Цивільне право України - Навчальний посібник (Мазур О.С.)

Тема 2. договір поставки

Анотація

Поняття, ознаки і значення договору поставки. Сторони вдоговорі поставки. Зміст договору поставки. Умови щодоякості продукції та її ціни. Інші умови поставки. Порядок і ,.-способи укладення договору поставки. Протокол розбіжностей. Форми державного керівництва відносинами з поставкипродукції. Поставка продукції для державних потреб. Виконання договору поставки. Предмет, місце і час виконання.,Зміст та розірвання договору поставки. Відповідальністьсторін за невиконання І неналежне виконання зобов'язаньза договором поставки. Відповідальність постачальника запоставку неякісної та некомплектної продукції.             :

Література

Бірюков І.А., Заїка Ю.О., Підопригора 0.0. Цивільне правоУкраїни: Курс лекцій. — К.: НАВСУ, 2001.

Дзера О.В., Кузнецова И.С. Цивільне право України. —Книга друга. — К., 2004.

Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: АтІка,2003. —  416 с

4.             Цивільне право України: Підручник // Є.О. Харитонов,Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с

Матеріал для вивчення

Договір поставки визначається як договір, за яким продаї (постачальник),   який  здійснює  підприємницьку діяльній зобов'язується передати в обумовлений строк товари у власні покупця для використання у підприємницькій діяльності або в іні цілях, не пов'язаних з особистим, домашнім, сімейним або іні подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти тої і сплатити за них певну грошову суму (п. 1   ст. 712 ЦК України).' договору поставки застосовуються правила про договір купівлі-про; якщо інше не передбачено договором або не випливає з хараї відносин сторін (п. 2 ст. 712 ЦК України).

Сторонами  (суб'єктами)  цього договору є постачальні покупець, які займаються підприємницькою діяльністю. Суб'єкті підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути: громад

178

України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності. Предметом (об'єктом) договору поставки є товар, продукція, призначена для виробничого споживання (сировина, матеріали, обладнання тощо), або для продажу на ринку чи промислової переробки.

Договір поставки є консенсуальним, двостороннім і оплатним. Як консенсуальний договір він вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов. Договір поставки двосторонній, бо права та відповідні обов'язки виникають для обох контрагентів. Оплатний характер цього договору полягає в тому, що одержану від постачальника продукцію покупець оплачує за погодженими цінами.

Регулювання договірних відносин з поставок продукції здійснюється у різних формах. У сфері поставок діє міждержавна Угода про загальні умови поставок товарів між організаціями держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав від 20 березня 1992 р. Угода поширюється на відносини між суб'єктами господарювання держав — учасниць Співдружності за міждержавними економічними зв'язками, незалежно від форм власності, громадян, що мають статус підприємців, організацій, підприємств та їх об'єднань.

Кабінет Міністрів України постановою від 18 травня 1994 р. затвердив Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав — учасниць СНД.

Поставка продукції за виробничою кооперацією — це поставка сировини, матеріалів, усіх видів комплектуючих галузевого і міжгалузевого призначення, що необхідні для спільного виготовлення кінцевої

продукції.

Поставки продукції за державними замовленнями (контрактами) здійснюються відповідно до Закону України „Про поставки продукції Для державних потреб" від 22 грудня 1995 р.

Порядок і способи укладення договорів поставки.

Відповідно до статті 206 ЦК України, договір укладається в письмовій формі, але при цьому допускається свобода вибору учасниками одного чи кількох можливих способів оформлення договірних відносин:

а)            складання одного документа, що його підписують сторони;

б)            прийняття постачальником до виконання замовлення покупця;

в)             обмін телеграмами, телетайпограмами, телефонограмами,Радіограмами або повідомленнями за допомогою факсу.

179

Порядок і строки укладення договору поставки залежать від фоі договірних відносин, обраної учасниками. Укладаючи договор застосовують уніфіковані форми замовлень, протоколів розбіжносі придатні для машинної обробки. При оформленні конкретного догої сторони можуть використовувати договори, що розробляюті рекомендуються для прискорення І спрощення договірної роботи-підприємствах як зразкові.

При поставках за міждержавними угодами покупець, одержаї повідомлення  про  прикріплення, у 20-денний строк надсип постачальникові замовлення-специфікацію із зазначенням усіх уі необхідних для поставки товару. Постачальник протягом 20-ти після одержання замовлення-специфікації повідомляє покупця прийняття замовлення або надсилає свій проект договору.

Зміст договору поставки. Відповідно до ч. 1 ст. 632 ЦК Украй) зміст договору становлять умови (пункти) як ті, що погодя сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові на осі чинного законодавства.

Договір поставки може виконувати роль основного докумеї що визначає права та обов'язки сторін, якщо в ньому чітко і nojj викладено необхідні умови поставки.

