Економічний аналіз торговельної діяльності - Навчальний посібник (Гримів Б. В.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Виконання плану роздрІбного товарообороту споживчим товариством у звІтному роцІ
Читать: РоздрІбний товарооборот торговельноЇ мережІ споживчого товариства за кварталами І мІсяцями
Читать: Асортиментна структура роздрІбного товарообороту торговельноЇ мережІ споживчого товариства
Читать: Розрахунок показникІв сезонностІ реалІзацІЇ взуття способом простоЇ середньоЇ
Читать: Показники, якІ характеризують зовнІшнІ фактори формування товарообороту споживчого товариства
Читать: Розрахунок впливу факторІв на оборотнІсть товарІв у роздрІбнІй торгІвлІ споживчого товариства за звІтний рІк розрахунок впливу факторІв на оборотнІсть окремих груп товарІв у роздрІбнІй торгІвлІ споживчого товариства за звІтний рІк
Читать: Стан товарного забезпечення роздрІбноЇ торговельноЇ мережІ споживчого товариства у другому кварталІ звІтного року