Інформаційні системи і технології в економіці - Навчальний посібник (Береза А. М.)

АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

А. М. Береза

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Київ 2002

ББК 65в6              Розповсюджувати і тиражувати

Б 48        без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

 

 

Рецензенти: Г. К. Яковий, д-р екон. наук  (Нац. техн. ун-т України «КПІ») В. К. Галіцин, канд. екон. наук  (Київ. нац. екон. ун-т)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-121 від 18.01.02

 

Береза А. М.

Б 48                        Інформаційні системи і технології в економіці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 80 с.

ISBN 966-574-343-0

У посібнику наведені типова програма, методичні вказівки до вивчення тем дисципліни, плани семінарських занять і комплекс завдань для контролю засвоєння знань.

Для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю «Економічна кібернетика». Також стане у пригоді для дисципліни «Основи створення інформаційних систем».

ББК 65в6

© А. М. Береза, 2002

ІSBN 966-574-343-0          © КНЕУ, 2002