Судово-психологічна експертиза - Навчальний посібник (Землянська О.В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1.судово-психологІчна експертиза особистостІ в умовах слІдчоЇ дІяльностІ та судочинства
Читать: 1.1. судово-психологічна експертиза.
Читать: 1.2. умови призначення і структура судово-психологічної експертизи
Читать: 1.4. структура психологічного дослідження в спе.
Читать: РоздІл 2 теоретичнІ та методологІчнІ проблеми судово-психологІчноЇ експертизи
Читать: 2.1. об’єкт та предмет спе.
Читать: 2.2. межі компетенції судово-психологічної експертизи.
Читать: 2.3.методологічні принципи судово-психологічного дослідження.
Читать: 2.4. вимоги до компетентності експерта-психолога.
Читать: РоздІл 3. методи дослІдження особистостІ у судово-психологІчнІй експертизІ
Читать: 3.1. системний підхід до вивчення особистості в судово-психологічній експертизі.
Читать: 3.2. метод спостереження і його модифікації
Читать: 3.3. метод експерименту в судово-психологічній експертизі
Читать: 3.4. метод бесіди в спе
Читать: 3.5. метод тестів і межі його застосування в експертній практиці
Читать: 3.6. метод психологічного аналізу документів. контент-аналіз
Читать: 3.7. біографічні методи
Читать: 3.8. психологічний портрет злочинця
Читать: РоздІл 4. право як фактор регуляцІЇ поведІнки особистостІ
Читать: 4.1. сутність процесу соціалізації особистості
Читать: 4.2. правова соціалізація особистості і її правосвідомість
Читать: 4.3. роль правових норм в соціалізації особистості.
Читать: 4.4. проблема правового переорієнтування свідомості особистості в реформаційні періоди життя суспільства.
Читать: РоздІл 5. судово-психологІчна експертиза неповнолІтнІх обвинувачуваних
Читать: 5.1. врахування впливу ранніх вікових періодів на наступний розвиток особистості правопорушника
Читать: 5.2. психологічний портрет неповнолітнього правопорушника
Читать: 5.3. психологічні особливості злочинної поведінки неповнолітніх
Читать: 5.4. особливості судово-психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачуваних
Читать: РоздІл 6. судово - психологІчна експертиза повнолІтнього обвинувачуваного
Читать: 6.1. мотивація злочинної поведінки особистості
Читать: 6.2. особливості когнітивної сфери обвинуваченого в кримінальних  ситуаціях
Читать: 6.3. емоційно-вольова регуляція поведінки особистості в умовах злочину
Читать: Висновки
Читать: Питання до залІку.
Читать: Список використаних джерел