Відповідно до п. 1 ст. 640 ЦК України, договір вважає! укладеним, якщо між сторонами в потрібній у належних виш формі досягнуто згоди за всіма істотними умовами. В догої обов'язково обумовлюються кількість, номенклатура (асортимеї якість, строки поставки, ціна товару, відвантажувальні та платі реквізити. У разі відсутності цих умов у договорі, він вважаєт неукладеним. Щодо інших умов (про комплектність, поряІ розрахунків тощо), то їх може й не бути в конкретному догої Проте, якщо на визначенні таких умов у договорі наполягає одї сторін, вони також набувають значення істотних.

Договір поставки може бути укладений на один рік, на ст( більший одного року (довгостроковий договір), або на інший ст передбачений угодою сторін.

Кількість належних до поставки товарів визначається у догої на основі замовлення покупця. Асортимент  (номенклатур обумовлюється або в самому договорі, або у специфікації, яка додаєт до договору І є його невід'ємною частиною. Розрізняють асортимв груповий і розгорнутий.

Груповий асортимент — це співвідношення значних груп пеі продукції, обумовленої в договорі.

Розгорнутий (внутрішньогруповий) асортимент — Ue характеристика в договорі окремих груп належної до поставки продукції детальнішими показниками (за артикулами, фасонами, моделями, розмірами тощо).

Розгорнута номенклатура (асортимент) налЖН01 Д° поставки продукції визначається в договорі на основі заМовлення покупця. Постачальник повинен задовольняти обґрунтовані вимоги покупця за номенклатурою, якщо вони відповідають спеціалізації та профілю постачальника. Якщо під час виконання догов°РУ постачальник допускає відхилення від погодженого асортименту, то Д'є таке правило: поставлена продукція однієї назви, що входить Д° асортименту, не зараховується у покриття недопоставки продукції іншої назви, крім випадків, коли поставку здійснено з попередньої згоди покупця або останній прийняв продукцію для використання.

Однією з істотних умов договору, яка харЗктеРизУє предмет поставки з точки зору придатності його до використання за Цільовим призначенням, є умова щодо якості продукції.

Якість продукції — це сукупність властивостей і характеристик, які відображають рівень новизни, надійність- довговічність, економічність продукції і зумовлюють її здатність задовольняти відповідно до свого призначення потреби споживЗч'в-

Згідно з Положенням про поставки продукції (п- 39) та Положенням про поставки товарів (п. 32), продукція і товари мають відповідати за якістю стандартам, технічним умовам, іншій документації,

С                V

що встановлює вимоги до якості продукції, або зразкам еталонам;, х договорі на поставку продукції потрібно зазначити посилання на нормативні документи, що пройшли державну реєстрацію, за якими поставлятиметься продукція.

Договір може передбачати більш високі вимоги щодо якості продукції порівняно з нормативними документа- Виготовлювач (постачальник) засвідчує якість продукції відповіДним документом, який надсилається покупцеві разом з продукціє10' якщо інше не передбачено обов'язковими правилами чи договором-

Продукцію, що імпортується та підлягає обов'язковій сертифікації на території України, має супроводжувати сертФікат> якии під" тверджує відповідність її обов'язковим вимогам нормативних документів.

Гарантійний строк — це передбачений стандартом, технічними Умовами або договором триваліший, порівняно із загальними строками

180

181

якісної перевірки, строк для виявлення покупцем недоліків постаї продукції. Товари, які продавець зобов'язаний передати покуі мають відповідати умовам договору або певним обов'язковим виї у момент їх передачі покупцеві, якщо інший момент визнає відповідності товарів цим вимогам не передбачений договорої межах розумного строку мають бути придатними для мети, з товари такого роду звичайно використовуються.

Гарантія якості товару поширюється і на всі комплектуючі ві якщо інше не передбачено договором. Відповідно до п. 1 ст. 67( України, гарантійний строк починає спливати з моменту передачі тс покупцеві, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажуУ

Гарантійний строк на товари обчислюється з дня продажу ві через роздрібну торговельну мережу, а на продукцію - з дня ввс виробів в експлуатацію, але не пізніше 6 місяців для діючих і 9 щІ для тих підприємств, що будуються. На вироби, що їх використої на підприємствах із сезонним характером робіт, і на запасні ча< гарантійний строк установлюється не більше року з дня надхо; їх на підприємства, якщо інше не передбачено стандартами, технік умовами або договором.

Сторони можуть визначати гарантійні строки у договорі, вони не передбачені нормативними документами, і навіть подовжз вже встановлені гарантійні строки.

Відповідно до ст. 677 ЦК України, законом, іншими прав< актами, стандартами або Іншими обов'язковими правилами мож визначений строк, по закінченні якого товар вважається непридаэ для використання за призначенням (строк придатності).

