Цивільне право України - Навчальний посібник (Мазур О.С.)

Модуль 4. право власностІ тема 1. загальні положення права власності

Анотація

Поняття власності. Поняття права власності. Зміст права власності. Право повного господарчого відання і право оперативного управління, інші речові права. Форми власності в Україні.

Підстави (способи) набуття права власності. Момент виникнення права власності. Правові підстави припинення права власності. Правові наслідки безгосподарного утримання майна.

Основна література

1.             Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: Атіка,2003. — 416 с

Бірюков І А., Заїка Ю.О., Підопригора О.О. Цивільне правоУкраїни: Курс лекцій. — К.: НАВСУ, 2001.

Дзера О.В., Кузнецова Н.С. Цивільне право України. —Книга перша. — К., 2004.

Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р. № 697-ХІІ.

Цивільне право України: Підручник // Є.О. Харитонов,Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с

ність як науковий термін вживається у двох аспектах: в економічному і юридичному. В економічному — це присвоєння матеріальних благ. Інший аспект присвоєння матеріальних благ — це суспільні відносини власності. Згідно зі ст. 2 Закону України „Про власність", власність в Україні виступає в таких формах: приватна, колективна, Державна. При цьому в законі встановлено, що всі форми власності є рівноправними.

Право власності. За допомогою права держава регулює належність тих чи інших об'єктів власності певному суб'єктові (громадянину, колективу, державі); обсяг і зміст суб'єктивних повноважень власника, порядок і форми їх реалізації стосовно різних об'єктів; засоби і способи правової охорони відносин власності тощо.

Цивільним кодексом визначається право володіння, користування1 розпорядження майном. •

90

91

Володіння — це закріплення матеріальних благ за конкретним! власниками — індивідами і колективами, фактичне утримання речі сфері господарювання цих осіб.

Користування ~ це вилучення з речей їх корисних властивостей! які дають можливість задовольнити відповідні потреби індивіда чі колективу.

Розпорядження — це визначення власником юридичної або фаі тичної долі речі.

Індивід або колектив здійснює  володіння,  користування розпорядження речами (матеріальними благами) за своїм інтересом,; незалежно від волі і бажання інших осіб.

Кожне із зазначених повноважень власник може передати іншіі особі на визначений договором, угодою або іншим нормативним актов термін. Здійснення таких дій власником може випливати з договор оренди, схову, комісії, довічного утримання та ін. При цьому праве власності на річ продовжує належати власнику. Можливі й таї випадки, коли права володіння, користування І розпорядження одне часно зосереджуються в особи, яка не є власником майна (наприклад, право власності на майно, закріплене за державним підприємством,! належить державі, а не підприємству, яке ним володіє, користуєтьсг і розпоряджається).

Способи виникнення і припинення права власності. Всі способи набуття права власності, зазначені в законодавстві, поділяються на первісні і похідні.

Первісними визначаються такі способи, коли право власності виникає! на річ вперше або незалежно від попередніх власників. До них належать: створення нової речі внаслідок виробничої діяльності, націоналізація,! реквізиція, конфіскація, вилучення безгосподарно утримуваного майна, безгосподарне майно, знахідка, скарб, бездоглядна худоба.

Похідними визнаються такі способи набуття права власності, за яких право нового власника ґрунтується на праві попереднього власника і виникає внаслідок волевиявлення останнього. В усіх випадках похідного набуття права власності має місце правонас-1 тупництво, тобто перехід прав від однієї особи до іншої. Найпо-і ширеніший похідний спосіб набуття права власності - передача майна за договором (поставки, купівлІ-продажу, міни тощо).

Підстави припинення права власності поділяються на такі, що залежать від волі власника (угоди щодо відчуження майна, повне! споживання майна внаслідок користування ним), і такі, що від неї неї

алежать (примусовий продаж чи примусове вилучення майна згідно    законом, загибель майна внаслідок стихійного лиха тощо).

Суб'єкти права власності. Суб'єктами права власності в Україні визнаються народ України, громадяни, юридичні особи та держава. Суб'єктами права власності відповідно до ст. З Закону України „Про власність" можуть бути також інші держави, їх юридичні особи, спільні підприємства, міжнародні організації, громадяни Інших держав та особи без громадянства.

Відповідно до законів України „Про приватизацію державного майна" та „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", Іноземні юридичні особи та громадяни можуть стати власниками майна в Україні у разі придбання об'єктів приватизації, а також внаслідок здійснення іноземних інвестицій у формах, визначених Законом України „Про режим іноземного інвестування".

