 \% кукурудзи і 75 \% тю­тюну від загальної структури посівів цих культур у державі.

Бурхливий розвиток генної інженерії пояснюється тим, що трансгенні рослини є стійкими до мікроорганізмів і шкідників, що приводить до значного збереження врожаю, скорочує ви­трати на хімічні засоби захисту рослин і може вирішити про­блему забезпечення населення продовольчими товарами.

Професор Майк Гейл — провідний спеціаліст у галузі науки про рослини, який працює в Європейському Центрі ім. Джона Іннеса з досліджень рослин і мікроорганізмів, стверджує, що біотехнологія і генетична модифікація необхідні, передусім для збільшення обсягів виробництва їжі і забезпечення нею населення земної кулі. Якщо не використати цю можливість, то світ стикнеться з продовольчою кризою вже через 15, а мо­же і через 10 років.

У світі голодує 800 мільйонів людей, кожний день від го­лоду помирає 20 тис. чоловік. Зараз на земній кулі живе біль­ше 6 млрд чоловік, у 2020 році за оцінками вчених населення може сягнути 7 млрд. За даними ООН кількість населення до 2050 року зросте до 9 млрд. Тому в умовах відсутності нових родючих земель і запасів води потрібно збільшити виробницт­во продуктів харчування удвічі і знизити залежність виробни­цтва від обсягів добрив і хімічних препаратів для боротьби із шкідниками. Одним із шляхів вирішення цього завдання, як вважає проф. М. Гейл, є генетична модифікація рослин. При­близно половина приросту обсягів виробництва продовольства повинна забезпечуватись за рахунок створення поліпшених сортів рослин, які матимуть стійкість до шкідників, захворю­вань, засухи тощо.

Не варто забувати, що активні розробки генетично модифі­кованих продуктів, крім цього, можна пояснити економічними причинами. Це вагомий і перспективний бізнес. У 2005 р. вар­тість глобального ринку генетично модифікованих сільського­сподарських культур оцінювалася у 5,35 млрд дол. США. За останні три роки звільнилось 23 млрд дол. США у світовому сільському господарстві внаслідок переходу на генетично мо­дифіковані культури з «антибуряковим» геном.

У 2005 р. вартість світового ринку засобів захисту рослин становила понад 34 млрд дол. США.

Завдання більш повного забезпечення населення продукта­ми харчування, в тому числі генетично модифікованими, має і гуманітарний аспект. Проте виникає питання, наскільки ці продукти є безпечними для людини? Професор М. Гейл є при­бічником виробництва генетично модифікованих продуктів з приводу цього він висловив свою думку: «пора головно заявити, що від нових рослин, що виведені генетичною мо­дифікацією, люди не вмирають — вони вмирають від того, що бракує їжі».

Аргументи прибічників і противників виробництва генети­чно модифікованих продуктів харчування, їхню потенційну небезпеку буде розглянуто в наступних розділах посібника.

Оскільки в багатьох країнах ці продукти в значних кількос­тях є на ринку і, зокрема, в Росії, наведемо дані про те, яка за­конодавча, нормативна і методична база створена в цій державі для регулювання поводження з ГМО і які продукти харчуван­ня дозволені для реалізації.

З 01.07.1999 р. введено державну реєстрацію харчових проду­ктів і продовольчої сировини, а також компонентів (фрагментів) для виробництва, які отримані з генетично модифікованих джерел. З 08.11.2000 р. введено Положення про проведення гі­гієнічної експертизи харчової продукції, отриманої ГМД, роз­роблено «Методичні вказівки з медико-біологічного оцінювання нових видів харчової продукції, отриманої з генетично моди­фікованих джерел».

У грудні 2004 р. після повного циклу всіх необхідних до­сліджень дозволено для використання в харчовій промислово­сті і реалізації населенню без обмежень 13 видів продовольчої сировини з генетично модифікованих джерел (табл. 3) і для використання в харчовій промисловості генетично модифіко­ваних мікроорганізмів (табл. 4).