Товар, на який встановлено строк придатності, про; повинен передати покупцеві з таким розрахунком, щоб він міг використаний за призначенням до закінчення строку придатне! Строк придатності визначається періодом часу, який обчислюєті дня виготовлення товару і протягом якого він придатний для вики тання, або терміном (датою), до настання якого товар придатний'

використання.

Продукція має поставлятися комплектно, відповідно до вимог сі дартів, технічних умов або прейскурантів. Якщо комплектність! визначена цими документами, вона, в разі потреби, обумовлюег договором (ст. 682 ЦК України).

Загальний строк поставки збігається по суті зі строком дії догої Якщо загальний строк поставки є відрізком часу, протягом

таЧальник повинен здійснити поставку всієї передбаченої договором

   кості продукції, то окремі строки визначають поставку продукції

частинами, окремими партіями у межах строку дії договору. Питання

встановлення окремих строків поставки передане на розсуд сторін. г-гроки або періоди поставки (квартальні, місячні, декадні тощо) встановлюються в договорі з урахуванням безперебійного постачання покупшв> забезпечення ритмічності поставки та особливостей виробництва.

Істотною умовою договору поставки є ціна. Від цін та обсягу поставки залежить загальна сума договору. Ціни на продукцію, а також на тару й упаковку встановлюють у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до вимог стандартів, технічних умов або договору, постачальник повинен маркувати продукцію, яку він виготовляє. Крім того, на упаковці або безпосередньо на самій продукції слід проставляти знаки для товарів, зареєстровані у встановленому порядку. Щоб забезпечити схоронність продукції при перевезенні або зберіганні, її треба поставляти у належній тарі чи упаковці. Вимоги щодо якості тари й упаковки визначаються стандартами, технічними умовами або договором. Тара, пакувальні І в'язальні матеріали багаторазового використання, засоби пакетування, спеціалізовані контейнери підлягають поверненню постачальникові або здачі тарозбиральним організаціям.

Виконання договору поставки полягає у здійсненні сторонами всіх прав та виконанні ними всіх обов'язків, передбачених договором. Відповідно до п. 2 ст. 540 ЦК України, взаємні зобов'язання за договором мають виконуватися одночасно, якщо інше не випливає Із закону, звичаїв ділового обороту, договору або змісту зобов'язання. Зобов'язання мають виконуватися в натурі, належним чином і в установлений строк згідно Із законом, договором, а за відсутності таких вказівок - згідно з вимогами, що звичайнгі ставляться. Під час виконання договорів кожна сторона повинна зважати на інтереси іншої сторони, виконувати їх найекономічнішим чином і всіляко сприяти іншій стороні у виконанні нею своїх обов'язків.

Поставку товарів постачальник здійснює шляхом відвантаженняпередавання) товарів покупцеві за договором або особі, зазначеній уДоговорі як одержувач. У разі, якщо договором передбачено правоПокупця давати вказівки про відвантаження товарів окремим одер-     (відвантажувальні рознарядки), відвантаження (передання)

182

183

товарів здійснюється постачальником на адресу одержувачів» зазначені у відвантажувальній рознарядці. Зміст відвантажув; рознарядки і строк її направлення покупцем постачальникові вц чаються договором. Якщо строки направлення відвантажувал рознарядки договором не передбачені, рознарядка має бути напрг постачальникові не пізніше ніж за ЗО днів до настання періоду пост Якщо покупець не надав відвантажувальної рознарядки у встаної строк, то постачальник має право або відмовитися від викої договору, або вимагати від покупця оплати товарів. Крім того, те чальник може зажадати відшкодування збитків, заподіяних у зв'ї з ненаданням відвантажувальної рознарядки.

Доставку товарів постачальник здійснює шляхом відвантг їх транспортом і на умовах, передбачених у договорі. Якщо у дог не визначено, яким видом транспорту або на яких умовах здійсні доставка, право вибору виду транспорту або визначення умов досі товару належить постачальникові, оскільки інше не випливає із інших правових актів, звичаїв ділового обороту або суті зобов'яза

Виконуючи зобов'язання, постачальник повинен додержувг умов договору щодо кількості, асортименту, якості, строків та іі умов поставки. Поставлену відповідно до умов договору продуі покупець повинен прийняти й оплатити за встановленими цінамі

Покупець (одержувач) зобов'язаний вчинити всі необхідні д забезпечують прийняття товарів, поставлених відповідно до договору. Прийнятий покупцем товар слід належним чином оглян) строк, визначений законом, іншими правовими актами, договором звичаями ділового обороту. Покупець повинен у цей самий сі перевірити кількість, асортимент, якість, комплектність, тару й упаї товару та додержання постачальником інших умов договору в порі встановленому законом, іншими правовими актами, звичаями ділс обороту або договором, і про виявлені невідповідності негайно повідон постачальника у письмовій формі. Якщо під час приймання про; виявлено недостачу або порушення умов щодо якості, комплекті1 тощо, одержувач повинен зупинити перевірку і забезпечити зберіг одержаної продукції в умовах, які запобігають погіршенню якості І змішуванню її з іншою однорідною продукцією. Про порушення, виї під час перевірки, складають акт за підписами сторін, уповноважеі на приймання керівником підприємства-одержувача.