Право державної власності. До державної власності в Україні згідно із Законом України „Про власність" належать загальнодержавна, республіканська власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність)

Суб'єктом права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України, республіканської — Автономна Республіка Крим, а суб'єктами права комунальної власності — адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських рад. В пункті 5 ст. 116 Конституції України зазначається, що управління об'єктами державної власності здійснює Кабінет Міністрів України. Декретом „Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" від 15 грудня 1992 р. Кабінет Міністрів України поклав здійснення функцій з управління зазначеним майном на міністерства та інші підвідомчі йому органи державної виконавчої влади. Органи, які здійснюють управління майном, що є державною власністю, реалізують надані їм повноваження таким чином:

приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідаціюпідприємств, установ і організацій, заснованих на державній власності;

затверджують статути  (положення)  таких підприємств, контролюють їх додержання та приймають рішення у зв'язку з порушеннямстатутів (положень);

укладають і розривають контракти з керівниками підприємств,Установ і організацій, заснованих на державній власності;

контролюють ефективність використання і збереження закріпленого за підприємствами державного майна;

92

93

                затвердження місцевих програм приватизації, а також п

6'єктів комунальної власності, які не підлягають приваТї1       „ре жу

_- визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності;

                придбання у встановленому законом порядку приватна

майна, включення до об'єктів комунальної власності майна, в°дчуже° ного у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого у Встан0В-леному порядку розірвано або визнано недійсним;

                . створення, ліквідацію, реорганізацію та перегрО(

підприємств, установ та організацій комунальної власності вДп     територіальної громади;

                . про передачу іншим органам окремих повнойа>ем

управління майном, яке належить до комунальної власності Bj      .територіальної громади, визначення меж цих повноважень Та                '

здійснення;

— створення у разі потреби органів і служб для забезпздійснення з іншими суб'єктами комунальної власності Сгт-проектів або спільного фінансування (утримання) Коу,-і              іій

дають згоду Фондові державного майна України на створеніспільних   підприємств   будь-яких   організаційно-правових форм,статутного фонду яких передається майно, що є державною власністі

готують разом з відповідними місцевими радами висновки пропозиції Кабінету Міністрів України щодо розмежування майна міздержавною, республіканською (Автономної Республіки Крим)

комунальною власністю;

—            беруть участь у підготовці та укладенні міжнародних договорі

України з питань державної власності.

При здійсненні зазначених повноважень з управління майне міністерствам та іншим органам державної виконавчої влади заґ ронено пряме втручання в господарську діяльність підприємств.

До об'єктів права державної власності належать:

—            земля; майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради Україїта утворюваних нею державних органів; майно Збройних Сил, оргаїдержавної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ;

оборонні об'єкти; єдина енергетична система; системи траїспорту загального користування, зв'язку та інформації, що магзагальнодержавне значення;

кошти державного бюджету; Національний банк та його у<нови І створювані ними кредитні ресурси; республіканські резервістрахові та Інші фонди;

майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; маідержавних підприємств; об'єкти соціально-культурної сфери або інімайно, що становить матеріальну основу суверенітету Українізабезпечує ЇЇ економічний та соціальний розвиток. В державній вліності може перебувати також інше майно, передане у власність Україїіншими державами, а також юридичними особами і громадянами.

Управління майном, що є в комунальній власності, здійснюк територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або че утворені ними органи місцевого самоврядування, і відповідно до Зако! України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 від імені і в інтересах територіальних громад права суб'єкта комуналі" власності здійснюють відповідні ради, які на своїх пленарних засідані вирішують питання:

встановлення для підприємств, установ та організацій,належать до комунальної власності відповідних територіальних гроірозміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджеі

про відчуження відповідно до закону комунального майна;1

94

 р             Коу,-

підприємств, установ та організацій, визначення повнОваже органів (служб);

—            відповідно до законодавства про створення підприкомунальної власності спільних підприємств, у тому числі 3 іл03інвестиціями.

Згідно зі статтею 19 Закону України „Про місцеві   па .         -»      п            innn                Державні

адміністрації   від 9 квітня 1999 p., місцева державна адщіціст      .

—            здійснює на відповідній території управління об'Єь-гГ

„л   л      .ц             .....   ктаМи, що

перебувають у державній власності та передані до сфери ц               '

 '

приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підпоустанов та організацій, що належать до сфери її управліН5їздійснює делеговані відповідною радою функції управління Майнперебуває у спільній власності територіальних громад; '

здійснює управління майном інших суб'єктів права Влав разі передачі його у встановленому порядку;

вносить пропозиції власникам майна підприємств vt-,організацій.   • Установ та

 у     р       „р         нь    г,-

 „„«-•      °°єктами

 власності в Україні є:

— майно, що забезпечує діяльність відповідних рад і утвпп

и „~                                                        -               о°РЮваних

и органів; кошти місцевих бюджетів, державний житлоБии л

 єкти житлово-комунального господарства;

95

Відповідно до статті 35 Закону України „Про власність" а власно         У

майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я,торгівлі, побутового обслуговування;

майно підприємств;

місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв'язку таінформації, включаючи націоналізоване майно, передане відповідним;підприємствам, установам, організаціям;

інше майно,  необхідне для забезпечення економічного ісоціального розвитку відповідної території У комунальній власностіперебуває також майно, передане у власність відповідної територіальної!громади іншими суб'єктами права власності.