Таблиця 3

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ДЖЕРЕЛА ЇЖІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЮ І ВИКОРИСТАННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

з/п

Найменування генетично модифікованого джерела їжі

Назва фірми

Дата видачі санітарно-епідеміологічного висновку і номер

1

Соя

Лінія 40-3-2, стійка до гліфосату

Монсанто, США

2002

№ 77.99.02.916.Г.000006.08.02 на 5 років

2

Картопля

Сорт Рассет Бурбанк Ньюлів, стійкий до ко­лорадського жука

Монсанто, США

2003

№ 77.99.02.916.Г.000019.05.03 на 5 років

3

Картопля

Сорт Суперіор Ньюлів, стійкий до колорадсь­кого жука

Монсанто, США

2003

№ 77.99.02.916.Г.000020.05.03 на 5 років

4

Кукурудза

Лінія GA 21,стійка до гліфосату

Монсанто, США

2000

№ 77.99.8.971.Г.84.12.00 на 3 роки

5

Кукурудза

Лінія MON 810, стійка до стеблового метелика

Монсанто, США

2000

№ 77.99.8.971.Г.85.12.00 на 3 роки

6

Кукурудза

Лінія Т-25, стійка до

глюфосинату амонію

Байєр Кроп Сайнс, ФРН

2001

№ 77.99.04.916.Д.007484.12.01 на 5 років

7

Кукурудза

Лінія NK-603, стійка до гліфосату

Монсанто, США

2002

№ 77.99.04.916.Г.000003.07.02 на 5 років

8

Цукровий буряк Лінія 77, стійка до глі-фосату

Монсанто,

США;

Сингента Сідс С.А., Франція

2001

№ 77.99.11.911.Д.006695.11.0 1 на 5 років

9

Соя

Лінія А 2704-12, стійка до глюфосинату амонію

Байєр Кроп Сайнс, ФРН

2002

№ 77.99.04.972.Г.000004.17.0 2 на 5 років

з/п

Найменування генетично модифікованого джерела їжі

Назва фірми

Дата видачі санітарно-епідеміологічного висновку і номер

10

Соя

Лінія А 5547-127, стійка до глюфосинату амонію

Байєр Кроп Сайнс, ФРН

2002

№ 77.99.04.972.Г.000005.07.02 на 5 років

11

Кукурудза

Лінія MON 853, стійка до шкідника (Diabrotica spp)

Монсанто, США

2003

№ 77.99.02.916.Г.000010.04.03 на 5 років

12

Цукровий буряк Лінія 77

Монсанто,

США; Сингента Сідс С.А., Франція

2001

№ 77.99.11.911. Д .006696.11.01 на 5 років

13

Рис

Лінія LL 62

Байєр Кроп Сайнс, ФРН

2003

№ 77.99.02.916.Г.000030.11.03 на 5 років

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ МІКРООРГАНІЗМИ, ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Примітка: За останніми даними дозволено додатково ще два джерела їжі: одна лінія картоплі і одна лінія сої. Всього 15 джерел.

Оскільки Росія є торговим партнером України і зваживши на те, що згідно з положенням щодо використання ГМО, які зареєстровані в одній країні, вони можуть без випробувань ви­користовуватись в іншій країні, ці генетично модифіковані джерела можуть без спеціального контролю перетинати митну територію і вільно використовуватись в Україні.

Крім цього, існує низка харчових продуктів, які мають ге­нетично модифіковані аналоги, що дозволені для реалізації на світовому продовольчому ринку: томати, ріпак, кабачкові культури, папайя, диня. Вони не зареєстровані в Росії, але по­тенційно можуть потрапити на російський внутрішній ринок. Така продукція має бути піддана контролю на наявність ГМД.

В Управліннях і Центрах гігієни і епідеміології багатьох міст і областей Росії вжиті заходи щодо укомплектування ор­ганізацій необхідним обладнанням для проведення кількісного методу виявлення ГМД у харчових продуктах. 153 спеціалісти служби оволоділи методами лабораторного контролю.

Система оцінювання безпеки харчової продукції з ГМД пе­редбачає проведення післяреєстраційного моніторингу за обе­ртанням цієї продукції.

