Адміністративне право України - Посібник (Джагупов Г.В.)

АнотацІя

 

МВС України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра адміністративного права та процесу

 

Матеріали

з дисципліни

Адміністративне право України

+

м. Адміністративна відповідальність

 

галузь знань                                                       6.03042

напрям підготовки                                           правознавство

освітньо-кваліфікаційний

рівень                                                                   бакалавр

форма навчання                                               заочна

 

Харків

2008

Рекомендовано до друку

та використання

у навчальному процесі

Методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

28 жовтня 2008 р.,

протокол № 8  

Рецензенти:

М. М. Тищенко  – доктор юридичних наук, професор

І. А. Логвиненко – кандидат історичних  наук, доцент

 

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Адміністративне право України + м. Адміністративна відповідальність» / Укладачі: канд. юрид. наук, доцент Джагупов Г. В., канд. юрид. наук Небрат О. О., канд. юрид. наук Салманова О. Ю., канд. юрид. наук, доцент Бугайчук К. Л., канд. юрид. наук Запорожець М. П., канд. юрид. наук Запорожець І. Г., Чуйков А. Ю.,  канд. юрид. наук Яценко В. П. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ,  2008. – 54  с.

 

©  Джагупов Г. В., Небрат О. О., Салманова О. Ю.  та ін.,  2008

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008

Цільова настанова

Метою вивчення даного курсу є засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються сутності, предмета, методу та принципів адміністративного права; механізму адміністративно-правового регулювання; правового статусу суб’єктів адміністративного права; форм та методів державного управління; поняття, підстав та принципів адміністративної відповідальності; особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення уповноваженими на те органами; забезпечення законності в державному управлінні; В процесі вивчення курсу також передбачається всебічний аналіз чинного законодавства про адміністративні правопорушення та практики його застосування, дослідження окремих проблем та шляхів удосконалення цього законодавства, підвищення рівня професійної майстерності слухачів щодо вмілого і ефективного застосування його на практиці.

Основною формою вивчення загального курсу є самостійна праця слухачів. Вона має за мету більш глибоко та всебічно оволодіти навчальним матеріалом з тих чи інших питань теми, розвивати в них творчу самостійність у роботі з текстом лекції, підручником, рекомендованою додатковою літературою та нормативними джерелами, вміння узагальнювати практичні результати, готувати довідки доповіді, реферати та ін. Під час самостійної підготовки до занять слухачі повинні ознайомитись із запропонованою літературою та нормативними актами.

Основними формами самостійної роботи слухачів є:

самостійне творче осмислення змісту лекцій;

вивчення нормативного матеріалу, перш за все норм законів та підзаконних нормативно-правових актів;

ознайомлення з текстами монографій, статей та навчальних посібників, що рекомендовано до темам курсу;

підготовка до практичних занять, а також до індивідуальних та колективних консультацій.