Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням - Пономарьов П.Х.

Додатки

 

Додаток 1

Міжнародно-правові Конвенції, Протоколи, національні Концепції, Методичні вказівки, Правила щодо правового регулювання поводження з генетично модифікованими організмами

Міжнародно-правове регулювання поводження з ГМО.

 

Конвенція ООН з охорони біологічного різноманіття (5 червня 1992 р., Ріо-де-Женейро) — уперше на міжнародно­му рівні проголошено необхідність обережного становлення до живих видозмінних організмів, отриманих внаслідок біоте-хнології.

Міжнародно-правове регулювання поводження з ГМО.

Картахенський протокол з біобезпеки (30 січня 2002 р., Монереаль) — проголошено принцип перестороги — визначає необхідний рівень захисту людини та довкілля в галузі безпе­чної передачі, обробки та використання живих видозмінених організмів — особлива увага приділяється транскордонному переміщенню ГМО, визначена сфера відповідальності за по­рушення норм щодо поводження з ГМО.

Міжнародно-правове регулювання поводження з ГМО.

Конвенція «Про доступ до інформації» (25 червня 1998 р., Оргус) — доступ громадськості до екологічної інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань до­вкілля, доступ громадськості до правосуддя з питань довкілля.

Концепція збалансованого (сталого) розвитку агросистем в Україні на період до 2025 р., затверджена Наказом Мінагро-політики України від 20.08.2003 р.

Визначає, що для забезпечення відповідності сільськогос­подарської діяльності вимогам біобезпеки необхідно:

о створити ефективну систему щодо державного контро­лю за ввезенням та розповсюдженням генетично змінених ор­ганізмів (ГЗО) та продукції, отриманої з їх використанням;

о проводити біотичний моніторинг, складовою частиною якого є популяційно-генетичний моніторинг, що містить: а) оцін­ку потенційної небезпеки змін генетичної різноманітності сор­тів і порід; б) оцінку впливу генетично модифікованих органі­змів на формування агроекосистем.

Концепція поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 332.

 

Спрямована на забезпечення зміцнення та збереження здо­ров'я населення, здійснення профілактики захворювань, пов'яза­них з порушенням харчування, яка своїм завданням має: 1) збі­льшити обсяги використання у вітчизняному виробництві хар­чової продукції, високоякісної сировини та 2) мінімізувати вико­ристання з цією метою генетично модифікованої сировини;

Шляхом виконання завдань вбачає законодавче регулю­вання питань виробництва та обігу продовольчої сировини, отриманої з використанням біотехнологій, у тому числі гене­тично модифікованої, а також харчових продуктів та кормів для продуктивних тварин, вироблених з її використанням, а також функціонування дієвої системи контролю і нагляду за якістю та безпечністю харчових продуктів і продовольчої си­ровини на всіх етапах їх виробництва та обігу.

Тимчасовий порядок ввезення, державного випробуван­ня, реєстрації та використання трансгенних сортів в Україні, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1304.

Встановлює механізм ввезення, державного випробу­вання, реєстрації та використання в Україні генетично моди­фікованих (трансгенних) сортів рослин з метою створення умов для використання в агропромисловому виробництві до­сягнень біотехнологій, зокрема трансгенних сортів рослин та дотримання заходів біобезпеки.

Методичні вказівки «Медико-біологічна оцінка нетради­ційної продовольчої сировини і нових харчових продуктів», затверджені наказом МОЗ України від 09.07.97 р. № 204.

Діють з метою створення єдиних методичних підходів щодо забезпечення негативного впливу нетрадиційної продо­вольчої сировини і нових продуктів харчування вітчизняного і імпортного походження на здоров' я населення;

Вирішують завдання щодо: 1) визначення харчової цін­ності та оцінки продукту як джерела найважливіших нутрієнтів;

2) визначення безпечності продовольчої сировини і продуктів харчування при їх традиційному споживанні; 3) регламентації показників якості і безпечності; 4) розробка рекомендацій що­до виробництва, зберігання, реалізації і споживання харчової продукції; 5) надання науково-обґрунтованого висновку про харчову цінність і безпечність нетрадиційної продовольчої си­ровини і нових харчових продуктів.

8. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені Наказом Міністерства економіки та з питань Єв­ропейської інтеграції України від 11.07.2003 р. № 185;

Визначають вимоги в дотриманні прав споживачів щодо якості й безпечності товару та рівня торговельного обслугову­вання; забороняють продаж фасованих вітчизняних та імпорт­них харчових продуктів без маркування державною мовою України, яке повинно містити в доступній для сприйняття покупцем формі інформацію, зокрема, про наявність у хар­човому продукті компонентів з генетично модифікованої сировини.

Регулювання поводження з генетично модифікованими організмами на рівні законів України

Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 р.