Останнім часом серед досліджених проб харчових продук­тів 11,9 \% містили ГМД. При цьому в імпортних продуктах харчування вони були у 14,8 \% проб від загальної кількості продукції, що досліджувалась на наявність ГМД. Серед дослі­джуваних продуктів харчування, що містили ГМД, 36,4 \% не мали декларації про наявність ГМД. Серед імпортних продук­тів цей показник становив 47,8 \%. Найчастіше ГМД мали міс­це у продуктах, що містили сою: в м'ясних продуктах — 17,7 \%, хлібобулочних і борошняно-круп'яних виробах — 16,7 \%; у соєвих продуктах — 16,4 \%.

Відомо про факти, коли подавалися документи, в яких де­кларувалась відсутність у концентраті соєвого білка генетично модифікованих компонентів, а насправді вони в цьому конце­нтраті містились: <<Primeprotein S», виробник «Soy Pro Tec LTD.P.O.136», Ізраїль; «APKON SJ», виробник «АДМ», Ні­дерланди.

У 2005 р. в лабораторії АНО «Тест Пущино» (Росія) було випробувано 48 найменувань м' ясних виробів на вміст ГМО. Проби відбирались у Москві, Волгограді, Володимирі, Іркут­ську, Іжевську. У 62,5 \% відібраних проб містились ГМО. Кі­лькість трансгенів у «Крабовому м' ясі» становила 60,38 \%, у «Сосисках апетитних класичних» — 67,61 \%, а «Сосиски сюрприз» були виготовлені на 100 \% з трансгенної сирови­ни (табл. 5).

Таблиця 5

ВМІСТ ГМД У М'ЯСНИХ ПРОДУКТАХ, ЩО БУЛИ ВИГОТОВЛЕНІ У 2005 р. РОСІЙСЬКИМИ ВИРОБНИКАМИ

 

з/п

Назва продукту

Виробник (дата виготовлення)

Місце і дата відбору проб

Результати випробу­вань

1

Крабове м'ясо (ТМ «VICI»)

ТзОВ «Вічюнай-русь» (Калінінград-ська обл.) (24.03.05)

м. Іркутськ (06.08.05)

60,38 \%

2

Crab Chunks

Завод А. Е. Шань (Китай) (25.10.04)

м. Іркутськ (06.08.05)

Не міс­тить

3

П/к «Інокентіїв-ська»

ВАТ М'ясокомбінат «Іркутський» (м. Ір­кутськ) (25.07.05)

м. Іркутськ (06.08.05)

0,02 \%

4

Паштет «З коп­ченостями»

ТзОВ «Димов» (м. Красноярськ)

м. Іркутськ (06.08.05)

Не міс­тить

5

Паштет «Печінко­вий з цибулею» (ТМ «Смакман»)

ТзОВ МК «Гурман» (м. Новосибірськ) (20.08.05)

м. Іркутськ (06.08.05)

1,33 \%

6

Сардельки «Обі­дні»

«Новосибірський» МКК (м. Новоси­бірськ)

м. Іркутськ (06.08.05)

15,92 \%

7

Сосиски «Мо­лочні»

СГПК «Усольський свинокомплекс» (Іркутська обл.)

м. Іркутськ (06.08.05)

0,68 \%

8

Сардельки «До сніданку»

МК «Ангарський» (м. Ангарськ)

м. Іркутськ (06.08.05)

Не міс­тить

9

Ковбаса варена «Молочна»

МК «Ангарський» (м. Ангарськ)

м. Іркутськ (06.08.05)

0,2 \%

10

Ковбаса варена «Сімейна»

ТзОВ «Агротек» (Саратовська обл.)

