Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД - Навчальний посібник (Дорошко М. С, Шпакова Н. В.)

Рекомендована лІтература

а) основна:

Андрущенко (Гринько) С. В. Україна в сучасному геополітич-ному середовищі. — К., 2005.

Дорошко М. С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору: навч. посіб. — К., 2011.

Дорошко М. С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: навч. посіб. — Чернівці, 2008.

Дорошко М. С, Шпакова Н. В. Держави пострадянського простору у світовій політиці. — К., 2010.

Кудряченко А. І., Рудич Ф. М., Храмов В. О. Геополітика: підручник. — К, 2004.

Орлова Т. В. Історія нових незалежних держав: Розізоуієгісшп: навч. посіб. — К, 2010.

Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива: монографія / Рада нац. безпеки і оброни України, Нац. ін-т проблем міжнар. Безпеки; за заг. ред. С. І. Пирожкова. — К, 2001.

Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: монографія / Б. О. Парахонський, Ю. В. Павленко, А. 3. Гончарук та ін.; за ред. Б. О. Парахонсько-го. — К, 2001.

б) додаткова:

Абдулло Р. Политика США в Таджикистане: от признания независимости к партнерству // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 4 (52).

Аракелян Д. В. Основні положення концепцій національної безпеки країн Балтії // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2005. — № 53. — Ч. II.

Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. — М., 1998.

Бжезінський 3. Американська першість та її стратегічні імперативи. — Л.; Івано-Франківськ, 2000.

Бондарец Л. Американское военное присутствие в Кыргызстане: проблемы и возможные последствия (по состоянию на июнь 2007 г.) // Центральнвя Азия и Кавказ. — 2007. — № 4 (52).

Вартанян А. Участие Армении в процессах глобализации // Центральная Азия и Кавказ. — 2006. — № 1 (43).

Воробьева Л. Отношение Запада к политике России в ближнем зарубежье // Новая Евразия: Отношения России со странами ближнего зарубежья: сб. ст. — М., 1995. — № 4.

Гаджиее К. С. Введение в геополитику. — М., 1998.

Гаджиее К. С. Геополитика Кавказа. — М., 2001.

Гальчинський А. Україна на перехресті геополітичних інтересів. — К., 2002.

Геополитическое положение России. Представления и реальность / под ред. В. Колосова. — М., 2000.

Гиззатов В. Правовой статус Каспийского моря: кондомини-мум или делимитация // Казахстан и мировое сообщество. — 1996. — № 1.

Годин Ю. Почему России выгоден союз с Республикой Беларусь? // Мировая экономика и международные отношения. — 2007. — № 11.

Гринько С. Роль енергетичного питання в сучасній геополітиці // Нові тенденції у сфері енергетичної безпеки: збірка статей на основі матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції, Київ, 2003. — К, 2004.

Грозин А. Постсоветская Центральная Азия: новые геополитические тенденции и российские интересы // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 5 (53).

Гусаков В. Зовнішньополітичні альтернативи незалежного Казахстану: витоки інтеграційних устремлінь // Людина і політика. — 2001. — № 2.

Гусаков В. Сучасна середньоазіатська політична доктрина (на прикладі Узбекистану) // Людина і політика. — 2001. — № 4.

Дергачев В. А. Геополитика. — К., 2000.

Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. — М., 1991.

Дударев К. Посткоммунистическая Туркмения // Центральная Азия и Кавказ. — 1999. — № 4 (5).

Ельцин Б. Н. Место и роль России в период формирующегося многополярного мира // Дипломатический вестник. — 1998. — № 6.

Жеребецъкий Є. Кінець Імперії // Незалежний культурологічний часопис «ї». — 2004. — Ч. 31 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https: // www.ji.lviv.ua/n31texts/zherebeckyj.htm

Заводський В. М. Процес інтеграції країн Балтії у Європейський Союз (1991—2004) // Історичні і політологічні дослідження: зб. ст. — Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. — № 3/4.

Иманалиев М. Киргизия в системе совместной безопасности Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. — 1999. — № 3(4).

Караганов С. Москва и Тбилиси: начать сначала // Россия в глобальной политике. — 2004. — Т. 2. — № 1.

Каримов И. Узбекистан на пороге XXI века: Угрозы безопасности и гарантии прогресса. — Ташкент, 1997.

Касенов У. Центральная Азия: национальные и региональные аспекты безопасности // Казахстан и мировое сообщество. — 1996. — № 1.

