Фізіологія сільськогосподарських тварин - Навчальний посібник (Науменко В. В., Дячинський А. С., Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д.)

Анотація

В. В. Науменко, А. С. Дячинський, В. Ю. Демченко, І. Д. Дерев’янко

ФІЗІОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

За редакцією

І. Д. Дерев’янка, А. С. Дячинського

2-ге видання, перероблене і доповнене

ПІДРУЧНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти III–IV рівнів акредитації зі спеціальностей

«Ветеринарна медицина» та «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

ББК 45.2я73

УДК 636:591.1(075.8) Ф 50

Рецензенти:

Грибан В. Г. — доктор біологічних наук, професор;

Бусенко О. Т. — доктор біологічних наук, професор.

 

Ф 50

Науменко В. В., Дячинський А. С., Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д. Фізіологія сільськогосподарських тварин: Підручник. — 2-ге вид., пере- роб. і допов. / За ред. І. Д. Дерев’янко, А. С. Дячинського. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

ISBN 978-966-364-967-2

 

У підручнику стисло, на сучасному науковому рівні викладено основні фізіологіч- ні процеси сільськогосподарських тварин кровообіг, травлення, дихання, обмін речовин та енергії, розмноження, виділення, лактація. Показано нейрогуморальні регуляторні механізми організму тварин. Значну увагу приділено фізіології м’язів і нервів, цен- тральній нервовій системі, вищій нервовій діяльності, аналізаторам (органам чуття).

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів освіти III–IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Ветеринарна медицина» та «Технологія вироб- ництва і переробки продукції тваринництва».

ББК 45.2я73

УДК 636:591.1(075.8)

ISBN 978-966-364-967-2

© Науменко В. В., Дячинський А. С., Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д., 2009

© Центр учбової літератури, 2009