Фізіологія сільськогосподарських тварин - Навчальний посібник (Науменко В. В., Дячинський А. С., Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Вступ
Читать: До ІсторІЇ фІзІологІЇ
Читать: ОрганІзм та його властивостІ
Читать: Методи фІзІологІчних дослІджень
Читать: Розділ 1. кров І лІмфа
Читать: Розділ 2. серце та кровообІг
Читать: Розділ 3. дихання загальнІ положення та дихальний апарат ссавцІв
Читать: Розділ 4. травлення
Читать: Розділ 5. обмІн речовин
Читать: Розділ 6. обмІн енергІЇ І терморегуляцІя
Читать: Розділ 7. видІлення
Читать: Розділ 8. фІзІологІя шкІри
Читать: Розділ 9. ендокринна система залози внутрІшньоЇ секрецІЇ та методи Їх дослІдження
Читать: Розділ 10. розмноження
Читать: Розділ 11. лактацІя
Читать: Розділ 12. фІзІологІя м’язІв та нервІв загальнІ властивостІ тканин — подразливІсть, збудливІсть І збудження
Читать: Розділ 13. центральна нервова система
Читать: Розділ 14. вища нервова дІяльнІсть
Читать: Розділ 15. аналІзатори
Читать: КонтрольнІ запитання
Читать: Основна лІтература