Князев А. Россия возвращается в Центральную Азию // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 5 (53).

Колінз Р. Передбачення у мікросоціології. Випадок совєтсь-кого колапсу // Незалежний культурологічний часопис «І». — 2005. — Чис. 39 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:// www.ji.lviv.ua/n39texts/collins.htm

Колодин Г. Нейтральный статус обязывает ко многому // Независимая газета. — 1996. — 10 января.

Комиссина И. Интеграционные процессы в Центральной Азии // Новая Евразия: Отношения России со странами ближнего зарубежья: сб. ст. — М., 1995. — № 4.

Косолапое Н. А. Конфликты постсоветского пространства и современная конфликтология // Мировая экономика и международные отношения. — 1995. — № 10.

Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: навч. посіб. / М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В. П. Крижанівський, Н. Ф. Сербіна. — К, 2009.

Кулиев Г. Мифы и реальности нефтяной стратегии Азербайджана // Россия и мусульманский мир. — 2000. — № 2.

Куртов А. Туркменистан: особенности развития политического процесса // Новая Евразия: Отношения России со странами ближнего зарубежья: сб. ст. — М., 1995. — № 4.

Лаумулин М. Концепции безопасности азиатских государств // Казахстан и мировое сообщество. — 1996. — № 1.

Левитин Л. Узбекистан на историческом повороте. — М.,

2001.

Литвин В. Зовнішня політика України 1990—2000 // Віче. — № 12.

Маккіндер, Гелфорд Джон. Географічна вісь історії // Незалежний культурологічний часопис «І». — 2005. — Чис. 39 // [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https:// www.ji.lviv.ua/n39texts/makkinder.htm

Малышева Д. Турция и Иран в борьбе за сферы влияния в Закавказье // Россия и мусульманский мир. — 2000. — № 1.

Малышева Д. На «фронтах» СНГ — без перемен // Мировая экономика и международные отношения. — 2004. — № 12.

Маркедонов С. Азербайджан: «без друзей и без врагов» // Россия в глобальной политике. — 2007. — Т. 5. — № 4.

Месамед В. Ирано-туркменские отношения в эпоху перемен // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 4 (52).

Мехли Санаи. Отношения Ирана с центральноазиатскими странами СНГ (социально-политические и экономические аспекты). — М., 2002.

Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980 — 2000 роки) / Гайдуков Л. Ф., Кремень В. Г., Губерський Л. В. та ін. — К., 2000.

Минасян С. Армения и программа ЕС «Политика европейского соседства» // Центральная Азия и Кавказ. — 2005. — № 6 (42).

Моисеев Е. Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. — М., 1997.

Муллоджанов П. Российско-таджикские отношения: современное состояние и перспективы развития // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 5 (53).

Назарбаев П. Общественное согласие — основа демократического развития Казахстана // Казахстан и мировое сообщество. —

1996.   — № 1.

Нартов П. А. Геополитика. — М., 1999.

Национальная безопасность Казахстана: проблемы и перспективы. — М., 1998.

Ниязи А. Таджикистан: Конфликт регионов // Восток. —

1997.   — № 2.

53.       Нургалиев М. Казахстанско-американское военно- политическое сотрудничество в контексте геополитических инте- ресов США в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 2 (50).

54.       Перепелица Г. П. Конфликт в Приднестровье. — К., 2001.

Перепелиця Г. М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи. — К., 2003.

Петровский В. Геоэкономика и политика // Международная жизнь. — 1997. — № 9.

Пляйс Я. Россия и мир на пороге XXI века. — М., 1995.

Разуваев В. В. Геополитика постсоветского пространства. — М., 1993.

Резникова О. Россия, Турция и Иран в Центральной Азии // Мировая экономика и междунар. отношения. — 1997. — № 1.

Розширена Європа — Сусідні країни: Нова статура відносин зі східними та південними сусідами (ЄЄ) / пер. з англ. — Представництво Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі, 2004.

Россия и Закавказье: реалии независимости и новое партнерство / под ред. Р. М. Авакова, А. Г. Лисова / ИМЭМО РАН. — М., 2000.

Савицкий П. Континент Евразия. — М., 1997.

Туркменбаши С. Рухнама. — Ашхабад, 2002.

Семенов Тян-Шанский В. П. О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерк политической географии. — СПб, 1915.

Симиндей В. В. Латвийский внешнеполитический курс: период становления // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. — № 6.

