Формування ринкової економіки - Збірник наукових праць

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступне слово ректора університету, доктора економічних наук, професора, академіка апн україни а. ф. павленко
Читать: ТеорІя соцІально-технологІчного укладу І сучасне державне антикризове управлІння
Читать: ІнституцІональна теорІя циклІчностІ економІчного розвитку та ІнституцІйнІ причини кризи другоЇ половини 2008 року
Читать: Антикризове управлІння нацІональною економІкою в умовах глобальних ризикІв
Читать: Ноосферное развитие как условие и фактор преодоления системного кризиса
Читать: Антикризова полІтика в регІонІ спІвдружностІ незалежних держав
Читать: Антикризове регулювання Єс у контекстІ завдань економІчноЇ конвергенцІЇ краЇн-учасниць
Читать: Кого влаштовуЄ ІнерцІйний сценарІй структурних змІн в украЇнськІй економІцІ?
Читать: Институциональные основы обоснования критериев эффективного государства
Читать: Модель рррs як прогресивний механІзм антикризового управлІння нацІональною економІкою (досвІд великобританІЇ)
Читать: Формування передумов для стабІльного функцІонування нацІональноЇ економІки в умовах пІдвищення турбулентностІ глобальноЇ фІнансовоЇ системи
Читать: УкраЇнська криза у свІтлІ теорІЇ периферІйного розвитку
Читать: Проблеми врахування циклІчних коливань при виборІ спрямованостІ бюджетноЇ полІтики
Читать: СвІтовий досвІд подолання соцІальних наслІдкІв фІнансовоЇ кризи
Читать: Індекс ризику як показник ймовІрностІ настання кризовоЇ ситуацІЇ в банку
Читать: СтруктурнІ змІни в нацІональнІй економІцІ як спосІб протистояння кризовим явищам
Читать: МакроекономІчна теорІя та стереотипи макроекономІчноЇ полІтики в контекстІ глобальноЇ фІнансовоЇ кризи
Читать: Культуро-соцІальна природа сучасноЇ кризи краЇновоЇ економІки
Читать: СучаснІ проблеми державного управлІння у сферІ економІчноЇ конкуренцІЇ
Читать: ПрІоритети антикризовоЇ полІтики сша: уроки для украЇни
Читать: ЕкономІчнІ кризи І економІчна теорІя: аспекти взаЄмовпливІв
Читать: ВзаЄмозв’язок державного регулювання ринку працІ з розвитком людського капІталу в украЇнІ
Читать: ІнституцІйнІ змІни та довІра в системІ антикризового управлІння економІкою украЇни
Читать: ЗовнІшнІй борг та можливостІ антикризовоЇ полІтики в сучаснІй украЇнІ
Читать: Изменение характера элитного сектора экономики в периоды кризисов и системных трансформаций
Читать: ІнновацІйний чинник сталого розвитку економІки
Читать: Методичне забезпечення пІдвищення ефективностІ ІнвестицІй у системІ державноЇ антикризовоЇ полІтики
Читать: КлючовІ принципи глобального антициклІчного регулювання
Читать: Вплив техноглобалІзму на модифІкацІю економІчного циклу
Читать: ЕкономІчний цикл, як закономІрнІсть розвитку нелІнІйноЇ соцІально-економІчноЇ системи
Читать: ВІртуальнІсть економІк як передумова економІчних коливань
Читать: АналІз досвІду державного антикризового управлІння нацІональною економІкою в краЇнах g7 пІд час великоЇ депресІЇ
Читать: СвІтова криза’2008 у свІтлІ економІчноЇ психологІЇ
Читать: АнтициклІчне регулювання економІки краЇни в сучасних умовах глобальноЇ фІнансово-економІчноЇ кризи
Читать: Розвиток внутрІшнього ринку — стратегІчний напрям виведення вІтчизняноЇ економІки з кризового стану
Читать: ІнформацІйнІ впливи як головний Інструмент здІйснення трансферу економІчноЇ кризи
Читать: Формування теорІЇ циклІчностІ пІд впливом результатІв дослІджень м. д. кондрат’Єва та м. І. туган-барановського
Читать: ІнновацІйний механІзм антициклІчного регулювання економІки: досвІд сша
Читать: МонополІзацІя капІталу І виробництва як ключовий компонент механІзму глобального економІчного циклу
Читать: Теоретико-методологІчнІ основи дослІдження ІнформацІйного сектору в системІ антикризового управлІння
Читать: The financial crisis in foreign countries
Читать: ТеорІя циклІв у розвитку економІчних систем
Читать: Возрастание роли государства в антикризисном регулировании экономики
Читать: МакроекономІчний аналІз джерел та структури ІнвестицІй в украЇнІ
Читать: Державне антикризове регулювання нацІональноЇ економІки в умовах «турбулентностІ»[4]
Читать: ІнвестицІйно-ІнновацІйна полІтика транзитивних краЇн як фактор антикризового управлІння нацІональною економІкою
Читать: Індикативне планування як Інструмент антикризового управлІння
Читать: Description the macro-control of china in the period of financial crisis
Читать: Ефективне використання податкІв у боротьбІ з кризовими явищами
Читать: Фактори курсовоЇ динамІки та ЇЇ перспективи
Читать: Перспективи використання соцІально-ІнституцІональних чинникІв у антикризовІй полІтицІ (на прикладІ краЇн Єс)
Читать: Экономика знаний как цель посткризисного развития
Читать: ІнституцІоналІзацІя структурних зрушень у нацІональнІй економІцІ
Читать: Хвильова природа економІчного розвитку
Читать: Напрями здІйснення грошово-кредитноЇ полІтики в умовах глобальноЇ кризи
Читать: СоцІально-полІтичнІ заходи в подоланнІ кризових проблем в украЇнІ
Читать: НеобхІднІсть переходу до новоЇ соцІальноЇ моделІ свІтового устрою
Читать: Використання ІнструментарІю прогностики для передбачення економІчних криз в управлІннІ довгостроковим розвитком нацІональноЇ економІки
Читать: Роль та мІсце Інфраструктури фІнансового ринку в антикризовому регулюваннІ економІки
Читать: Переваги та недолІки сучасного державного регулювання ІнвестицІйноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: ЗемельнІ афери в украЇнІ пІд час економІчноЇ кризи
Читать: МонІторинг ІндикаторІв фІнансовоЇ кризи в макроекономІчному прогнозуваннІ
Читать: АдекватнІсть прогнозування податкІв у сучасних умовах
Читать: РеалІзацІя фІнансовоЇ полІтики держави на основІ монІторингу доходІв І видаткІв бюджетІв регІонІв
Читать: МетодологІчнІ пІдходи в обҐрунтуваннІ цІлей стабІлІзацІйноЇ полІтики
Читать: ЗарубІжний досвІд державного антикризового управлІння економІкою
Читать: АнтикризовІ прІоритети державного регулювання корпоративноЇ ІнтеграцІЇ
Читать: ІнновацІйний вектор розвитку економІки як Інструмент антикризового управлІння державою
Читать: Проблеми та перспективи розвитку фІнансових послуг у процесІ залучення Іноземних ІнвестицІй при приватизацІЇ
Читать: Прогнозные тенденции в международном бизнесе