Економіка аграрних підприємств - Підручник (Андрійчук В. Г.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. мІсце сІльського господарства в економІцІ держави, його особливостІ І стан розвитку
Читать: 1.1. місце і роль сільського господарства в економіці держави та формуванні ринкового середовища
Читать: 1.2. особливості сільського господарства
Читать: 1.3. причини аграрної кризи в 90-х роках хх сторіччя та форми її прояву
Читать: 1.4. стан розвитку сільського господарства в кінці хх і на початку ххІ століття
Читать: Тема 2. предмет І метод дисциплІни «економІка аграрних пІдприЄмств»
Читать: 2.1. предмет науки
Читать: 2.2. методологія науки
Читать: 2.3. специфічні методи дослідження економіки аграрних підприємств
Читать: Тема 3. попит І пропозицІя на сІльськогосподарську продукцІю в умовах ринку
Читать: 3.1. зміна попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію та її наслідки
Читать: Частина 2
Читать: Тема 4. пІдприЄмство як основна ланка ринковоЇ економІки
Читать: 4.1. поняття підприємства, його роль і умови ефективної роботи в ринковій економіці
Читать: 4.2. складові ланки підприємств та їх взаємодія
Читать: 4.3. види підприємств та їх об’єднань
Читать: 4.4. етапи аграрної реформи і створення аграрних підприємств ринкового типу
Читать: 4.5. механізм реструктуризації ксп і врегулювання майнових відносин
Читать: 4.6. економічні засади функціонування селянських (фермерських) господарств
Читать: 4.7. економічні засади функціонування господарських товариств. акціонерні товариства
Читать: 4.8. економічні засади функціонування товариства з обмеженою відповідальністю (тов), з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариства
Читать: 4.9. економічні засади функціонування приватних підприємств
Читать: 4.10. розвиток сільськогосподарської кооперації та її організаційні форми
Читать: Тема 5. зовнІшнЄ середовище дІяльностІ аграрних пІдприЄмств у ринковІй економІцІ
Читать: Тема 6. витрати виробництва І собІвартІсть продукцІЇ (робІт, послуг) аграрних пІдприЄмств
Читать: Тема 7. кІнцевІ результати дІяльностІ аграрних пІдприЄмств
Читать: Частина 3
Читать: Тема 8. земельнІ ресурси та ефективнІсть Їх використання
Читать: Тема 9. персонал аграрних пІдприЄмств І продуктивнІсть працІ
Читать: Тема 10. основнІ фонди (основний капІтал) І виробничІ потужностІ аграрних пІдприЄмств
Читать: Тема 11. матерІально-речовІ елементи основних виробничих фондІв та ефективнІсть Їх використання
Читать: Тема 12. оборотний капІтал аграрних пІдприЄмств
Читать: Тема 13. нематерІальнІ активи (ресурси) пІдприЄмств
Читать: Тема 14. авансований І власний капІтал аграрних пІдприЄмств
Читать: Тема 15. ІнвестицІЇ та Їх ефективнІсть
Читать: Тема 17. цІни на сІльськогосподарську продукцІю
Читать: Тема 18. якІсть продукцІЇ
Читать: Тема 19. науково-технІчний прогрес та ІнновацІйна дІяльнІсть аграрних пІдприЄмств
Читать: Тема 20. ІнтенсивнІсть розвитку аграрних пІдприЄмств
Читать: Тема 21. спецІалІзацІя І галузева структура аграрних пІдприЄмств
Читать: Тема 22. агропромислова ІнтеграцІя
Читать: Тема 23. концентрацІя виробництва та диверсифІкацІя аграрних пІдприЄмств
Читать: Тема 24. державне регулювання І пІдтримка доходІв сІльськогосподарського виробництва