Результати перевірки продукції оформляють актом, що й« підписують усі особи, які брали участь у перевірці, І затвері

рївник підприємства-одержувача. Акт приймання з необхідними датками до нього є підставою для пред'явлення претензій і позовів зв'язку з порушенням умов договору.

розрахунки за поставлену продукцію здійснюються, за загальним правилом, безпосередньо між відправниками і одержувачами. Порядок і форми розрахунків визначаються в договорі відповідно до чинних банківських правил.

Покупець оплачує товари, що поставляються, з додержанням порядку і форми розрахунків, передбачених договором. Якщо угодою сторін порядок і форми розрахунків не визначені, розрахунки здійснюються платіжними дорученнями. У разі, коли в договорі передбачено поставку товарів окремими частинами, що входять до комплекту, оплата товарів покупцем проводиться після відвантаження (вибірки) останньої частини, що входить у комплект, оскільки інше не обумовлено договором. Якщо договором передбачено, що оплату товарів здійснює одержувач (платник) і він безпідставно відмовився від оплати або не здійснив оплату товарів у встановлений договором строк, постачальник має право зажадати оплати поставлених товарів від покупця.

Під час виконання договору поставки може виникнути потреба внести зміни або доповнення до окремих його умов. Закон забороняє односторонню відмову від виконання зобов'язання або односторонню зміну умов договору, за винятком випадків, передбачених спеціальним законодавством. Сторони можуть подовжити дію договору на новий строк. Зміна, розірвання або подовження дії договору оформляються додатковою угодою, яку підписують сторони, чи шляхом обміну листами, телеграмами тощо.

Положеннями про поставки передбачено випадки, коли покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору, зокрема:

а)            при поставці продукції з відхиленнями за якістю від нормативноїдокументації;

б)            при завищенні постачальником ціни на продукцію тощо.Покупець може також відмовитися від передбаченої договором продукції (повністю або частково) за умови, що він повністю відшкодує постачальникові збитки, спричинені такою відмовою.

Одностороння відмова від виконання договору поставки (повна або часткова) допускається у разі істотного порушення договору однією стороною. Порушення договору постачальником припускається як істотне у разі:

184

185

—            поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не мсусунути у прийнятний для покупця строк;

неодноразового порушення строків поставки.Порушення договору покупцем припускається як істотне у

неодноразового порушення строків оплати товарів;

неодноразової невибірки товарів.

Угодою сторін можуть бути передбачені й інші підстави: односторонньої відмови від виконання договору поставки односторонньої зміни його умов. Договір поставки вважається відно зміненим або розірваним з моменту одержання стороною повії лення іншої сторони про односторонню відмову від виконання дог якщо Інший термін не передбачений у повідомленні або не визнач угодою сторін.

Відповідальність за невиконання або неналежне вико договору поставки настає у формі відшкодування збитків і неусі (штрафу або пені). Застосування санкцій є правом (а не обов'яг сторони за договором.

Невиконання постачальником свого обов'язку передати поі певну кількість продукції в обумовленому асортименті та у всті лений строк може виявитися у таких правопорушеннях, як пре чення поставки або непоставка та недопоставка. Прострочі поставки або недопоставка — це однотипні правопорушення, i разі недопоставки прострочено поставку якоїсь частини (партії) пі ції в обумовлений строк, тому правові наслідки цих правопор однакові.

У разі прострочення поставки або недопоставки постачалі сплачує покупцеві неустойку, розмір якої залежить від варі продукції, непоставленої у встановлений строк. Виходячи з прині реального виконання зобов'язання, постачальник повинен поповні недопоставлену кількість продукції в наступному періоді у мс строку дії договору.

За довгостроковим договором кількість товарів, недопоставлен постачальником в окремому періоді поставки, підлягає поповнені наступному періоді (періодах) у межах того року, в якому допуі недопоставку товару, якщо інше не передбачено у договорі. Тої поставлені одному одержувачеві понад кількість, передбачену в догої або відвантажувальній рознарядці, не зараховуються на покрї недопоставки іншим одержувачам і підлягають поповненню постачг ником, якщо інше не передбачено у договорі.

Неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів стЯгується з постачальника до фактичного виконання зобов'язання у межах строку дії договору, якщо інший порядок стягнення неустойки не встановлено законом або договором.

