Адміністративне право України - Посібник (Джагупов Г.В.)

Тестові завдання для самоконтролю

Варіант I

Адміністративне право регулює відносини:

а) екологічні;

б) фінансові;

в) управлінські;

г) сімейні?

2. Ця ознака не властива адміністративно-правовим відносинам:

а) вони виникають з приводу здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності;

б) вони завжди владні;

в) вони виникають за спільною згодою двох сторін;

г)  відповідальність сторін за неналежне виконання своїх обов’язків настає перед державою;

3. Суб’єктами державного управління є:

а) громадяни;

б) установи;

в) органи виконавчої  влади;

г) органи законодавчої влади?

4. Який з наведених нормативних актів – джерел адміністративного права не належить до законодавчих:

а) Закон України «Про міліцію»;

б) Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»;

в) Основи законодавства України про культуру;

г) Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ?

5. Хто з перерахованих осіб не є державним службовцем:

а) прокурор міста;

б) адвокат ;

в) дільничний інспектор міліції;

г) начальник обласного управління юстиції?

6. Який з наведених заходів є заходом адміністративного примусу:

а) догана;

б) усне зауваження;

в) позбавлення права займати певну посаду;

г) особистий огляд?

7. Нормативний акт про запровадження адміністративної відповідальності може видати:

а) Верховна Рада України;

б) Конституційний Суд України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади;

8. За загальним правилом справа про адміністративне правопорушення розглядається :

а) протягом 10 діб;

б) протягом 15 діб;

в) протягом місяця;

г) протягом 2 місяців.

9. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли віку:

а) 12 років;

б) 14 років;

в) 16 років;

г) 18 років.

10. Яке з наведених адміністративних стягнень може застосовуватися і як основне, і як додаткове:

а) попередження;

б) штраф;

в) позбавлення спеціального права;

г) оплатне вилучення предмета?

Варіант ІІ

1. В перекладі з латинської мови термін «адміністрація» означає:

а) самоврядування;

б) керівництво:

в) судочинство;

г) управління.

2. Яке з наведених відносин є управлінським:

а) розгляд обласним судом касаційної скарги на рішення районного суду;

б) укладання начальником райвідділу внутрішніх справ договору з вудівельною організацією на ремонт приміщень райвідділу;

в) принесення прокурором району протесту на протиправну постанову начальника відділення ДАІ;

г) реєстрація підприємства районною державною адміністрацією?

3. Не підлягяють адміністративно-правовому регулюванню суспільні відносини, які виникають між:

а) органами виконавчої влади і недержавними організаціями;

б) органами виконавчої влади, не підпорядкованими один одному;

в) громадянами;

г) органами виконавчої влади і громадянами;

4. Хто з перерахованих державних службовців є посадовою особою:

а) секретар-машиністка райвідділу внутрішніх справ;

б) консультант управління юстиції;

в) заступник голови районної державної адміністрації;

г) провідний спеціаліст відділу Фонду державного майна України?

5. Який з наведених заходів не належить до переконання:

а) виховання;

б) роз’яснення;

в) догана;

г) заохочення?

6. Яке з наведених проваджень не належить до адміністративних:

а) провадження із звернень громадян;

б) позовне провадження;

в) провадження в справах про адміністративні правопорушення;

г) провадження в справах про державну реєстрацію юридичних осіб?

7. Яке з наведених адміністративних стягнень є винятковим:

а) попередження;

б) адміністративний арешт;

в) штраф;

г) оплатне вилучення предмета?

8. Яка з наведених стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення є необов’язковою (альтернативною):

а) порушення справи і попереднє з’ясування її обставин;

б) розгляд справи і винесення постанови;

в) оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи;

г) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення?

9. Який з наведених заходів не належить до заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення:

а) доставлення порушника;

б) застосування спеціальних засобів;

в) адміністративне затримання;

г) особистий огляд і огляд речей;

10. Максимальний строк, на який застосовується позбавлення  спеціального права, становить:

а) 1 рік;

б) 2 роки;

в) 3 роки;

г) 5 років.

 

Навчально-методичне видання

 

Матеріали

 

з дисципліни

 

Адміністративне право України

+

м. Адміністративна відповідальність

Джагупов Григорій Володимирович, канд. юрид. наук, доцент

Небрат Олена Олександрівна, канд. юрид. наук

Салманова Олена Юріївна, канд. юрид. наук

Бугайчук Костянтин Леонідович, канд. юрид. наук, доцент

Запорожець Михайло Петрович, канд. юрид. наук

Запорожець Ірина Григорівна, канд. юрид. наук

Чуйков Андрій Юрійович, викладач

Яценко Валентина Петрівна, канд. юрид. наук

 

Комп‘ютерна верстка  О. Ф. Півень

 

Підп. до друку 20.11.08. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк різографічний. Ум. друк. арк. 3,1. Обл.-вид. арк. 1,8. Наклад 100 прим. Зам. № 79

Видавництво

Харківського національного університету внутрішніх справ

61080, Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3087 від 22.01.2008 р.

 

1 В наведеному переліку нормативні акти подано без врахування наступних змін та доповнень.