Фізіологія сільськогосподарських тварин - Навчальний посібник (Науменко В. В., Дячинський А. С., Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д.)

Передмова

Збільшення продуктів тваринництва, однієї з основних галузей сільського господарства,  обумовлено насамперед  створенням ста- більної кормової бази, розвитком фуражно-зернового господарства. Поряд з тим важливе значення у справі всебічного розвитку тварин- ництва займає селекційна робота, подальше вивчення фізіологічних закономірностей сільськогосподарських тварин.

Висока продуктивність — результат  значної інтенсифікації всіх фізіологічних процесів тварини. Тому вивчення і розуміння цих про- цесів дозволяє на науковій основі максимально використати резервні сили тваринного організму для потреб людини.

Значна концентрація тварин на відносно невеликих площах промислових комплексів призводить до гіподинамії, зниження ре- зистентності організму, виникнення захворювань різної етіології. У зв’язку з цим виникає необхідність глибокого вивчення фізіологіч- них функцій, їх особливостей на різних етапах онтогенезу з метою відбору особин, найбільш пристосованих до промислової технології, стійких проти стрес-факторів та з вираженою імунною системою.

Фізіологія  сільськогосподарських тварин є теоретичною осно- вою таких спеціальних галузей науки, як годівля, клінічна діагнос- тика, терапія, зоогігієна, розведення, хірургія, акушерство, штучне осіменіння. Вона тісно пов’язана з анатомією, гістологією, біохімією, біофізикою, патологічною фізіологією, генетикою та з іншими дис- циплінами.

Глибоке розуміння фізіологічних процесів тваринного організму допоможе майбутньому ветеринарному лікарю поставити правиль- ний діагноз, своєчасно провести профілактичні заходи, а зооінжене- ру — організувати раціональну годівлю тварин, розробити науково обґрунтовані умови утримання та догляду за ними.

Перш ніж приступити до вивчення патологічних процесів і різних хвороб, потрібно добре знати, як у здоровому організмі відбуваються ті чи інші процеси. Тяжкість хвороби визначають за ступенем відхи- лення від норми певних фізіологічних функцій у кількісних показни- ках. При оцінці ефективності лікування враховують, в якій послідов- ності і як швидко організм відновлює функціональну (фізіологічну) сталість. Функції організму розглядаються з огляду на вік тварин,