Сучасні економічні системи - Навчальний посібник ( О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко, С. Г. Поручник, М. С. Руденко, Ю. М. Руденко)

Тема 4. ринкова економІчна система

 

Методичні рекомендації

 

На початку вивчення теми «Ринкова економічна система» слід зазначити, що в останні 150—200 років у світі діяли дві ринкові системи, в яких домінує ринкове господарство — ринкова економіка вільної конкуренції та сучасна ринкова економіка. При цьому необхідно визначити, як співвідносяться категорії «ринок», «ринкове господарство», «ринкова економіка», «ринкова економічна система».

З’ясування суті ринкової системи передбачає визначення умов її виникнення.

Найважливішими умовами виникнення ринкової системи є, по-перше, суспільний поділ праці та спеціалізація, які означають, що в будь-якій більшій чи менший спільноті людей ніхто не в змозі існувати за рахунок повного самозабезпечення всіма виробничими ресурсами. Кожний окремий виробник або група виробників займається окремим видом господарської діяльності, що і означає спеціалізацію у виробництві певних благ або послуг. В свою чергу, спеціалізація обумовлена принципом порівняльної переваги, тобто здатністю виробляти продукцію при відносно меншій альтернативній вартості.

По-друге, умовою виникнення ринкового господарства є відособленість або господарська автономія суб’єктів ринку. Адже обмінюються благами, створеними на основі суспільного поділу праці та спеціалізації, повністю незалежні та самостійні у прийнятті господарських рішень виробники. Господарська автономія передбачає, що тільки сам виробник на свій страх і ризик вирішує, що і як виробляти, де і кому продавати створену продукцію. Економічна відособленість виникає на базі приватної власності.

По-третє, важливою умовою виникнення ринку є вільний обмін ресурсами. Адже й суспільний поділ праці, й спеціалізація, й обмін можуть існувати і в ієрархічних системах, де не сам виробник вирішує, що і як виробляти, кому і з ким обмінюватись виробленою продукцією, а Центр. І тільки вільний обмін дає змогу сформуватися вільним цінам, які керують ринком, вказують найбільш ефективний напрямок господарської діяльності господарюючих суб’єктів.

Як свідчить досвід, ринкова економічна система краще за інші пристосована для інтенсифікації виробництва, використання досягнень науково-технічного прогресу й, у кінцевому результаті, для найбільш повного задоволення потреб суспільства. Ця особливість ринкової системи зумовлена тими принципами, на яких базується її ефективне функціонування:

принцип свободи економічної діяльності, тобто надання господарюючому суб’єкту права обирати та здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність;

принцип рівноправності ринкових суб’єктів з різними формами власності. Цей принцип свідчить: економічні права кожного з даних суб’єктів, включаючи можливості здійснення економічної діяльності, обмеження, податки, пільги, санкції, повинні бути адекватними для всіх суб’єктів. У тому значенні, що вони не залежать від форми власності, існуючої на даному підприємстві.

Природно, рівноправність або, краще мовити, адекватність прав підприємств з різними формами власності не треба сприймати як абсолютну рівність. Різні форми власності самі собою, мимоволі створюють різні виробничі, економічні можливості. До того ж нераціонально мати однакові правила, скажімо, оподаткування для різних підприємств. Мова йде про інше: не створювати «особливих» умов спеціального режиму сприяння за ознакою форми власності, ставлячи у вигідне положення одну з них і в невигідне — іншу. По суті, це передумова чесної конкуренції різних форм власності.

Друга, не менш важлива сторона принципу, що декларується, полягає у наданні всім формам власності права на існування, права бути представленими в економіці:

принцип вільного ціноутворення на основі співвідношення попиту та пропозиції, формування народногосподарських пропорцій внаслідок коливання цін;

принцип створення конкурентного середовища як рушійної сили ринкової економіки;

принцип відкритості економіки;

принцип верховенства споживача. В ринковій економіці не існує виробництва задля виробництва. Воно орієнтується на споживача, оскільки від нього залежить добробут виробника. Тому саме споживач, використовуючи гроші, що знаходяться у його розпорядженні, визначає, що виробляти й куди йдуть вироблені товари.