Серйозним порушенням договірної дисципліни при поставках є відхилення виготовлювача від вимог щодо якості продукції. При виявленні дефектів товару (продукції), які можна й економічно доцільно усунути в місці їх одержання, на вимогу покупця їх усувають працівники виготовлювача (у тому числі шляхом заміни деяких частин або виробу в цілому) протягом 20-ти днів, якщо інший строк не передбачений нормативною документацією або договором. У разі усунення дефектів силами і засобами покупця виготовлювач відшкодовує йому заподіяні витрати. Якщо виготовлювач усунув дефекти в обумовлений строк, а також якщо покупець не вимагав їх усунення, майнової відповідальності у вигляді штрафів постачальник не несе.

Якщо якість продукції не відповідає стандарту, технічним умовам, іншим нормативним документам, зразкам або умовам договору, покупець має право відмовитися прийняти та оплатити продукцію, а якщо вона вже оплачена, вимагати у встановленому порядку повернення сплачених сум і заміни продукції на доброякісну. За це порушення договору виготовлювач сплачує покупцеві штраф у розмірі 20ти відсотків вартості продукції неналежної якості. У разі поставки продукції, яка відповідає нормативній документації, але виявиться нижчого сорту, ніж зазначено в документі, що засвідчує якість, покупець має право або прийняти її за ціною, передбаченою для продукції відповідного сорту (якості), або відмовитися від неї. Одержавши від покупця повідомлення про відмову від продукції недоброякісної або нижчого сорту, виготовлювач повинен протягом 10-ти днів, а щодо продукції, яка швидко псується, протягом 24-х годин розпорядитися нею. Якщо виготовлювач у зазначені строки не розпорядився продукцією, покупець може реалізувати її на місці або повернути виготовлювачеві. Продукція, яка швидко псується, в усіх випадках підлягає реалізації на місці. У разі відмови покупця від недоброякісної продукції або використання її не за цільовим призначенням, вона не зараховується у виконання зобов'язань за договором поставки (пункти 41 і 59 Положення про поставки продукції; пункти 34 і 52 Положення про поставки товарів).

Положення про поставки передбачають майнові санкції також за Зрушення постачальником інших умов договору: за неналежне мар-

186

187

кування й упаковку, за поставку продукції без застосування засс пакетування або тари-обладнання тощо.

За договором поставки певні права та обов'язки має й покут Він, зокрема, повинен прийняти продукцію та оплатити її за встаї леними цінами. Якщо без згоди покупця поставлено продукцію, передбачену договором, або з порушенням умов договору, або за вщ ностІ договору, він має право відмовитися від прийняття її для bhkoj тання і від оплати. У цьому разі продукція приймається на відповідай зберігання покупця, а у випадках, визначених транспортним зак< давством, покупець може відмовитися прийняти продукцію від орг

транспорту.

Важливим обов'язком покупця є своєчасна і повна оплата заі леної продукції. Розрахунки між суб'єктами господарської діяльні за поставки продукції, у тому числі продовольства і сільське подарської продукції, здійснюються переважно шляхом попере/ оплати, якщо інша форма розрахунків не обумовлена угодою ст<

Відповідно до статей 1 і 3 Закону України „Про відповідальній несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" від 22 листопада І9Г платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих кс за прострочення платежу пеню у розмірі, що встановлюється за зп сторін. Розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу, не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного бї України, що діяла у період, за який стягується пеня.

Сплачена при цьому пеня відноситься на результати фінанеї діяльності підприємства-боржника. Покупець відповідає також прострочення повернення тари, засобів пакетування та деякі Щ порушення договору.

Сторонам надається можливість передбачити у договорі шкодування збитків у твердій сумі, яка підлягає стягненню в неналежного виконання контрагентом зобов'язання. Тоді позива не треба доводити фактичний розмір заподіяних збитків.

Контрольні питання

Як визначається договір поставки?

Які особи можуть виступати у  договорі поставки?

Які ознаки (особливості) притаманні договору поставки?

Охарактеризуйте спільні і відмінні риси між договором постаїі договором купівлі-продажу?

188

5.Які істотні умови поставки?

6.В яких формах укладається договір поставки?

7.В якому порядку виконується договір поставки?

8.Який порядок укладання договору поставки?

9.Яка покладається відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору поставки?

10. Які наслідки поставки продукції (товарів), що не відповідає вимогам стандартів, технічних   умов, іншої документації, еталонам?

