Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД - Навчальний посібник (Дорошко М. С, Шпакова Н. В.)

Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

М. С. Дорошко Н. В. Шпакова

ГЕОПОЛІТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ГЕОПОЛІТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ КРАЇН СНД

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 327(075.8) ББК 66.4я73 Д 69

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11 - 3567 від 29 квітня 2010 р.)

Затверджено до друку Вченою радою Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 28 січня 2009 року)

Рецензенти:

Киридон А. М. - доктор історичних наук, професор; Крижанівський В. П. - доктор історичних наук, професор; Михальченко М. І. - доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України; Перепелиця Г. М. - доктор політичних наук, професор.

Дорошко М. С, Шпакова Н. В.

Д 69 Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 204 с.

ISBN 978-611-01-0249-0

У пропонованому навчальному посібнику на основі широкого комплексу історичних і дипломатичних матеріалів здійснено аналіз геополітичного середовища та зовнішньої політики країн Співдружності Незалежних Держав та Грузії.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться проблемами геополітики та зовнішньою політикою держав у сучасному світі.

УДК 327(075.8) ББК 66.4я73

ISBN 978-611-01-0249-0

© Дорошко М. С., Шпакова Н. В., 2011. © Центр учбової літератури, 2011.