Адміністративне право. Загальна частина - Навчальний посібник (Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. поняття та загальна характеристика адмІнІстративного права
Читать: 1. ІсторІя розвитку адмІнІстративного права в украЇнІ
Читать: 2. поняття адмІнІстративного права
Читать: 3. предмет адмІнІстративного права
Читать: 4. метод адмІнІстративного права (адмІнІстративно-правовий метод)
Читать: 5. система адмІнІстративного права
Читать: 1. поняття норми адмІнІстративного права
Читать: 2. структура адмІнІстративно-правовоЇ норми
Читать: 3. поняття та сутнІсть адмІнІстративно-правових вІдносин
Читать: 4. види адмІнІстративно-правових вІдносин
Читать: Тема 3. джерела адмІнІстративного права
Читать: 1. поняття джерела адмІнІстративного права
Читать: 2. види джерел адмІнІстративного права
Читать: 3. систематизацІя адмІнІстративно-правових актІв адмІнІстративного права
Читать: Тема 4. суб’Єкти адмІнІстративного права та адмІнІстративних правовІдносин
Читать: 1. поняття та ознаки суб’ЄктІв адмІнІстративного права
Читать: 2. особливІсть адмІнІстративноЇ правосуб’ЄктностІ суб’ЄктІв адмІнІстративного права
Читать: 4. адмІнІстративно-правовий статус ІноземцІв
Читать: Тема 5. органи державноЇ виконавчоЇ влади як суб’Єкти адмІнІстративного права
Читать: 1. Історичний аспект розвитку виконавчоЇ влади та подІлу влад
Читать: 2. поняття, сутнІсть та ознаки виконавчоЇ влади
Читать: 3. функцІЇ виконавчоЇ влади
Читать: 4. поняття та ознаки органІв виконавчоЇ влади
Читать: 5. види органІв виконавчоЇ влади
Читать: Тема 6. об’Єднання громадян як суб’Єкти адмІнІстративного права
Читать: 1. поняття І види об’Єднань громадян
Читать: 2. адмІнІстративно-правовий статус об’Єднань громадян
Читать: 1. поняття, ознаки, принципи та види державноЇ служби
Читать: 2. види та правовий статус державних службовцІв
Читать: Тема 8. методи державного управлІння. поняття І види адмІнІстративного примусу
Читать: 1. поняття І види методІв
Читать: 2. поняття й ознаки адмІнІстративно-правового примусу
Читать: 3. види адмІнІстративного примусу
Читать: 1. поняття адмІнІстративно-процесуального права та адмІнІстративного процесу
Читать: 2. види адмІнІстративних проваджень
Читать: 3. стадІЇ адмІнІстративного процесу
Читать: Тема 10. адмІнІстративна вІдповІдальнІсть
Читать: 1. поняття та ознаки адмІнІстративноЇ вІдповІдальностІ, ЇЇ вІдмІннІсть вІд Інших видІв юридичноЇ вІдповІдальностІ
Читать: 2. адмІнІстративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика
Читать: 4. адмІнІстративнІ стягнення та загальнІ правила Їх накладення
Читать: Тема 11. провадження в справах про адмІнІстративнІ правопорушення
Читать: 1. поняття та види проваджень в справах про адмІнІстративнІ правопорушення, Їх завдання
Читать: 2. принципи та учасники провадження
Читать: 3. стадІЇ та строки провадження
Читать: 4.заходи забезпечення провадження в справах про адмІнІстративнІ правопорушення
Читать: ТестовІ завдання з перевІрки знань