Тема 3. Договори про реалізацію сільськогосподарської

продукції

Анотація

Поняття та визначення договору контрактації. Відмінність договору контрактації від договору поставки, купівлі-продажу. Закупівля сільськогосподарської продукції для державних потреб. Сторони в договорі контрактації. Порядок укладення договору контрактації та його зміст. Предмет договору. Строки здачі продукції. Ціна продукції. Місце приймання-здані продукції. Права та обов'язки сторін. Виконання договору. Майнова відповідальність сторін за неналежне виконання І за невиконання зобов'язань за договором контрактації.

Література

Бірюков І.А., Заїка Ю.О., Підопригора О.О. Цивільне правоУкраїни: Курс лекцій. — К.: НАВСУ, 2001.

Дзера О.В., Кузнецова Н.С. Цивільне право України. —Книга друга. — К., 2004.

Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: Атіка,2003.— 416 с.

Цивільне право України: Підручник // Є.О. Харитонов,Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с

Матеріал для вивчення

Формування державних ресурсів сільськогосподарської продукції, забезпечення населення продовольством, а переробних підприємств -Необхідною сировиною значною мірою залежать від чітко налагодженої системи договірних відносин із закупівель цієї продукції у її виробників.

189

Забезпечення потреб у продукції сільського господарства для бю;ної сфери, формування державного резервного та елітного насіннфондів і генетичного фонду у тваринництві здійснюється чдержавний контракт. Виробники сільгосппродукції самостійно розряджаються своєю продукцією, реалізуючи її за державними конттами та іншими договорами через біржі, торгові та контрактові будніїзаготівельні та посередницькі організації.              "

В міру налагодження діяльності спеціалізованих аграрних закупівлі частини сільгосппродукції здійснюються шляхом то ф'ючерсними та форвардними контрактами на цих біржах. Оскіґ біржова торгівля сільгосппродукцією ще не досягла належного ріі заготівельні та інші організації закуповують цю продукцію бег- редньо у її виробників переважно за договорами контрактації.

За договором контрактації виробник сільгосппродукції зо( зується виробити і передати заготівельникові такої продукції (коні тантові) у власність, повне господарське відання або операті управління вироблену ним продукцію в обумовлені договором сті у кількості та асортименті, передбачених цим договором, а конті тант — сприяти виробникові у виробництві ним сільгосппроду прийняти та оплатити її за обумовленими цінами. До відносин? договором контрактації застосовуються загальні положення про дог™ купівлі-продажу і правила про договори поставки, якщо інше ! передбачено договором, законом або не випливає з характеру віднг сторін (п. 2 ст. 712 ЦК України).

Сторонами у договорі контрактації є, з одного боку, підприємці організації, на які у встановленому порядку покладено фуні державної закупівлі сільгосппродукції (заготівельні, переро( торговельні тощо). Зокрема, замовниками сільгосппродукції, що ре зується за державним контрактом, виступають міністерства, відоме! установи та організації, яким виділено з цією метою кошти з держави бюджету. Замовниками продукції за регіональними державний контрактами можуть бути організації, яким виділено кошти з місцево

бюджету.

Друга сторона в договорах контрактації — це підприємства організації будь-яких форм власності, що виробляють сільгоспродуг" До них належать: колективні сільськогосподарські підприємсі селянські (фермерські) та інші господарства, підсобні господарем об'єднань у промисловості, дослідно-виробничі господарства сільсИ господарських навчальних закладів і науково-дослідних інститу

190

селекційні та дослідні станції тощо. Отже, коротко сторони у договорі можна назвати так: заготівельник і господарство. Іноді заготівельник видає господарству так звану відвантажувальну рознарядку про відправку продукції не за своєю адресою, а за адресою іншої організації-одержувача, з якою він перебуває у договірних відносинах з поставки. Тоді просування сільгосппродукції від господарства до споживача (промислового чи торговельного підприємства) оформляється двома договорами — договором контрактації і договором поставки. Договір поставки зв'язує заготівельника та одержувача продукції.

Предметом договору контрактації є сільгосппродукція у сирому вигляді або така, що пройшла первинну обробку. Проте при укладенні договору сторони можуть передбачити, що в рахунок виконання зобов'язань щодо здачі продукції у свіжому (натуральному) вигляді господарство частину продукції продає у переробленому вигляді. За предметом і змістом договір контрактації близький до договорів купівлі-продажу і поставки.

Сільгосппродукція у сирому вигляді є предметом договору поставки, якщо він укладений між заготівельною організацією і промисловим підприємством. На реалізацію переробленої продукції укладається договір поставки. Щоб уникнути укладення двох договорів з одним господарством на реалізацію сільгосппродукції у сирому вигляді і окремо у переробленому вигляді, укладають тільки договір контрактації. Сторонам надається можливість вибору правової форми реалізації сільгосппродукції (купівля-продаж, контрактація, поставка, комісія тощо). В укладенні договору контрактації найбільш зацікавлене господарство, оскільки за цим договором на заготівельника можуть покладатися зобов'язання, зокрема щодо сприяння в організації виробництва сільгосппродукції, забезпечення господарства тарою і пакувальними матеріалами, відпуску промислових чи продовольчих товарів або комбікормів у порядку зустрічного продажу тощо, що не передбачено законодавством про поставки.