м. Волгоград (30.08.05)

Не міс­тить

11

Сосиски «Апе­титні» класичні (Черкізовський)

ЗАТ «Біком»

м. Москва (13.07.05)

м. Москва (04.08.05)

67,61 \%

12

Сосиски «Дачні»

Кронштадський МПЗ ТзОВ «Еверест» (м. Кронштад) (19.07.05)

м. Москва (04.08.05)

24 \%

з/п

Назва продукту

Виробник (дата виготовлення)

Місце і дата відбору проб

Результати випробу­вань

13

Сосиски «Класич­ні» (ТМ «М'яс­ний ряд»

ТзОВ «Тамп» Таган-ський МПЗ (10.07.05)

м. Москва (04.08.05)

Не міс­тить

14

Сосиски «Віден­ські»

ЗАТ «Микоянівсь-кий МК» (16.07.05)

м. Москва (04.08.05)

0,05 \%

15

Паштет «М'яс­ний до сніданку з шинкою»

ЗАТ «Останкінський МПК» (м. Москва)

(12.07.05)

м. Москва (04.08.05)

Не міс­тить

16

Екстра-паштет «Печінковий»

ЗАТ «Микоянівський МК» (м. Москва)

м. Москва (04.08.05)

0,63 \%

17

Ніжний паштет печінковий

«Черкізівський», ЗАТ «Біком»

(м. Москва) (07.07.05)

м. Москва (04.08.05)

0,08 \%

18

Ковбаса варена «Традиційна теля­ча» (ТМ «М'ясна губернія»)

МПЗ «Черкізівський» (м. Москва)

(07.07.05)

м. Москва (04.08.05)

100 \%

19

Телячий фарш «Серпухівський»

ТзОВ «Молм'ясопро-дукт» (м. Брянськ)

(11.06.05)

м. Москва (04.08.05)

Не міс­тить

20

Пюре «Ролтон»

ТзОВ «Ді Еч Ві С»

м. Москва (04.08.05)

Знайдено

21

Сосиски «Соко­виті» (ТМ «Доб­рий ковбасник»

ТзОВ «Ансей ВМК» (м. Волгоград)

09.06.05

м. Волгоград липень 05

Не міс­тить

22

Сосиски «Соко­виті» (ТМ «Цар продукт»)

«Волгоградський МК», (м. Волгоград),

(10.06.05)

м. Волгоград липень 05

Не міс­тить

23

Пельмені «Вол­зькі напівфабри­кати і ковбаси»

«Лавла» (м. Волго­град)

м. Волгоград липень 05

10 \%

24

Ковбаса копчена «Таллінська по-сочинськи»

ЗАТ «Сочинський м'ясокомбінат»

(м. Сочі) (05.06.05)

м. Волгоград липень 05

Не міс­тить

25

Ковбаса варена (ТМ «Лавла»)

ЗАТ «Краснодонське» (Волгоградська обл.)

м. Волгоград липень 05

0,52 \%

з/п

Назва продукту

Виробник (дата виготовлення)

Місце і дата відбору проб

Результати випробу­вань

26

Паштет   м' ясний «Печінковий» (ТМ «Добрий ков­басник»)

ТзОВ «Ансей ВМК»

(м. Волгоград)

(20.06.05)

м. Волгоград липень 05

Не міс­тить

27

Ковбаса варена «Докторська»

(ТМ «Дубки»)

ТзОВ «МК Дубки» (Саратовська обл.)

(12.06.05)

м. Волгоград липень 05

Не міс­тить

28

Ковбаса варена «Молочна» (ТМ «Камишинські ков­баси Соловйова»)

ПП Соловйова Л.М. (Волгоградська обл.)

м. Волгоград липень 05

Не міс­тить

29

Суха молочна суміш «№:зк>§еп»

ТзОВ «Нестле» (м. Волгоград)

м. Волгоград липень 05

Не міс­тить

30

Шинка з м'яса птиці «Гусарська»

ЗАТ «Птахофабрика

Центральна»

(м. Володимир)

м. Володимир (11.10.05)

Не міс­тить

31

Ковбаса варена «Свинна»

ЗАТ зі свиноводст­ва «Володимирське» (м. Володимир)

м. Володимир (11.10.05)

Не міс­тить

32

Шинка куряча «Екстра»

ЗАТ «Юревецька птахо фабрика» (м. Володимир)

м. Володимир (11.10.05)

0,1 \%

33

Ковбаса варена охолоджена «Ро­сійська по-старо-дворськи»

