Економічний аналіз торговельної діяльності - Навчальний посібник (Гримів Б. В.)

Анотація

Б. В. Гринів

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 658.511:339.37 (075.8) ББК 65.421я73 Г 85

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-7430 від 06.08.2010)

Рецензенти:

Рудницький В. С. - доктор економічних наук, професор (Львівська комерційна академія);

Шкарабан С. І. - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Тернопільський національний економічний університет); Шевчук В. О. доктор економічних наук, професор (Державна академія статистики, обліку та аудиту).

Гримів Б. В.

Г 85 Економічний аналіз торговельної діяльності.Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.

ISBN 978-611-01-0140-0

У навчальному посібнику викладено теоретико-методичні та прикладні основи економічного аналізу діяльності торговельного підприємства. Особливу увагу приділено комплексному аналізу товарообороту в системі сучасного торгового менеджменту. Грунтовно висвітлено методику вивчення витрат обігу, проведення аналізу валового торговельного доходу, аналізу фінансових результатів та фінансового стану торговельного підприємства. Автор досліджує використання індексного методу у факторному аналізі витрат обігу, особливості аналізу меж беззбитковості торговельної діяльності та сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства. Методика аналітичних розрахунків показана на фактичних матеріалах споживчого товариства.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів інститутів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів торговельного профілю, а також працівників економічних служб, менеджерів підприємств сфери

торгівлі.

УДК 658.511:339.37(075.8) ББК 65.421я73

ISBN 978-611-01-0140-0

© Гринів Б. В., 2011

© Центр учбової літератури, 2011