Цивільне право України - Навчальний посібник (Мазур О.С.)

Анотація

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"

О.С. Мазур

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів

Передрук і посилання без дозволу Університету "Україна" забороняються. Усі права застережені

КИЇВ 2005

УДК 347.1(477X075.4) ББК 67.9(4УКР)404я73 М 13

Гриф надано Міністерством, освіти І науки України Лист М 14/18.2-2542 від 01.12.2004 р.

Затверджено методичною радою Університету "Україна" (Протокол М 8 від 4 червня 2004 р.)

За редакцією  Малишевої Н.Р., доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії наук України, провідного наукового співробітника Інституту держави і права імені В.М. Корейського Національної академії наук України

Рецензенти:     Костецька Т.А., старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, кандидат юридичних наук, доцент

Петров В.В., завідувач кафедри правознавства Київського університету ринкових відносин, кандидат юридичних наук, доцент

Мазур О.С.

М 13      Цивільне право України: Навч. посіб. для дистанц. навчан-

ня. — К.: Ун-т  "Україна", 2005. — 287 с ISBN 966-7979-85-7

Навчальний посібник для дистанційного навчання з дисципліни "Цивільне право України" створений з урахуванням досвіду щодо подібних видань вітчизняних і зарубіжних ВНЗ, а також власного досвіду автора з викладання даного курсу в Університеті "Україна". Цей посібник містить теоретичний матеріал, поданий за модульним принципом організації навчального процесу, загальну логіко-змістову схему курсу, перелік основної, додаткової та факультативної літератури, питання до заліку та для самоконтролю студентів. Призначений студентам, викладачам, консультантам університету і може використовуватися не тільки для дистанційної, а також для інших форм навчання.

ББК 67.9(4УКР)404я73

© О.С. Мазур, 2005

© Університет "Україна", 2005

ISBN 966-7979-85-7

ВСТУП

Моїй мамі

Катерині Анатоліївні присвячую...

Цивільне право України — одна з основних фундаментальних дисциплін, яка вивчається у вищих навчальних закладах юридичного профілю.

В умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин в нашому суспільстві відповідно зростає і роль цивільного права як основного регулятора товарно-грошових відносин.

Програма вивчення цивільного права враховує структуру цивільного законодавства, досягнення науки цивільного права, певні навчально-методичні вимоги, які відображають специфіку предмета вивчення.

За умови постійного оновлення цивільного законодавства і відповідних змін практики його застосування метою викладання цивільного права повинно бути не лише вивчення основних законоположень і численних нормативних актів, але й опанування основних положень цивільно-правової науки, які вироблені нею і перевірені багаторічною практикою, науковий аналіз діючого законодавства і практики його застосування.

Студент повинен чітко засвоїти загальновизначені цивїлістичнІ постулати, опанувати цивілістичний інструментарій, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів. За цих умов набуті ним знання І практичні навички не застаріють І при прийнятті нових нормативних актів.   

Посібник відповідає методичним вимогам, згідно з якими вивчення предмета повинно починатися із загальних понять та категорій, з подальшим переходом до спеціальних питань окремих цивільно-правових інститутів.

Курс цивільного права поділений на дві частини — Загальну та Особливу. Загальну частину цивільного права становлять норми, що стосуються суб'єктів, об'єктів цивільного права, угод, представництва І довіреності, позовної давності. Особлива частина складається з таких інститутів, як право власності, зобов'язане право. Серед договірних зобов'язань важливе місце відводиться вивченню таких, які опосередковують різні сторони господарської діяльності суб'єктів підпри-

емницької діяльності: постачання, збут, контрактацію, будівництво, оренду, транспортну та страхову діяльність, кредитування та ін., а також зобов'язання, скеровані на задоволення потреб громадян (їхнє торговельне, житлове, побутове обслуговування).

У розділі „Позадоговірні зобов'язання" вивчаються умови (підстави) виникнення позадоговірних зобов'язань, їх зміст та роль у забезпеченні охорони прав людини і відносин власності в суспільстві.

Таким чином, програма з цивільного права визначає коло питань, які підлягають обов'язковому вивченню, встановлює обсяг вимог, яким повинні відповідати знання студента при складанні заліку та іспиту з даної дисципліни.

В межах тем матеріал може вивчатися в найбільш доцільній послідовності з урахуванням методичних прийомів, які використовуються.

В результаті опрацювання матеріалів посібника студенти повинні знати:

предмет цивільного права;

джерела цивільного права;

суб'єкти цивільного права;

підстави  виникнення,  зміни та  припинення  цивільнихправовідносин;

поняття, форми, зміст, підстави виникнення і принципи здійснення, способи захисту права власності;

поняття, зміст договірних і позадоговірних зобов'язань і їхокремих видів;

авторські та суміжні права;

патентне право;

судову практику по цивільних справах.

Після опанування змісту програми даного курсу студенти повинні вміти:

аналізувати юридичні факти;

тлумачити чинне цивільне законодавство;

правильно застосовувати норми цивільного законодавства;

складати цивільно-правові документи.

Вивчається після дисциплін: теорія держави і права, основи римського цивільного права.