Інформаційні системи і технології в економіці - Навчальний посібник (Береза А. М.)

РоздІл 1

 

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економічними об’єктами

Роль і місце інформаційних систем в управлінні народним гос­подарством. Визначення поняття «інформаційна система». Основні принципи створення ІС. Класифікація ІС. Структура комп’ютерних інформаційних систем. Характеристика складових частин. Поняття «автоматизована функція», «компонента», «задача обробки даних». Сучасні інформаційні технології. Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації. Використання баз даних. Експертні системи в економіці. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці.

Тема 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису

Поняття «економічна інформація». Економічна інформація як предмет і продукт автоматизованої обробки. Види та властивості економічної інформації. Структура й оцінка економічної інформації. Форми подання та відображення економічної інформації. Носії інформації. Інформаційні процедури. Методи дослідження економічної інформації. Шляхи вдосконалення системи економіч­ної інформації в управлінні економічним об’єктом.

Тема 3. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем

Організація робіт зі створення і впровадження економічних інформаційних систем. Стадії та етапи створення ІС. Структура проектної документації. Учасники проектування, їх посадові права та обов’язки, рівень компетенції. Визначення та класифікація методів проектування. Класифікація засобів проектування. Методи індивідуального і типового проектування. Автоматизація проек­тування. Методи та моделі прийняття проектних рішень. Вибір методів і засобів проектування. Життєвий цикл ІС. Технологія проектування ІС. Технологічний процес розробки проектних рішень і технологічна документація.

Тема 4. Технологія індивідуального проектування інформаційної системи

Склад і зміст робіт на різних стадіях дослідження та обґрунтування технічного завдання. Методи організації збирання та обробки матеріалів із забезпечення та вибору проектних рішень за функціональною та забезпечувальною частинами. Попередній розраху­нок очікуваної ефективності. Передпроектна документація. Склад і зміст робіт на стадіях технічного проектування та робочої документації. Визначення структури ІС. Розподіл функцій між користувачем та ЕОМ. Розробка опису постановки задач.

Тема 5. Технологія створення інформаційного забезпечення

Поняття «інформаційне забезпечення ІС». Організація інформаційної бази. Види інформаційних масивів. Технологія проектування інформаційного забезпечення ІС. Основні поняття класифі­кації інформації. Кодування інформації. Класифікатори техніко-економічної інформації. Технологія створення класифікаторів.

Тема 6. Технологія створення позамашинної інформаційної бази

Поняття «системи документації». Класифікація форм і методів виведення інформації. Технологія проектування форм вихідної інформації. Загальні вимоги до проектування форм первинних документів. Форми побудови зон первинних документів. Поєднаність первинних документів і документів, що читаються машиною. Технологія проектування первинних інформаційних повідомлень. Складові зв’язку «користувач — ПЕОМ». Процеси вве­дення—виведення. Діалог. Технологія проектування розміщення ін­формації на екрані. Підтримка користувача. Проектна документація.

Тема 7. Технологія впровадження, супроводження та модернізації ІС

Організація і планування робіт на стадії введення системи в дію. Комплексне тестування та апробація системи. Технологія дослідної експлуатації та проведення приймальних випробувань. Організація робіт із супроводження, модернізації та розвитку системи. Прий­мальна документація. Оцінка споживчих властивостей системи.

Тема 8. Управління технологічними процесами проектування інформаційної системи

Рівні управління проектуванням. Контур управління. Технологія побудови раціональних планів і визначення потреб ресурсів для їх реалізації. Оперативне управління проектними роботами. Побудова альтернативних технологічних мереж проектування ІС. Використання технологічних мереж проектування для раціональ­ного планування проектних робіт та управління перебігом їх виконання. Особливості створення ІС на основі перспективних інформаційних технологій.

Тема 9. Технологія типового проектування інформаційних систем

Загальна характеристика типового підходу до побудови ІС. Поняття типового елемента ІС. Класи типових елементів. Типові проектні рішення (ТПР). Ефективність реалізації ТПР-технології. Пакети прикладних програм (ППП), призначені для обробки даних та розв’язання задач (комплексів задач). Особливості ППП-технології при використанні ЕОМ. Застосування інтегрованих ППП. Ефективність ППП-технології. Характеристики типової ІС для управління виробництвом. Групове проектування. Типове проектування. Ефективність технології об’єктного проектування. Особливості методу об’єктного проектування. Характеристика типової ІС для управління виробництвом. CASE-технологія проектування ІС.

Тема 10. Автоматизація проектування інформаційних систем

Задачі та принципи автоматизації проектування ІС. Автоматизація розробки проектних рішень і документування проектів. Використання ППП. Системи автоматизованого проектування (САПР), метаінформація та її місце в САПР. Технологія проектування SSADM. Модель об’єкта. Побудова АРМ проектувальника. Побудова та використання експертних систем в АРМ проектувальника.

Тема 11. Інші інформаційні технології

Технологія проектування на основі баз даних. Технологія проектування на основі використання електронних таблиць. Проектування із застосуванням засобів мультимедіа. Системи управління документацією в ІС. Технологія проектування ІС на мере­жах ЕОМ. Об’єктно орієнтоване проектування.