Економічний аналіз торговельної діяльності - Навчальний посібник (Гримів Б. В.)

Передмова

З переходом до ринкових механізмів господарювання ускладнились організаційні форми бізнесу, сформувались нові підходи до управління, які потребують іншої інформації та методів її аналізу, адекватних до сучасних вимог. Це закономірно призвело до трансформації економічного аналізу діяльності підприємства як навчальної дисципліни та її теоретичних засад. Ці зміни не оминули також аналіз господарської діяльності підприємств торгівлі як один із галузевих курсів економічного аналізу.

Зростання впливу аналітичної інформації на ефективність управління підприємствами торгівлі значно розширює і поглиблює завдання аналізу їх діяльності. Відбувається перегляд деяких традиційних підходів до його методики з урахуванням вимог торгового менеджменту. Виникли нові аналітичні завдання, такі як аналіз стану зовнішнього середовища торговельного підприємства, його конкурентоспроможності та стратегічного потенціалу. Економічний аналіз стає більш тісно пов'язаний з функціями маркетингу і стратегічного менеджменту. Все це не могло не вплинути на зміст цього посібника, який призначений для студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій» вищих навчальних закладів торговельного профілю.

Значний вклад у розвиток економічного аналізу господарської діяльності підприємств торгівлі впродовж останніх п'ятидесяти і більше років зробили професори М. І. Баканов, Н. Н. Ряузов, Л. І. Кравченко, І. Т. Абдукарімов, І. О. Бланк та інші зарубіжні і вітчизняні вчені-економісти.

Автор посібника вбачав своє основне завдання в тому, щоб розкрити зміни, які відбулися за останні роки у методиці економічного аналізу діяльності торгового підприємства, показати напрями її вдосконалення, грунтуючись при цьому на сучасних вимогах менеджменту.

Питання теорії економічного аналізу у посібнику всебічно не розглядаються, так як вони є спільними для аналізу діяльності підпротягом поточного року проводиться по торговельному підприємству (об'єднанню) загалом і в тому числі по торговельній мережі і мережі ресторанного господарства. За кожний місяць і квартал, півріччя, 9 місяців і рік визначають відсоток виконання плану і динаміку товарообороту. Відсоток виконання плану розраховують як відношення фактичної суми роздрібного товарообороту за звітний період у діючих цінах до планової величини цього показника на цей же період. У випадках суттєвих коливань цін протягом звітного періоду планові показники роздрібного товарообороту повинні відповідно коригуватися.

Показник обороту звітного періоду у відсотках до попереднього визначають у порівнянних цінах. Для цього фактичний товарооборот звітного періоду перераховують у ціни базисного періоду за допомогою індексу цін за формулою:

І Ч, Ро , (2.1)

Ір

де І Ц Р0 — товарооборот звітного періоду у базисних цінах;

І д1 р1 — товарооборот звітного періоду у фактично діючих цінах; ІР — загальний індекс цін.

Наприклад, якщо індекс цін у звітному році був 1,145, то згідно з даними табл. 2.1 фактичний обсяг роздрібного товарообороту споживчого товариства, перерахований у базисні (порівнянні) ціни, становить 589,3 тис. грн (674,8 : 1,145). Дані статистичної звітності — форма № 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній мережі та мережі ресторанного господарства» — дають можливість аналізувати не тільки весь роздрібний товарооборот, але й обсяг роздрібного товарообороту торговельної мережі окремо у міських поселеннях і у сільській місцевості, а також продаж на комісійній основі і за безготівковим розрахунком, якщо він здійснюється. На основі даних цієї форми і даних плану сільські та районні споживчі товариства, райспоживспілки і їх кооперативи за І квартал, І півріччя, 9 місяців і рік складають аналітичну таблицю наступної форми (табл. 2.1).

Дані табл. 2.1 позитивно характеризують розвиток роздрібного товарообороту споживчого товариства у звітному році. План роздрібного товарообороту в цілому по торговельній мережі і громадському харчуванню виконаний на 107,5 \%. Оборот звітного року у порівнянних цінах у процентах до минулого року становив 114,7 \%. Більш високими темпами розвивався товарооборот ресторанного господарства, що сприяло збільшенню його питомої ваги в загальному обсязі товарообороту.

Таблиця 2.1