Адміністративне право України - Посібник (Джагупов Г.В.)

Рекомендовані нормативні акти1 та література

Конституція України // Відом. Верх. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 10. – Ст.137.

Про об’єднання громадян: Закон України // Там само. – 1992. – № 34. – Ст.504.

Про правовий статус іноземців: Закон України // Там само. – 1994. – № 23. – Ст.161.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України// Там само. – 1997. – № 24. – Ст.170.

Про державну службу: Закон України // Там само. – 1993. – № 52. – Ст.490.

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Затверджений Законом України від 22 лютого 2006 р. // Уряд. кур’єр. – 2006. – 20 квітня.

Про боротьбу з корупцією: Закон України // Там само. – 1995. – № 34. – Ст.266.

Про міліцію: Закон України // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст.20.

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

Про звернення громадян: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1996. – № 47. – Ст.256.

Про прокуратуру: Закон України // Там само. – 1991. – № 53. – Ст.793.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35, 36, 37. – Ст. 446.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Там само. – 1994. – № 15. – Ст.84; Уряд. кур’єр. – 1998. – 14 лютого.

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України // Там само.  – 1993. – № 13. – Ст.110.

Про державну статистику: Закон України // Там само. – 1992. – № 43.  – Ст.608.

Про транспорт: Закон України // Там само. – 1994. – № 51. – Ст.446.

Про залізничний транспорт: Закон України // Там само. – 1996. – № 40. – Ст.183.

Повітряний кодекс України // Там само. – 1993. – № 25. – Ст.274.

Про трубопровідний транспорт: Закон України // Там само. – 1996. –  №29. – Ст.139.

Про зв’язок: Закон України // Там само. – 1995. – № 20 . – Ст.143.

Про основи містобудування: Закон України // Там само. – 1992. – № 52. – Ст.683.

Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України // Там само. – 1994. – № 46. – Ст.411.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України // Там само. – 1991. – № 41. – Ст.546.

Про охорону атмосферного повітря: Закон України // Там само. – 1992. – № 50. – Ст.678.

Про природно-заповідний фонд України: Закон України // Там само. – 1992. – № 34. – Ст.502.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Там само. – 1991. – № 29. – Ст.377.

Митний кодекс України //  Там само. – 2002. – № 38-39. – Ст.288.

Про освіту: Закон України // Там само. – 1991. – № 34. – Ст. 451; 1996. – №21. – Ст.84.

Про професійно-технічну освіту: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1998. – 12 березня.

Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 12. – Ст.165.

Про свободу совісті і релігійні організації: Закон України // Там само. – 1991. – № 25. –  Ст.283.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України // Там само. – 1994. – № 27. – Ст.218.

Про благодійництво та благодійні організації: Закон України // Офіц. вісник України. – 1997. – № 42.

Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1998. – 4 квітня.

Про оборону України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 9. – Ст.106.

Про Прикордонні війська України: Закон України // Там само. – 1992. – №2. – Ст.7.

Про Службу безпеки України: Закон України // Там само. – 1992. – № 27. – Ст.382.

Про державну таємницю: Закон України // Там само. – 1994. – № 16. – Ст.93.

Про нотаріат: Закон України // Там само. – 1993. – № 39. – Ст.383.

Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України // Там само. – 1994. – № 14. – Ст.78.

Про внутрішні війська МВС України: Закон України // Там само. – 1992. – №29. – Ст.397.

Про пожежну безпеку: Закон України // Там само. – 1994. – № 5. – Ст.21.

Про дорожній рух: Закон України // Там само. – 1993. – № 31. – Ст.338.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1248.

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 588.

Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію; Положення про районну, районну в містах Києві та Севастополі державну адміністрацію: Затверджені Указом Президента України від 21 серпня 1995р. // Уряд. кур’єр. – 1995. – 29 серпня.

Загальне положення про міністерство, інший центральний орган виконавчої влади України: Затверджене Указом Президента України від 12 березня 1996р. // Там же. – 1996. – 28 березня.

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997р. // Там же. – 1997. – 14 червня.

Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України: Затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 26 липня 1991р.

Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Кабінету Міністрів УРСР від 27 лютого 1991р. // ЗП УРСР. – 1991. – № 3. – Ст.18.

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. // Уряд. кур’єр. – 1997. – 29 травня.

Авер’янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право України. – 2004. – № 10. – С. 25-29.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – Харків, 2001.

Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво «Юридична думка», 2004. – 584 с.

Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во НУВС, 2004. – 480 с.

Административное право Украины: – 2-е изд., перераб. и доп. (Учебник для студентов высш. Учеб. Заведений юрид. спец./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.); Под ред. проф. Ю.П. Битяка. – Харьков: Право, 2003. – 576 с.

Бандурка О.М. Основи управління в органах  внутрішніх справ: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Х., 1996.

Бахрах Д.Н. Административное право: Учеб. для вузов. – М., 1996.

Бахрах Д.Н. Административное право. – М.: Изд-во БЕК, 1999.

Василенков П.Т. Правовые основы управления отраслями народного хозяйства: Учеб. пособие. – М., 1986.

Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. – Х.: «Одиссей», 2002. – 288 с.

Васильев Р.Ф. Акты управления: Значение, проблема исследования, понятие. – М., 1987.

Коваль Л. Адміністративне право України: Курс лекцій. – К., 1994.

Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий) / Под общ. ред. А.С. Васильева. – Х.: ООО «Одиссей», 2000. – 1008 с.

Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях: Науч.-практ. коммент. / В.С.Анджиевский, Э.Г.Герасименко, Е.Д.Додин и др. – К., 1991.

Козлов Ю.М. Административные правоотношения. – М., 1976.

Козырева Т.И. Административное принуждение и его виды. – М., 1975.

Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків, 2002.

Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. – М., 1978.

Кравчук М.В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914-1993 рр. – Івано-Франківськ, 1997.

Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления. – М., 1987.

Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях. – Воронеж, 1990.

Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія. – Львів, 1997.

Управленческие процедуры / Отв. Ред. Б.М.Лазарев. – М., 1988.

Формы государственного управления / Б.М.Лазарев (отв.ред) и др. – М., 1983.

Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності: Політико-правовий аспект. – Х., 1996.

Юсупов  В.А. Теория административного права. – М., 1985.

Додаткова література

Аверьянов В. Б., Крупчан О. Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. – X., 1998. – 52 с.

Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К., 1997. – 48 с.

Агапов А. Б. Административная ответственность: Учебник. – М.: «Статут», 2000.

Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис) / За заг. ред. I. E. Коліушка. – К., 2001. – 72 с.

Административное право: Учебник / Под.ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. – М.: Юристь, 1999. – 728 с.

Адміністративна діяльність міліції / За заг. ред. акад. АПрНУ, проф. О. М. Бандурки: Підручник . – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 448 с.

Адушкин Ю. С. Дисциплинарное производство. Саратов, 1986.–125 с.

Ващенко С. В., Поліщук В. Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Петкова В. П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000.

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвтку. За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре». – 1999. – 272 с.

Джагупов Г. В. Діяльність міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень: Дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2002. – 214 с.

Кузниченко О. В. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ України. Монографія – Х.: Основа, 2002. – 164 с.

Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. – Чернівці: Рута, 2001. – 316 с.

Подлінєв С. Д. Організація управління в адміністративно-політичній сфері

Старилов Ю. Н. Служебное право. Изд-во БЕК. – М.,  1996. – С.  315.

Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Х.: Фірма «Консум», 2003. –  464с.

Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под ред. проф. А. М. Бандурки. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1999. – 350 с.

Тищенко Н. М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. – Х.: Право, 1998. – 268 с.

Тищенко Н. М. Гражданин в административном процессе. – Х., 1998. – 192 с.

Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. – М., 1998. – 798 с.

Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. – М.: Наука, 1972. – 177 с.

Чиркин В. Е. Государственное управление: Элементарный курс. – М.: Юристъ, 2002. – 320 с.

Ярмакі Х. П., Остюченко С. М. Адміністративне право України (Загальна частина). Наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.