Фізіологія сільськогосподарських тварин - Навчальний посібник (Науменко В. В., Дячинський А. С., Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д.)

Вступ

Фізіологія — біологічна наука, що вивчає процеси травлення, кро- вообігу, дихання, обміну речовин та інші в організмі людини і тварин, їх взаємозв’язок, взаємодію організму як єдиного цілого з навколиш- нім середовищем.

Фізіологія ділиться на загальну, спеціальну, порівняльну, вікову, еволюційну та екологічну.

Загальна фізіологія вивчає основні життєві процеси, властиві всім живим організмам, якісні відмінності живого від неживого, загальні закони функціональних змін організмів під впливом зовнішніх умов.

Спеціальна фізіологія вивчає особливості функцій у тварин різних видів та груп, а також окремих органів і тканин (наприклад, нервової системи, серця, легень, м’язової тканини). Сюди відноситься і фізіо- логія сільськогосподарських тварин.

Порівняльна фізіологія досліджує функціональні особливості тва- рин різних груп, виявляючи загальні та специфічні їх риси.

Вікова фізіологія вивчає функції організму в процесі його індиві- дуального розвитку.

Еволюційна фізіологія з’ясовує історію формування різних функ- цій, їх взаємозв’язок протягом тривалого часу.

Екологічна  фізіологія вивчає закономірності прояву  життєвих процесів в результаті дії різних факторів оточення.

Вивчаючи фізіологічні процеси, слід знати, що останні є сукуп- ністю послідовних дій для досягнення певної функції того чи іншого органа або системи органів.

Так, процес травлення включає прийняття корму, його пережо- вування, ослинення, ковтання, розщеплення поживних  речовин у шлунку та кишках до такого стану, щоб вони могли всмоктатись у кров або лімфу.

Фізіологія сільськогосподарських тварин ставить за мету не лише розкриття основних механізмів, що забезпечують існування цілісно- го організму,  а й керування ними в корисному для людини напрямку. Знаючи фізіологічні закономірності організму, ми зможемо на на- уковій основі значно збільшити виробництво м’яса, молока, яєць та інших  продуктів  тваринництва, забезпечити легку  промисловість необхідною сировиною.

 

Вивчення функцій різних органів створює умови для їх моделю- вання за допомогою певних приладів і апаратів (штучна нирка, апара- ти електростимуляції серця і штучного кровообігу, штучне серце).

Розроблено методику нейрохірургічної операції по вживленню у внутрішнє вухо (завиток) електродів відновлення слуху.

Перенесення в науку та техніку схем мінімальної частки біологіч- них процесів дає можливість створення ефективних приладів, меха- нізмів, систем.

Так, на межі фізіології і технічних наук з’явилась нова наука — біоніка (Вінер, 1960). В основу радіолокації (спостереження на від- стані за різними об’єктами) покладено «локатор» кажана.

Принцип ехо-сигналу використовують для виявлення айсбергів, косяків риб, при діагностиці пухлин та ін. Встановлено, що завдяки досконалій формі тіла кити і дельфіни при плаванні витрачають мало енергії. Тому при будівництві морських суден бажано прагнути, щоб їх форма гранично наближалась до форми кита. Око жаби викорис- тано як модель для конструкції електронного ока, реагуючого тільки на предмети, що рухаються. Останнім часом проводяться перспек- тивні роботи по моделюванню деяких функцій нервової системи.