Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням - Пономарьов П.Х.

АнотацІя

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

 

П. Х. Пономарьов І. В. Донцова

 

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНА ПРОДОВОЛЬЧА СИРОВИНА

І ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ, ВИРОБЛЕНІ З ЇЇ ВИКОРИСТАННЯМ

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

"Центр учбової літератури" 2009

УДК 575(075.8) ББК 28.04+87.75я73 П 56

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1835 від 14.08.2008)

Рецензенти:

Дубініна А. А. - кандидат технічних наук, професор (Харківський державний університет харчування і торгівлі);

Гулько В. І. - кандидат сільськогосподарських наук, доцент (Львівський націо­нальний аграрний університет);

Малигіна В. Д. - кандидат економічних наук, доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського).

 

Пономарьов П. X., Генетично модифікована продовольча сировина і харчові 5g    продукти, вироблені з її використанням: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/П. X. Пономарьов, І. В. Донцова - К.: Центр учбової літератури, 2009. -126 с.- ISBN 978-966-364-856-9

У посібнику викладено історію розвитку генної інженерії, її суть, механізм, за­вдання, обсяги виробництва і продаж трансгенних культур, продуктів харчування, компанії, що їх виробляють, ставлення до трансгенних продуктів у світі і в Україні, як потенційно небезпечних, законодавче регулювання поводження з генетично мо­дифікованими організмами (ГМО) та використання їх в Україні, інших державах, порядок проведення досліджень ГМО на якість і біобезпеку, методи визначення гене­тично модифікованих інгредієнтів у продовольчій сировині і харчових продуктах.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акре­дитації за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», а також буде корисним у роботі спеціалістів фірм, торговельних підприємств, споживачам.

УДК 575(075.8) ББК 28.04+87.75я73

 

ISBN 978-966-364-856-9

© Пономарьов П. Х., Донцова І. В. 2009. © Центр учбової літератури, 2009.

 

 

 

 

Подпись: