Інформаційні системи і технології в економіці - Навчальний посібник (Береза А. М.)

Вступ

Поява сучасних економічних інформаційних систем зумовлена необхідністю обробки великих масивів інформації за жорстких обмежень часу на видачу результатів. Ці системи мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для переважної кількості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, значне число зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації.

Мета дисципліни «Інформаційні системи і технології в економіці» — дати студентам основні теоретичні положення створення економічних інформаційних систем (далі — інформаційні системи, або ІС), ознайомити із сучасними підходами до розв’язання даної проблеми, складом і змістом технологічних операцій створення ІС на різних рівнях ієрархії, із засобами автоматизації проектних робіт, формалізації процесу проектування та методами управління проектуванням ІС.

Процес створення ІС багато в чому ще не формалізовано. Вміння правильно створити систему чи вирішити окрему задачу, виявити і коректно сформулювати критерії й обмеження приходять з досвідом. Існуючі стандарти, нормативні документи і методичні матеріали визначають організаційні питання і регламентують склад і зміст проектної документації, але не містять реко­мендацій і вказівок, які розкривають суть процесу створення ІС.

Тому предметом дисципліни є набуття вмінь і навичок створення ІС з метою автоматизованого отримання всіх показників, необхідних для прийняття рішення з управління економічним об’єктом. Дана система має свої теоретичні основи та методологію, тож, потребує попереднього вивчення циклу математичних, еконо­мічних, технічних та інших дисциплін.