Історія зарубежної літератури XX століття - Навчальний посібник (Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гричаник Н. І.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: ОрганІзацІйно-методичнІ матерІали 1.1. навчальна програма курсу «ІсторІя зарубІжноЇ лІтератури xx столІття»
Читать: 1. зарубІжна лІтература кін. xix — поч. xx ст.
Читать: 2. лІтература І пол. xx ст. (20—30-ті роки)
Читать: 3. сучасна зарубІжна лІтература (40—90-ті роки)
Читать: 1.2. робоча програма мІнІстерство освІти І науки украЇни глухівський державний педагогічний університет
Читать: 1.3. перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять
Читать: ЛекцІя 1 французька лІтература
Читать: ЛекцІя 2 екзистенцІалІзм у французькІй лІтературІ.
Читать: ЛекцІя 3 модернІстська проза початку xx столІття
Читать: ЛекцІя 4 розвиток нІмецькоЇ драматургІЇ. б. брехт
Читать: ЛекцІя 5 тема вІйни у нІмецькІй лІтературІ xx столІття. е. м. ремарк, г. белль
Читать: ЛекцІя 6 фІлософське пІдҐрунтя творчостІ томаса манна
Читать: ЛекцІя 7 австрІйська лІтература xx столІття.
Читать: ЛекцІя 8 англІйська лІтература
Читать: ЛекцІя 9 новІтня англІйська лІтература.
Читать: ЛекцІя 10 норвезька лІтература. г. Ібсен, к. гамсун
Читать: ЛекцІя 11 американська лІтература. джек лондон, ернест мІллер хемІнгуей
Читать: ЛекцІя 12 особливостІ розвитку лІтератури сша. г. лонгфелло, о. генрІ, т. драйзер.
Читать: ЛекцІя 13 латиноамериканська лІтература.
Читать: ЛекцІя 14 лІтература сходу. японІя, китай
Читать: ЛекцІя 15 роман-антиутопІя xx столІття
Читать: ЛекцІя 16 театр абсурду
Читать: ЛекцІя 17 лІтература постмодернІзму
Читать: Практичний курс 3.1. практичнІ заняття
Читать: Заняття № 2 япроблема вибору І ЇЇ гуманІстичне вирІшення,
Читать: Заняття № 3 «втраченого поколІння» у романІ е.-м. ремарка «три товаришІ»
Читать: Заняття № 5  своЄрІднІсть свІтобачення І його художнього вираження в оповІданнІ ф. кафки «перевтІлення»
Читать: Заняття № 6 тема митця та мистецтва у новелІ т. манна «смерть у венецІЇ»
Читать: Заняття № 7 «пІгмалІон» б. шоу — зразок «драми-дискусІЇ»
Читать: Заняття № 9 япоказ шляху становлення особистостІ жІнки у п’ЄсІ г. Ібсена «ляльковий дІм (нора)»
Читать: Заняття № 10 неоромантичнІ мотиви й образи в романІ к. гамсуна «пан»
Читать: Заняття № 11 показ драматичних суперечностей людського буття у повІстІ-притчІ е. хемІнгуея «старий І море»
Читать: Заняття № 12 схрещення захІдноЄвропейськоЇ модернІстськоЇ традицІЇ з нацІональним мІфопоетичним баченням в оповІданнІ габрІеля гарсІа маркеса «стариган
Читать: Заняття № 13 вІдображення конфлІкту мІж людиною І системою у романІ Є. замятІна «ми»
Читать: Заняття № 14 викриття «законІв» конформІстського мислення, показ розриву мІж науково- технІчним прогресом та моральним станом людства у п’ЄсІ ф. дюрренматта «вІзит староЇ дами»
Читать: Заняття № 15 схрещення елементІв класичноЇ та масовоЇ лІтератури у романІ п. зюскІнда «запахи»
Читать: 3.2. тематика самостІйноЇ роботи І методичнІ рекомендацІЇ до ЇЇ виконання
Читать: 3.3. контрольна робота І методичнІ рекомендацІЇ до ЇЇ написання
Читать: 3.4. коригуючІ матерІали: тести, орІЄнтовнІ питання до екзамену
Читать: 3.5. критерІЇ оцІнювання знань студентІв
Читать: 3.6. реҐламент впровадження мрс з дисциплІни «ІсторІя зарубІжноЇ лІтератури хх ст.»
Читать: Контрольні запитання для самоконтролю
Читать: БІблІографІя