Як свідчить досвід, ринкова економіка краще за інші пристосована для інтенсифікації виробництва, використання досягнень науково-технічного прогресу, найбільш повного задоволення потреб суспільства. Ця особливість ринкової системи зумовлена тими принципами, на яких базується її ефективне функціонування. Отже, слід охарактеризувати кожен з цих принципів.

Ринкова економічна система як система обігу взаємопов’язана з виробничою економічною системою. Слід з’ясувати цю категорію й показати відмінність між концепціями сучасної економічної теорії та марксистської політекономії, що в своїх дослідженнях надає перевагу не ринковій, а виробничій проблематиці. Необхідно також розглянути функціональну теорію ринку (кейнсіанська економічна теорія), динамічні теорії ринку (класичні школи політекономії, марксистська політекономія).

Суть ринкової економічної системи найповніше розкривається в її функціях.

Ринкові ціни та ринковий попит, так само як і ринкові ціни та ринкова пропозиція виступають основними факторами формування одне одного. Виходячи з цього принципу, визначимо, які функції здійснює ринкова економічна система:

програмна функція випливає з того, що ринок визначає, скільки, чого, в яких пропорціях виробляти;

контрольна функція забезпечує цінове регулювання та контроль економічної діяльності;

розподільча функція полягає в тому, що ринок найефективніше розподіляє ресурси між товаровиробниками;

стимулююча функція означає, що ринок стимулює науково-технічний прогрес і вдосконалює технології та продукти;

врівноважувальна функція, суть якої полягає у забезпеченні збалансованості попиту та пропозиції, визначенні рівня ринкової ціни рівноваги. Внаслідок цього стихійні дії товаровиробників призводять до встановлення більш-менш оптимальних економічних пропорцій. Діє та сама «невидима рука», про яку писав ще А. Сміт: «Підприємець має на увазі лише свій власний інтерес, переслідує власну вигоду, причому в цьому випадку він невидимою рукою спрямовується до мети, яка зовсім не входила в його наміри. Переслідуючи свої власні інтереси, він часто більш дієвим способом слугує інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо намагається служити їм».

Виникнення та розвиток ринкової системи є наслідком складного історичного розвитку, в процесі якого вона проходить три етапи: дотоварний, товарний та постринковий.

Особливу увагу слід приділити з’ясуванню механізму функціонування ринкової економіки, підкресливши роль конкуренції. Необхідно пам’ятати, що це механізм ідеально діючої ринкової системи. Насправді ж вона має як переваги, так і недоліки.

Найбільш ефективно ринковий механізм діє в умовах вільної конкуренції, а багато елементів ринкової системи вільної конкуренції ввійшли у сучасну ринкову економічну систему. Тому необхідно докладно розглянути всі характерні ознаки, притаманні цій системі.

Не дивлячись на те, що ринкова економічна система виявилась найбільш життєздатною, все ж таки вона не є і не може бути абсолютно досконалою. Так само, як і інші економічні системи, вона має як свої переваги, так і недоліки. Які ж саме? Спочатку про переваги:

ефективний розподіл ресурсів на виробництво необхідних суспільству товарів і послуг, стихійне пристосування обсягів та структури виробництва до обсягів і структури суспільних потреб. Ринкова економіка практично позбулась таких явищ як дефіцит, товарний голод, черги;

у центрі уваги завжди знаходиться споживач, не існує виробництва задля виробництва;

свобода вибору та дій як споживачів, так і підприємців, а також свобода переміщення ресурсів по різним сферам і галузям, свобода ціноутворення тощо;

оптимальне використання досягнень НТП з метою отримання максимально можливого прибутку. Наслідком є впровадження новітніх технологій, розробка нових товарів, підвищення їх якості;

гнучкість та здатність пристосовуватися до умов, які постійно змінюються.