У зв'язку з поділом державної власності на загальнодержавну таї комунальну Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Про) розмежування державного майна України між загальнодержавної (республіканською) власністю і власністю адміністративно-тери-І торіальних одиниць (комунальною власністю)" від 5 листопада 1991 р., якою затверджено перелік державного майна України, яке передаєтьсї до власності адміністративно-територіальних одиниць. Слід зазначити що процес розмежування майна не завершено. Він проходить і сьогодні шляхом передачі окремих об'єктів із загальнодержавної власності комунальну власність і навпаки (наприклад, постанови Кабінет Міністрів України „Про передачу майна, що перебуває у комунальній власності, до загальнодержавної власності" від 9 січня 1996 р. № 23J „Про передачу загальнодержавного майна у власність Автономно1) Республіки Крим та областей" від 9 січня 1996 р. № 26).

Передача майна у зазначених випадках здійснюється у порядку передбаченому Законом України „Про передачу об'єктів права держав ної та комунальної власності" від 3 березня 1998 p., який регулі відносини, пов'язані з передачею об'єктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або їх спільну власність, а також об'єктів права комунальної власності державну власність.

Право колективної власності. Колективна власність охоплі майно, що належить окремим організаційно оформленим колективаї громадян, а також інших колективних організацій.

Члени таких організацій об'єднують свою підприємницьку діялі ність і свої кошти для досягнення певних цілей. Вони безпосередні або через створювані органи визначають порядок використання майнг управління ним та розподілу доходів.

Стаття 20 Закону України „Про власність" відносить до суб'єкті!

колективної власності трудові колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські товариства, господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні організації, то є юридичними особами. Стосовно такого об'єкта права власності, як земля, коло суб'єктів обмежене колективними сільськогосподарськими підприємствами, сільськогосподарськими кооперативами, садівницькими товариствами, сільськогосподарськими акціонерними товариствами.

Суб'єктами права приватної власності в Україні є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.

Іноземні громадяни та особи без громадянства користуються правами і несуть обов'язки щодо належного їм на території України майна однаково з громадянами України, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Так, іноземним громадянам та особам без громадянства земельні ділянки у власність не передаються (ч. З ст. 11 Закону України „Про власність").

Громадянин набуває права власності на доходи від участі в суспільному виробництві, індивідуальної праці, підприємницької діяльності, вкладання коштів у кредитні установи, акціонерні товариства, а також на майно, одержане внаслідок успадкування або укладення інших угод, не заборонених законом.

Відповідно до ст. 13 Закону України „Про власність" Верховна Рада України постановою "Про право власності на окремі види майна" від 17 червня 1992 р. затвердила перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян (зброя, боєприпаси, бойова і спеціальна військова техніка, вибухові та бойові отруйні речовини, наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби таін.), та встановила спеціальний порядок набуття права власності громадянами на окремі види майна: мисливську зброю, об'єкти — пам'ятки історії та культури, радіоактивні речовини.

Майно може належати громадянам на праві спільної власності (сумісної чи часткової). Так, майно, придбане внаслідок спільної праці членів сім'ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інще не встановлено письмового угодою між ними. Майно, придбане внаслідок спільної праці громадян, які об'єдналися для спільної діяльності, є їхньою спільною частковою власністю, якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними. Розмір частки кожного визначається ступенем його трудової участі. В угоді або договорі може вказуватися

96

97

на можливість відчуження частки шляхом її продажу, передачі спадщину або здачі в оренду за договором найму (наприклад, житлової приміщення).

Контрольні питання

Визначте зміст речового права, його ознаки і елементи.

Що таке право власності?

З яких правомочностей складається право власності?   .

Які існують форми і види права власності?

За якими підставами виникає право власності?

Які встановлені законодавством способи і порядок припиненніправа власності?

Яким чином характеризується інститут державної власності?

Яке майно може перебувати в державній власності?

Які утворення можуть виступати суб'єктами права комунальної)власності?

Яке майно належить до об'єктів права комунальної власності?

В якому порядку і якими органами здійснюється управліннізагальнодержавною та комунальною власністю?