ч.6.ст.8: «Сировина, що використовується у виробництві продуктів дитячого харчування, не може містити гормональ­них препаратів та генетично модифікованих організмів»;

ч.6.ст.9:»Забороняється використання для виробництва продуктів дитячого харчування сировини, що складається або виробляється з генетично модифікованих організмів»;

ч.3.ст.10: «Забороняється обіг продуктів дитячого хар­чування, якщо вони, зокрема, не відповідають встановленим вимогам якості та безпечності та/або містять генетично моди­фіковані організми».

Закон України «Про захист прав споживачів» в редакції від 1.12.2005 р.

Споживач має право на одержання необхідної, доступ­ної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору;

Інформація про продукцію повинна містити позначку про наявність в її складі генетично модифікованих компонен­тів (ст. 15).

Закон України «Про якість та безпеку харчових продук­тів та продовольчої сировини» в редакції від 06.09.2005 р.

Новий харчовий продукт:

Має нову або цілеспрямовано модифіковану первісну молекулярну структуру;

Містить або складається з генетично модифікованих ор­ганізмів;

Виготовлений, але не містить генетично модифіковані організми (ст. 1);

Який вміщує, складається або виробляється з генетично модифікованих організмів регулюється положеннями спеціа­льного законодавства (ст. 37);

Написи на етикетці харчового продукту, такі як «повніс­тю натуральний», «органічний», «оригінальний», «без ГМО» підлягають перевірці (ст. 38).

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» в редакції від 09.02.2006 р.

Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної дія­льності — розвиток генно-інженерних технологій, генетично модифікованих культур та організмів (ч.4 ст.8).

Закон України «Про забезпечення санітарного та епіде­міологічного благополуччя населення» в редакції від 7.02.2002 р.

Біологічні фактори середовища життєдіяльності — будь-які вірусні, бактеріальні, паразитарні генетично модифіковані організми, продукти біотехнології, тощо впливають або мо­жуть впливати на здоров' я людини чи на здоров' я майбутніх поколінь (ст. 1).

Закон України «Про основи національної безпеки Украї­ни» від 15.12.2005 р. в редакції.

Загрози в екологічній сфері:

Екологічно необгрунтоване використання генетично змі­нених рослин, організмів, речовин та похідних продуктів;

Посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у по­пуляціях живих організмів, зокрема, генетично змінених орга­нізмів та біотехнологій (ст.7).

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 09.02.2006 р.

Підприємства, установи, організації, в яких проводяться дослідження, пов' язані зі створенням нових та генетично змі­нених мікроорганізмів і біологічно активних речовин, підля­гають обов'язковій реєстрації з метою здійснення державного контролю (ст.14).

Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р.

 

Створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно ак­тивних речовин, виведення генетично модифікованих організ­мів, виробництво інших продуктів біотехнології здійснюються лише в установленому порядку і за наявності позитивних ви­сновків державної екологічної експертизи;

Використання зазначених організмів і речовин за відсу­тності таких висновків забороняється (ст.51).

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні ге­нетично модифікованих організмів» № 1103-У від 32 травня

2007 р.

Регулює відносини між органами виконавчої влади, ви­робниками, продавцями (постачальниками), розробниками, дослідниками, науковцями та споживачами генетично моди­фікованих організмів та продукції, виробленої за технологія­ми, що передбачають їх розробку, творення, випробування, дослідження, транспортування, імпорт, експорт. Розміщення на ринку, вивільнення у навколишнє середовище та викорис­тання в Україні (поводження з ГМО) із забезпеченням біологі­чної і генетичної безпеки;

Сфери діяльності, що підлягають регулюванню під час поводження з ГМО: генетично-інженерна діяльність, що здій­снюється у замкненій і у відкритій системах; державна реєст­рація ГМО та продукції, виробленої з їх використанням; вве­дення в обіг ГМО та продукції, виробленої з їх використан­ням; експорт, імпорт та транзит ГМО.

Наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 62 від 19 лютого 2008 р. «Про затвердження національних стандартів України» надано чинності міжнародним стандартам як національним «методом підтвердження» мовою оригіналу з 1 травня 2008 р.:

ДСТУ CEN/TS 15568:2008 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Sampling strategies.

UK: Продукти харчові. Методи виявлення генетично мо­дифікованих організмів та їх похідних. Відбір проб — вперше.

ДСТУ ISO 21569:2008 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Qualitative nucleic acid based.

UK: Продукти харчування. Методи виявлення генетично модифікованих організмів та їх похідних. Якісний метод на основі аналізу нуклеїнової кислоти — вперше.

ДСТУ ISO 21570:2008 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Quantitative nucleic acid based methods.

UK: Продукти харчові. Методи виявлення генетично мо­дифікованих організмів та їх похідних. Кількісний метод на основі аналізу нуклеїнової кислоти — вперше.

ДСТУ ISO 24276:2008 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — General requirements and definitions.

UK: Продукти харчові. Методи виявлення генетично мо­дифікованих організмів та їх похідних. Основні вимоги і ви­значення — вперше.

ДСТУ ISO 21571:2008 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Nucleic acid extraction.

UK: Продукти харчові. Методи виявлення генетично мо­дифікованих організмів та їх похідних. Екстракція нуклеїно­вих кислот — вперше.