Разом з тим ринкова економічна система:

хоч і є динамічною, але недостатньо стабільною системою, що знаходить свій прояв у нестійких темпах і циклічності економічного розвитку, недовикористанні ресурсів та неповній зайнятості, інфляції тощо;

не сприяє збереженню невідтворюваних ресурсів;

не гарантує право на працю та доход, не забезпечує його перерозподілу. За висловом П. Самуельсона, ринкова система відтворює суттєву нерівність;

неминуче породжує монополію, що суттєво послабляє конкуренцію як рушійну силу ринкової системи;

не має економічного механізму захисту навколишнього середовища.

Дуже важливо проаналізувати механізм вирішення фундаментальних задач економічного розвитку в ринковій економіці вільної конкуренції. Ця економічна система неминуче призводить до концентрації виробництва та утворення монополій, що руйнують механізм вільного ціноутворення та зумовлюють перехід до сучасної ринкової економіки.

Перш за все необхідно з’ясувати, які ж особливості притаманні сучасній ринковій системі. Це дасть можливість зробити висновок, що ця система суттєво відрізняється від посередньої, хоча елементи останньої увійшли до сучасної ринкової системи. Це складна система, що включає і ринок, і конкуренцію, і різноманітне регулювання. Засобом активного пристосування до вимог ринку є планомірність (у вигляді маркетингових досліджень на рівні фірм і державного регулювання на макрорівні). Слід навести приклади державних галузевих і загальнонаціональних програм, завданням яких є забезпечення відповідності обсягів виробництва зростаючим потребам суспільства.

Особливої уваги заслуговує те, як неринковими методами вдалося захистити ринкову конкуренцію — головний атрибут, рушійну силу ринкової економіки. Необхідно чітко визначити об’єктивні та суб’єктивні фактори, що зумовили необхідність модернізації класичної ринкової економіки.

Наприкінці доцільно дати порівняльну характеристику ринкової економіки вільної конкуренції та сучасної ринкової економіки.

 

План семінарського заняття

 

1. Об’єктивні умови виникнення ринкової економічної системи, її переваги та недоліки.

2. Ринкова економіка вільної конкуренції. Суть та характерні риси:

— приватна власність на інвестиційні ресурси;

— ринковий механізм регулювання макроекономічної діяльності;

— досконала конкуренція як рушійна сила ринкової економіки;

3. Сучасна ринкова економіка та її особливості:

— усуспільнення та одержавлення частини господарства в національному та інтернаціональному масштабі;

— колективна, приватна та державна власність як основа економічної діяльності;

— планові методи господарювання на макро- та мікрорівнях.

 

Терміни та категорії

 

Ринок. Ринкове господарство. Ринкова економіка. Ринкова економічна система. Виробнича економічна система. Чисті капіталістичні економічні системи. Чисті товарні економічні системи. Чисті конкурентні системи.

 

Питання для обговорення

 

1. Дослідження ринкової економічної системи різними школами політичної економії.

2. Взаємозв’язок ринкової економічної системи з виробничою економічною системою.

3. У чому полягає відмінність поняття «ринок» від «ринкової економічної системи»?

4. Які основні економічні категорії складають основу ринкової системи та в чому їх суть?

5. В чому суть механізму дії ринкової системи?

6. Які функції здійснює ринкова економічна система?

7. Назвіть характерні ознаки ринкової економіки вільної конкуренції.

8. Які особливості притаманні сучасній ринковій економіці?

9. Дайте порівняльну характеристику ринкової економіки вільної конкуренції та сучасної ринкової економіки.

10. Назвіть переваги та недоліки ринкової системи.

 

Література

 

1. Баликоев В. З. Общая экономическая теория: политэкономия, макроэкономика, микроэкономика. — Новосибирск: Лада, 2002. — 678 с.

2. Бернгольц П., Браєр Ф. Основи політичної економії. — Т. 1. Теорія економічних систем. — К.: ПВЦ «Київський університет», 1997. — 243 с.

3. Бузгалин А., Колганов А. Экономика: «Периодическая система элементов» (к вопросу о структуризации и типологизации экономических систем // Вопросы экономики. — 2001. — № 12. — С. 46—61.

4. Грабинський І. М. Сучасні економічні системи: Тексти лекцій. — Львів: ЛДЦ, 1996. — 176 с.

5. Економічна теорія / За ред. З. Ватаманюка. — Львів: ЛДУ, 1992. — 606 с.