Современные международные отношения: учебник / под ред. А. В. Торкунова. — М., 2001.

Солодовник С. Центральная Азия. Геополитические контуры // Международная жизнь. — 1993. — № 9.

Сорокин К. Э. Геополитика современности и геостратегия России. — М., 1996.

Социальный облик Востока. — М., 1999.

Столяров К. Распад: От Нагорного Карабаха до Беловежской Пущи. — М., 2001.

Сулаберидзе Ю. Грузия в политике России // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 5 (53).

Сушко О. Нові глобальні реалії та ситуація у пострадянському просторі // Політична думка. — 2001. — № 4.

Тодуа 3. Азербайджанский пасьянс. — М., 2001.

Тренин Д. В. Балтийский шанс. Страны Балтии, Россия и Запад в складывающейся Большой Европе. — М.: Московский центр Карнеги, 1997. — 60 с.

Трохимчук С Україна в Європейському геополітичному вимірі: статті і доповіді. — Л., 1999.

Трохимчук С. Україна та світ. Геополітичні нариси. — Л.,

1996.

Труеецее К. М. «Цветные революции» и террористическая угроза в Центральной Азии // Политая. — 2005. — № 2 (37).

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний та прикладний аспекти: кол. монографія / за ред. Ф. М. Рудича. — К., 2002.

Україна: утвердження незалежної держави (1991—2001) / Н. П. Барановська, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін. — К.,

2001.

Улахович В. Е. Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991—2005 гг.). — Минск, 2009.

Усманов Д. Изменение конфигурации российского военного присутствия в Таджикистане и его влияние на обеспечение безопасности государств Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 5 (53).

Фадеев А. Между Москвой и Минском // Международная жизнь. — 2007. — № 3.

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. — 1990. — № 3.

Фурман Д., Батог К. Молдова: молдоване или румыны? (Влияние особенностей национального сознания молдаван на политическое развитие Республики Молдова) // Современная Европа. — 2007. — № 3.

Хорак С. Динамика российско-кыргызстанских отношений: от ситуации центр — периферия к односторонней зависимости? // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 5 (53).

Цыбукое В. Проблемы правопреемства в Содружестве Независимых Государств. — М., 1994.

Цыганков П. А. Международные отношения. — М., 1996.

Чантуридзе Л. «Отчалить» от Монтрё: подводные лодки для Грузии и перспективы НАТО на Черном море // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 4 (52).

Чепурин А. О союзничестве и комплементарное™ во внешней политике Еревана // Международная жизнь. — 2004. — № 1.

Чепурин А. Семь вопросов российско-грузинской повестки дня // Международная жизнь. — 2004. — № 3.

Чубайс А. Що чекає Росію? // Незалежний культурологічний часопис «ї». — 2004. — Чис. 31 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https: // www.ji.lviv.ua/n31texts/chubajs.htm

Шаумян Т. Индия и государства Центральной Азии // Восток. — 1996. — № 5.

Шергін С. Світовий порядок: концепції та реальність // Політика і час. — 1997. — № 1.

Шергін С. Геополітична ідентичність України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.evroatlantica.info/ index.php?id=840

Щербак Ю. Україна: виклики і вибір. Україна в глобалізо-ваному світі XXI ст. — К., 2003.

Юданое Ю. Центральная Азия — новый фаворит иностранных инвесторов // Мировая экономика и международные отношения. — 2000. — № 3.

Яцъко А. За алгоритмом суші і моря. Теллурократія та тал-ласократія у геополітичній картині світу // Політика і час. — 2000. — № 11/12.

Эмерсон М. Слон и Медведь. Европейский Союз, Россия и их ближнее зарубежье. — Брюссель, М., 2001.

Abidi A. Iran and the Central Asian Republics: Interests and Approaches // Strategic Analysis. — 1995. — June. — Vol. XVIII. — № 3.

Dannreuther R. Russia, Central Asia and the Persian Gulf // Survival. — Winter, 1993—1994. — Vol. 35. — № 4.

Munro R. N. Central Asia and China // Central Asia and the World. — N.Y., 1994.

Stobdan P. Emergence of Central Asia: Strategic Implications // Strategic Analysis. — 1995a. — June. — Vol. XVIII. — № 3.

Stobdan P. Central Asia: India's Strategic Approach // Strategic Analysis. — 1995b. — September. — Vol. XVIII. — № 6.