Укладення договорів на реалізацію сільгосппродукції на спеціалізованих аграрних біржах визначається правилами організації та проведення торгів ф'ючерсними та форвардними контрактами під закупівлю сільгосппродукції та продуктів її переробки. Договірні відносини з контрактації регулюються типовими договорами контрактації та іншими нормативними актами.

Зміст та виконання договору контрактації. За договором контрактації господарство і заготівельник пов'язані взаємними правами

191

та обов'язками. У ньому мають бути зазначені назва, кількіст видами продукції), якість, ціна, строки, загальна сума догової умови доставки, місця здавання-приймання, вимоги до тари й упаї порядок розрахунків,  обов'язки заготівельника щодо на; господарству допомоги в організації виробництва сільгосппродуі ЇЇ транспортування на приймальний пункт заготівельника, взі майнова відповідальність сторін за порушення договору та інші які сторони визнають за необхідне передбачити у договорі.

Кількість та асортимент сільгосппродукції, належн< закупівлі, визначаються у договорах відповідно до державного коні ту або на розсуд сторін. У договорі окремо зазначається кілі продукції, яку буде продано у сирому і переробленому вигляді.

За якістю продукція, яку продає господарство, має ві стандартам, технічним умовам, правилам ветеринарного та саніта( нагляду. Отже, заготівельник має право або повністю відмовитис) недоброякісної продукції, або прийняти її за ціною, яка відпої дійсній якості продукції.

Важливою умовою в договорі контрактації є строки здачі прої заготівельникові, їх зазначають у договорах з урахуванням пори дозрії культур, умов виробництва, переробки та зберігання. За погоджені заготівельником господарство може достроково здати продукцію у наступних здавальних періодів. Невід'ємною частиною догової погоджені між сторонами графіки доставки, які конкретизують сі здачі продукції. Господарство телеграфом повідомляє заготівельникам час відвантаження продукції. Днем виконання господарством зобов'ї за договором вважається дата складання приймально-здавалы документа під час здачі продукції У господарстві або на приймг здавальному пункті заготівельника, а в разі відвантаженні одержувачеві — день здачі продукції транспортній організації.

У договорі зазначають пункти здавання-приймання сільгосппрод У разі, якщо згідно з умовами договору прийняття продукції здійснюєі в місці перебування заготівельника або іншому зазначеному ним мі заготівельник не має права відмовитися від прийняття продукції, відповідає умовам договору і передана заготівельникові в обумовлю договором строк. Доки не завершено повний перехід до приймаї продукції заготівельником безпосередньо у господарствах, у догов< контрактації зазначають окремо обсяги продукції, яку:

а) доставляє господарство безпосередньо роздрібним торговельї підприємствам;

192

б)            приймає заготівельник безпосередньо в господарстві;

в)             приймає  заготівельник на своїх приймальних пунктах,везения, експедирування та розвантаження законтрактованоїодукшї провадяться за рахунок заготівельних організацій.

Заготівельник зобов'язаний прийняти доставлену на приймальний VHKT продукцію, не допускаючи простою транспортних засобів понад становлені строки. В товарно-транспортних накладних зазначається «ас прибуття транспорту І час закінчення навантаження або вивантаження продукції. Якщо продукцію приймають не безпосередньо в господарстві, то пред'явленою до здачі вважається продукція, доставлена господарством на приймальний пункт (підприємство) відповідно до договору чи погодженого графіка.

Приймання сільгосппродукції за кількістю та якістю здійснюється в порядку і строки, встановлені стандартами, типовими договорами контрактації, відповідними інструкціями. Якщо в нормативних актах таких умов не передбачено, сторони можуть визначити їх у договорі.

У разі відмови від приймання продукції заготівельник повинен заявити господарству про факт відмови у письмовій формі (позначення на товарно-транспортній накладній), телеграфом тощо. Якщо заготівельник ухиляється від письмової заяви про відмову від приймання продукції, господарство складає про це акт з участю державного інспектора із заготівель І якості продукції або іншого представника управління сільського господарства і продовольства, або представника іншої незацікавленої організації. В разі відмови заготівельника прийняти продукцію, ідо швидко псується, пред'явлену відповідно до умов договору і погодженого графіка, господарство може реалізувати цю продукцію державним, кооперативним організаціям і на ринку за договірними цінами з включенням зазначеної продукції у виконання зобов'язань з контрактації- При цьому заготівельні організації не звільняються від відповідальності за необгрунтовану відмову прийняти продукцію.

