Цивільне право України - Навчальний посібник (Мазур О.С.)

МетодичнІ вказІвки щодо виконання курсових робІт

Принципи розподілу тем курсових робіт та закріплення їх за окремими студентами визначає кафедра. Запропонований перелік тем курсових робіт складено таким чином, щоб студенти мали можливість грунтовно ознайомитися з ключовими положеннями та інститутами цивільного права України. Оскільки запропонований перелік тем є орієнтовним, то формулювання назви курсової роботи, напрямок конкретного дослідження, перелік питань, обсяг роботи тощо можуть бути уточнені.

Для виконання курсової роботи, насамперед, необхідно ретельно ознайомитися з обраною темою, потім за допомогою викладача скласти перелік спеціальної літератури (підручників, посібників, монографій, наукових статей та ін.), що може бути використана в процесі виконання завдання. Крім того, при висвітленні більшості тем слід використати нормативні першоджерела і узагальнити зміст нормативно-правових вимог щодо конкретного питання.

Посилання на використані джерела мають бути відповідним чином оформлені.

Зокрема, для наукових праць вказують: автора, назву праці, найменування журналу або збірки (для статей), місце видання, рік видання, сторінку.

Обсяг курсової роботи має становити 22-24 стандартних сторінки друкованого тексту або 30-32 аркуші рукописного тексту. Сторінки повинні бути пронумерованими, розділи і окремі параграфи (частини) виділені.

Структура курсової роботи повинна мати такий вигляд:

титульний лист із зазначенням теми курсової роботи, їївиконавця і наукового керівника.

план роботи, в якому перелічуються: вступна частина, основнірозділи і підрозділи, висновок.  Вступ містить обгрунтуванняактуальності, важливості теми, огляду основних джерел, перелікзавдань, поставлених перед автором. В цій частині слід роз'яснитипоняття, що вживаються в курсовій роботі:

основна частина своїм   змістом охоплює три-чотири розділи,присвячені вузловим  питання теми.  У необхідних випадках розділиможуть бути поділені на підрозділи.

заключна частина містить висновки, яких дійшов автор курсовоїроботи в результаті вивчення відповідної теми.

список використаної літератури. Використані джерела розміщують у такій послідовності: теоретичні джерела (підручники,

280

монографії, наукові статті), нормативні джерела (Конституція України, міжнародно-правові акти, закони, підзаконні нормативно-правові акти за абеткою, а за наявності кількох подібних назв — за хронологією.

Орієнтована тематика курсових робіт: Цивільне право Загальна частина Модуль   1. Вступ до цивільного права

Предмет, метод, принципи і система цивільного права.

Сучасне цивільне законодавство України.

Питання Загальної частини у  Цивільному кодексі України.

Поняття, види і значення юридичних фактів у цивільному праві.

Модуль  2. Цивільні правовідносини

Поняття, зміст і види цивільних правовідносин.

Громадяни як суб'єкти цивільного права.

Визнання особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою.

Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин.

Організаційно-правові форми і види юридичних осіб.

Порядок створення і реєстрації юридичних осіб в Україні.

Ліквідація і реорганізація юридичної особи.

Порядок ліквідації юридичних осіб шляхом банкрутства.

Правовий статус господарських товариств.

Поняття і види підприємств.

Правове положення і види об'єднань підприємств.

Поняття і види об'єктів цивільного права.

Цінні папери і векселі як об'єкти цивільного права.

Поняття правочину, його форма, спосіб волевиявлення і зміст.

Поняття і види недійсних правочинів.

Модуль 3. Здійснення та захист цивільних прав

Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків,їх припинення.

Способи і порядок захисту цивільних прав.

3.             Відповідальність у цивільному праві.Модуль  4. Право власності

Загальні положення права власності.

Спадкування власності громадян.

Захист права власності.

281

.рдуль 5. Загальні положення про зобов'язання та договори

Цивільно-правовий договір.

                Способи забезпечення виконання зобов'язань: загальна"еристика.

харакі речово.Правові засоби забезпечення виконання зобов'язань:

                л, утримання.

° виконання зобов'язань. Уступка вимоги і переведення боргу.

л/о6лива частина

1. Зобов'язання з передачі майна у власність та

"'Жування корис поговір купівлі-продажу і його особливості в зовнішньоеко-

•  ,mv обсязі.

  Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації.

' тіравове регулювання купівлі-продажу на біржах.

' бартерні договори в зовнішньоекономічній діяльності.  /оговори поставки. Правове регулювання організації господар-

" у'язків з поставок, ських yoroBjpH фОрМИ реалізації сільськогосподарської продукції.

Договори майнового найму.Договір лізингу і його правове регулювання, іі   ії

6-Лг.

7.

Д             р              ру

°" оііоняття, зміст і гарантії права на житло: цивільно-правовий

Договір найму житлового приміщення, порядок його зміни та аспект. Г

припин'

,уль 2. Зобов'язання з виконання робіт і надання послуг

договори підряду і побутового замовлення.

                Договір підряду на капітальне будівництво." транспортні договори.

'  .рговори страхування.

' ""рговір позики і кредитний договір.

                Р r,~~,, банківського рахунку, банківського вкладу і факторингу.

франчайзингу, довірчого управління майном, ір зберігання.

о 'иГ0В0Ри доручення і комісії, in (LoroB'P ПР° сумісну діяльність.

агль 3. Позадоговірні зобов'язання

рбов язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

1       J

282