Навчально-методичний посібник з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання та протидії проявам корупції (I-VIІ категорії посад) - Навчальний посібник (Любченко Д.І.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Модуль 1. державне управлІння та органІзацІя протидІЇ корупцІЇ.
Читать: Тема 1.  корупція як соціальне явище.
Читать: 1. теоретичні питання аналізу сутності та змісту корупції
Читать: 2. політичний аспект корупції
Читать: 3. корупція – економічне явище
Читать: 4. правовий аспект корупції
Читать: 5. психологічний і моральний аспекти корупції
Читать: 6. наслідки корупції
Читать: Тема 2. проблеми запобігання і протидії корупції в україні в умовах реалізації програми економічних реформ
Читать: 1. корупція як економічна проблема на шляху реалізації
Читать: 2. проблеми протидії корупції в умовах реформування економіки країни
Читать: 3. напрями запобігання і протидії корупції визначені програмою економічних реформ.
Читать: Тема 3 політична корупція як загроза національній безпеці
Читать: 1. зміст, поняття та умови існування політичної корупції
Читать: 2. види і форми політичної корупції.
Читать: 3. основні напрями протидії політичній корупції
Читать: Тема 4. корупція – загроза національній безпеці україни
Читать: 1. поняття, об’єкти, суб’єкти і принципи національної безпеки
Читать: 2.національні інтереси україни
Читать: 3.загрози національній безпеці україни
Читать: 4.основні напрями державної політики національної безпеки україни:
Читать: 5.забезпечення національної безпеки україни. законодавчі основи забезпечення національної безпеки.
Читать: 6. гарантування прав, свобод і обов’язків громадян при забезпеченні безпеки
Читать: 7. поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи
Читать: 8.основні функції системи забезпечення національної безпеки та її елементи
Читать: 10. сили і засоби забезпечення національної безпеки
Читать: 11.статус ради національної безпеки і оборони
Читать: Тема 5. антикорупційна стратегія україни – один із пріоритетів запобігання та протидії корупції
Читать: 1. загальні положення
Читать: 2. засади забезпечення державної антикорупційної політики
Читать: 3. мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики
Читать: 4. механізми реалізації стратегії
Читать: 5. державний та громадський контроль за реалізацією стратегії
Читать: Модуль 2. адмІнІстративно-правовІ заходи протидІЇ корупцІЇ.
Читать: Тема 1. публічна влада в україні: проблеми протидії корупції.
Читать: 1. корупційні ризики в сфері публічної влади
Читать: 2. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної адміністрації.
Читать: 4. Інститут публічної служби в україні та проблеми протидії корупції
Читать: Тема 2. організація взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами у сфері запобігання та протидії корупції.
Читать: 1. поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії корупції.
Читать: 2. принципи взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії корупції.
Читать: 3. види, форми взаємодії суб’єктів у сфері запобігання та протидії корупції
Читать: Тема 3. особливості провадження у справах про корупційні та адміністративні правопорушення.
Читать: 1. загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення
Читать: 2. поняття доказів у справі про адміністративне правопорушення
Читать: 3. стадії провадження у справах про корупційні адміністративні правопорушення
Читать: Тема 4. роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції.
Читать: 1. правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії корупційних проявів.
Читать: 2. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії корупції.
Читать: 3. громадськість як суб’єкт запобігання та протидії корупції.. державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції
Читать: 4. основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції
Читать: Тема 5. боротьба з корупцією, як невід’ємна складова реформування державного управління та державної служби україни.
Читать: 1. антикорупційні положення законодавства про державну службу.
Читать: 2. основні законодавчі акти та інші нормативно-правові акти національного антикорупційного законодавства.
Читать: Тема 6. планування заходів у сфері протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Читать: 1. адміністративно-правовий механізм боротьби з корупцією.
Читать: 2. адміністративно-правова відповідальність за корупційні діяння
Читать: 3. діяльність державних органів щодо виявлення корупційних діянь та притягнення винних до відповідальності
Читать: Модуль 3 особливості запобігання та протидії корупції правоохоронними органами.
Читать: Тема 1. характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійною діяльністю пов’язаної з наданням публічних послуг
Читать: 1. поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері службової діяльності.
Читать: 2. кримінально-правова характеристика використання службовою особою влади чи службового становища
Читать: 3. поняття та ознаки службової особи.
Читать: 4. кримінально-правова кваліфікація хабарництва.
Читать: 5. кримінальна відповідальність за службове підроблення.
Читать: Тема 2. кримінологічні засади запобігання корупції в україні.
Читать: 1. поняття, ознаки, стан і тенденції корупції. форми корупційних діянь.
Читать: 2. нормативно-правове забезпечення запобігання та протидії корупції в україні
Читать: 3. причини та умови корупції в україні.
Читать: 4. заходи запобігання корупції
Читать: Тема 3 корупційна злочинність: стан, детермінація та запобігання.
Читать: 1. характеристика корупційних злочинів в органах виконавчої влади
Читать: 2. кримінологічна характеристика осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
Читать: Тема 4 організація взаємодії органів державної влади з оперативними підрозділами щодо протидії корупції
Читать: 1. передумови, сфери найвразливіші для корупції та основні форми корупційних діянь
Читать: 2. правове забезпечення, принципи та основні напрямки боротьби з корупцією
Читать: Тема 5. про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією.
Читать: 1. сутність феномена “відмивання коштів” та його соціально-правова природа. співвідношення “відмивання коштів” і “корупції”.
Читать: 2. стандарти правового забезпечення запобігання та протидії відмиванню коштів.
Читать: 3. фінансовий моніторинг – центральна ланка в системі запобігання відмиванню коштів в україні.
Читать: Модуль 4. юридична психологІя.
Читать: Тема 1. психологічні особливості спілкування керівників, на яких покладено функції щодо запобігання та протидії боротьби з корупцією.
Читать: 1. поняття спілкування, його види та функції
Читать: 2. способи спілкування та їх використання в процесі виявлення осіб, причетних до корупційних діянь
Читать: Тема 2. використання маніпуляційних тактик спілкування в процесі виявлення осіб, схильних до корупційної діяльності.
Читать: 1. поняття, сутність, методи психологічного впливу при роботі з персоналом
Читать: 2. поняття і сутність психологічного контакту.
Читать: 3. використання маніпулятивних тактик спілкування керівником, на якого покладено функції боротьби з корупцією
Читать: Тема 3. психологічні аспекти запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Читать: 1. коучинг особистісної успішності управлінців - сучасний напрям профілактики корупції.
Читать: 2. психічна саморегуляція мотиваційної сфери особистості управлінця. практичні аспекти психічної саморегуляції.
Читать: Модуль 5. юридико-лІнгвІстичнІ аспекти дІлового спІлкування.
Читать: Тема 1. справочинство в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання та протидії проявам корупції .
Читать: 1. документ як носій юридичної інформації
Читать: 2. реквізит документа. мовні та технічні вимоги до оформлення реквізитів документа
Читать: 3. текст як основний реквізит службового документа. правові вимоги до змісту службового документа
Читать: Тема 2. службовий документ: загальні вимоги до його тексту щодо упередження корупційної мотивації
Читать: 1. справочинство в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції, та нормативні акти, що регламентують цю діяльність
Читать: 2. лінгвістичні норми тексту службового документа
Читать: 3. загальні вимоги до створення тексту службового документа щодо упередження корупційної мотивації.