Заготівельник повинен своєчасно і повністю розрахуватися за одержану продукцію. При укладенні сільськогосподарськими товаровиробниками договору контрактації із заготівельними підприємствами використовуються орієнтовні стартові закупівельні ціни. Ці ціни індексуються у зв'язку з інфляційними процесами відповідно до встановленого порядку,  що обов'язково обумовлюється договорами

Контрактації.

Відповідальність сторін за порушення договору контрактації. За невиконання або неналежне виконання сторонами своїх

193

обов'язків за договором контрактації передбачено майнову відповц ність у формі неустойки і відшкодування збитків. У разі невикор договору за кількістю, асортиментом і строками здачі сільгосппро; господарства сплачують заготівельним організаціям і nepepot підприємствам неустойку, розмір якої встановлюється у догої відсотковому відношенні до вартості недопоставлено'! проду цінами, обумовленими в договорі, з урахуванням їх індексації у зв'і з інфляційними процесами, крім випадків недобору продукції внас стихійного лиха.

У сфері контрактації діє вимога реального виконання зобов'ї кількість продукції, не зданої господарством у встановлені догої періоди (строки), підлягає здачі в інші строки, погоджені стороні зарахуванню в період її фактичної здачі, за винятком тих видів про; виробництво яких має сезонний характер і поповнити нездану кілмі їх неможливо. Штраф за нездачу господарством продукції обчислюєі виходячи лише з вартості продукції, не зданої у попередньому щ Господарство відповідає також за неповернення тари, наданої заготівельником, відшкодовує заготівельникові збитки, яких він з у зв'язку з тим, що господарство не підготувало продукцію до з; місці і не попередило про це заготівельника тощо.

З господарства, яке уклало договір контрактації, не може стягнуто штраф за неналежну якість продукції, якщо Інше не лі бачено інструкціями, правилами про порядок проведення закупні або в договорі за згодою обох сторін установлено санкції за порушення. Заготівельникові не надано право стягувати з господа вартість недоброякісної продукції у безспірному порядку. Як ст< у договорі поставки заготівельник відповідає за неналежну продукції перед споживачем (одержувачем). Проте він не має перекласти на господарство під виглядом збитків суми штрй сплачених одержувачам за поставку сільгосппродукції неї якості, крім випадків, коли господарство, не пред'явивши про; заготівельникові для приймання, відвантажило її одержувачеві.-

За невиконання договірних зобов'язань з приймання про; заготівельник сплачує товаровиробникові неустойку у такому саі розмірі, в якому товаровиробник відповідає перед контрактант©! несвоєчасну здачу продукції. Контрактант, крім того, відшко; виробникові продукції фактичні витрати, пов'язані з доставкою! обидва кінці (якщо ця продукція завозилася до місця приймі транспортними засобами господарства).

Відповідальність сторін за порушення договору контрактації будується на принципі вини (умислу або необережності). Сторона поговору контрактації, яка порушила зобов'язання, не несе відповідальності, якщо доведе, що воно сталося внаслідок випадку або непереборної сили, до якої відносять зокрема, стихійні лиха або інші несприятливі умови виробництва сільгосппродукції в конкретний період року. Так, господарство звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за договором, якщо їх не виконано внаслідок стихійного лиха чи інших несприятливих умов або з вини заготівельника. Питання про те, чи є певна обставина стихійним лихом, вирішується згідно з правилами, які застосовують при страхуванні майна сільськогосподарських товаровиробників. До інших несприятливих умов відносять природні та інші об'єктивні фактори, які свідчать про відсутність бини господарства (наприклад, заборона здавати худобу у зв'язку з її масовим захворюванням). Доказами на підтвердження цих обставин можуть бути висновки державної інспекції із заготівель та якості продукції, довідки ветеринарного нагляду, довідки метеослужби, акти, складені за участю представника страхової організації тощо. Вина заготівельника полягає у ненаданні допомоги в організації виробництва і транспортуванні продукції на приймальний пункт, непогодженні графіка здачі, незабезпеченні тарою і пакувальними матеріалами тощо. При виникненні спорів господарські суди оцінюють подані господарством документи, з'ясовують, на яких площах загинули посіви, чи була можливість здати хоч би частину продукції за рахунок знятого врожаю з інших площ, чи вживало господарство заходів, щоб запобігти негативним наслідкам стихійного лиха або іншим несприятливим умовам. З урахуванням усіх цих обставин і вирішується питання про звільнення господарства від відповідальності за невиконання зобов'язання за договором контрактації.

Контрольні питання,

Дайте визначення договору контрактації.

Розкрийте особливості договору контрактації.

Дайте характеристику змісту договору контрактації.

Що є предметом договору контрактації?

Яка відповідальність передбачається за невиконання договорук°нтрактацїї?

194

195