ЗАТ «Стародворські

ковбаси»

(м. Володимир)

м. Володимир (11.10.05)

0,1 \%

34

Сосиски «Пекуча Копоть» із сма­женою цибулею

ТзОВ «Сучасні тех­нології» (м. Володи­мир) (дійсний до

22.10.05)

м. Володимир (11.10.05)

0,03 \%

35

Сардельки «Сюрприз»

«Почаївський ком­бінат» (ПоКом) (м. Володимир)

м. Володимир (11.10.05)

30,15 \%

36

Сосиски «Росій­ські»

ЗАТ «Східний» (Зав'ялівський р-н)

м. Іжевськ (10.10.05)

0,16 \%

37

Сосиски «Дитячі» ОВЕН

ЗАТ «Східний» (Зав'ялівський р-н)

м. Іжевськ (10.10.05)

1,1 \%

з/п

Назва продукту

Виробник (дата виготовлення)

Місце і дата відбору проб

Результати випробу­вань

38

Ковбаса варена «В'яземська»

ЗАТ «ІМКО» «Іржевський МК» (м. Іржевськ)

м. Іжевськ (10.10.05)

0,28 \%

39

Сосиски «СМАК»

ЗАТ «ІМКО» «Іржевський МК» (м. Іржевськ)

м. Іжевськ (10.10.05)

Не міс­тить

40

Ковбаса варена «Ніжна»

ЗАТ «ІМКО» «Іржевський МК» (м. Іржевськ)

м. Іжевськ (10.10.05)

0,07 \%

41

Ковбаса варена «Чародійна»

ЗАТ «ІМКО» «Іржевський МК» (м. Іржевськ)

м. Іжевськ (10.10.05)

0,01 \%

42

Сосиски «Росій­ські»

ТзОВ «Бабинський м'ясопереробний комбінат» (Зав'ялівський р-н)

м. Іжевськ (10.10.05)

Не міс­тить

Провідне рекламне агентство ВВДО у червні 2007 р. спеціа­льно для «Грінпіс» розробило знак «Без трансгенів» (рис. 2).

 

Без трансгенів

Рис. 2. Знак «Без трансгенів», розроблений для «Грінпіс» рекламним агентством ВВДО

Цей знак буде використовуватись у системі добровільної сертифікації продуктів харчування і сировини, які не містять генетично модифікованих джерел. Керівник генетичної про­грами «Грінпіс» Росії Н.Олефіренко повідомила, що товари з цим знаком з'являються в регіонах Росії з липня 2007 р.. Кон­троль за дотриманням правил маркування будуть здійснювати регіональні суспільні організації. Продукти із знаком «Без трансгенів» не будуть дорожчими. Окрім оплати додаткових аналізів готової продукції і сировини, підприємства не будуть мати ніяких витрат. Сама сертифікація для підприємств буде безкоштовною. Перевірка продуктів здійснюватиметься тільки в акредитованих лабораторіях.

 

О       Питання для самоперевірки ^    і контролю засвоєння знань

В яких державах найбільші площі сільськогосподарсь­ких угідь під трансгенними культурами?

Які площі сільськогосподарських угідь під трансген­ними культурами в Україні?

На скільки зросли площі під трансгенними культу­рами у світі порівняно з 1996 р.?

Яка вартість продажу трансгенних рослин у світі на сьогодні і в найближчій перспективі?

Які трансгенні культури вирощуються і в яких дер­жавах їх частка найбільша?

Чим можна пояснити бурхливий розвиток трансген-ної інженерії і виробництва трансгенних культур?

Які види генетично модифікованих джерел і яка їх кількість дозволена для реалізації в Росії?

Які ферментні препарати дозволені для використан­ня в Росії та в яких галузях вони використовуються? Чи можуть вони бути використані в Україні?

В яких м'ясних продуктах і в яких кількостях міс­тяться (і не містяться) ГМД за даними випробувань лабо­раторії АНО «Тест Пущино»?

10. Який знак буде використовуватись у системі серти­фікації продуктів харчування і сировини, які не містять ге­нетично модифікованих джерел?

З