Адміністративне право України - Посібник (Джагупов Г.В.)

Загальна частина

Модуль № 1 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Тема 1.  Поняття адміністративного права. Сутність та принципи державного управління

Поняття і предмет адміністративного права України. Метод  адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Принципи адміністративного права. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями права. Система адміністративного права. Роль та місце адміністративного права в побудові правової держави.

Поняття адміністративного права як науки. Розвиток науки адміністративного права. Найважливіші наукові праці з адміністративного права. Роль науки у розвитку адміністративного права і удосконаленні державного управління на сучасному етапі.

Адміністративне право як навчальна дисципліна.

Державне управління як вид соціального управління. Виконавча влада і державне управління. Поняття державного управління. Основні риси управлінської діяльності. Поняття та види функцій державного управління. Структура державного управління.

Поняття і система основних принципів державного управління. Політико-юридичні принципи державного управління. Організаційні принципи державного управління.

Проблеми удосконалення державного управління на сучасному етапі.

Тема 2.  Механізм адміністративно-правового регулювання. Джерела адміністративного права

Поняття, зміст та структура адміністративно-правових норм. Види адміністративно-правових норм. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі, за категоріями осіб.

Поняття та види джерел адміністративного права України. Конституція України – основа системи та змісту джерел адміністративного права. Адміністративне право і адміністративне законодавство. Місце та роль законодавчих актів в системі джерел адміністративного права. Міжнародно-правові акти як джерела адміністративного права. Проблеми удосконалення адміністративного законодавства.

Поняття та особливості адміністративно-правових відносин. Структура та види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

Модуль №2 СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 1.  Громадяни та їх об’єднання як суб’єкти адміністративного права

Адміністративно-правовий статус громадян України. Адміністративна правоздатність і дієздатність громадян. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. Форми участі громадян в державному управлінні. Адміністративно-правові гарантії суб’єктивних прав громадян.

Іноземні громадяни і особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права, особливості їх адміністративно-правового статусу.

Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. Поняття та види об’єднань громадян. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. Забезпечення законності в діяльності об’єднань громадян.

Тема 2. Органи виконавчої влади

Поняття органу виконавчої влади, його ознаки. Правовий стан органу виконавчої влади. Компетенція, підвідомчість і повноваження. Види органів виконавчої влади. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади.

Вищі і центральні органи виконавчої влади. Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України. Загальні функції і система міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Місцеві органи виконавчої влади. Порядок утворення та система місцевих державних адміністрацій. Структура та основи компетенції місцевих державних адміністрацій. Правовий стан територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, не підпорядкованих місцевим адміністраціям. Функції державного управління, які покладаються на органи місцевого самоврядування. Основи взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Тема 3. Державні службовці

Поняття і основні принципи державної служби. Види державної служби. Правове регулювання державної служби. Поняття посади і державних службовців. Види державних службовців.

Адміністративно-правовий статус державних службовців. Особливості правового статусу посадових осіб. Проходження державної служби. Стимулювання діяльності державних службовців та їх соціальний захист. Підстави та види відповідальності державних службовців. Дисциплінарна відповідальність державних службовців, її підстави та види.

Модуль № 3 ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Тема 1. Форми державного управління

Поняття форм державного управління. Види форм управління.

Правові акти державного управління, їх поняття, ознаки та юридичне значення. Відмінність актів державного управління від інших документів та рішень. Види актів державного управління. Вимоги, що ставляться до актів управління, наслідки їх невиконання. Порядок прийняття, дії, зміни, зупинення та скасування актів державного управління.

Тема 2. Методи державного управління

Поняття методів державного управління, їх класифікація. Переконання та примус у державному управлінні. Методи прямого і непрямого управління. Адміністративні і економічні методи. Регулювання, загальне керівництво і безпосереднє управління.

Поняття та ознаки адміністративного примусу. Підстави застосування та види адміністративно-примусових заходів. Мета, види та порядок застосування адміністративно-запобіжних заходів. Мета та види заходів адміністративного припинення. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Спеціальні (виняткові) заходи адміністративного припинення. Проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

Модуль № 4 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Тема 1. Адміністративна відповідальність

Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Нормативно-правова основа адміністративної відповідальності. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки. Юридичний склад адміністративного проступку, його поняття, значення, структура та види. Поняття та види об’єкта проступку. Поняття та структура об’єктивної сторони проступку. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони проступку. Поняття та види суб’єктів адміністративних проступків. Обставини, що виключають протиправність і винність діяння.

Мета та зміст адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Основні і додаткові стягнення.

Загальні правила накладення адміністративних стягнень. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.

Порядок обчислення строків адміністративних стягнень. Строки накладення адміністративних стягнень. Погашення адміністративних стягнень.

Підстави та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.

Система складів адміністративних правопорушень.

Тема 2. Управлінський процес

Поняття та зміст управлінського процесу. Суб’єкти адміністративно-процедурної діяльності. Принципи управлінського процесу.

Структура управлінського процесу. Поняття та основні види адміністративних проваджень. Стадії управлінського процесу.

Провадження із звернень громадян.

Правове регулювання провадження із звернень громадян. Поняття та види звернень громадян, вимоги, що до них ставляться. Порядок розгляду звернень. Особливості розгляду скарг. Обов’язки державних органів та посадових осіб щодо розгляду звернень громадян. Строки розгляду звернень. Вимоги, які ставляться до особистого прийому громадян керівниками та іншими посадовими особами. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

Провадження в справах про державну реєстрацію  юридичних осіб.

Завдання, значення і законодавче регулювання провадження в справах про державну реєстрацію юридичних осіб. Суб’єкти державної реєстрації. Види документів, що надаються юридичною особою для державної реєстрації. Строки та порядок розгляду справ про державну реєстрацію. Строки та порядок оскарження рішення про відмову у державній реєстрації юридичної особи. Особливості державної реєстрації об’єднань громадян. Порядок перереєстрації юридичних осіб.

Дисциплінарне провадження.

Сутність та завдання дисциплінарного провадження, його правове регулювання. Підстави порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Порядок розгляду справи про дисциплінарний проступок і накладення дисциплінарного стягнення. Строки та порядок оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення. Порядок виконання, погашення та зняття дисциплінарних стягнень.

Провадження в справах про адміністративні  правопорушення.

Завдання, принципи і правове регулювання провадження в справах про адміністративні правопорушення. Докази в справі про адміністративне правопорушення, їх поняття, джерела та оцінка. Система органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Види і правовий стан осіб, які беруть участь у провадженні.

Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порушення справи і попереднє з’ясування її обставин. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення і порядок його складення. Розгляд справи і винесення постанови. Оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

Модуль № 5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Тема 1. Забезпечення законності в державному управлінні

Принцип законності у державному управлінні, його зміст і значення. Співвідношення законності і дисципліни. Поняття та види способів забезпечення законності в державному управлінні.

Поняття та види контролю. Державний контроль в управлінні, його види. Контроль органів законодавчої влади. Контрольні повноваження Президента України. Контроль органів виконавчої влади. Адміністративний нагляд. Функції, повноваження та система державних інспекцій. Контроль органів судової влади, форми його здійснення. Адміністративна юстиція в Україні. Громадський контроль в державному управління та його значення.

Прокурорський нагляд як спосіб забезпечення законності в державному управлінні. Поняття і предмет загального нагляду прокуратури. Повноваження прокурора щодо здійснення загального нагляду. Акти прокурора в порядку загального нагляду.