Сучасні економічні системи - Навчальний посібник ( О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко, С. Г. Поручник, М. С. Руденко, Ю. М. Руденко)

МатерІали для поточного та пІдсумкового контролю знань студентІв з курсу «сучаснІ економІчнІ системи»

 

Перелік питань до іспиту з дисципліни «Сучасні економічні системи»

 

Предмет курсу «Сучасні економічні системи».

Політична економія та курс сучасних економічних систем: загальне й особливе.

Поняття «система» в технічній, соціальній та економічній літературі.

Загальне й особливе в понятті «економічна система».

Методологія пізнання економічних систем.

Природа економічних систем.

Суть, ознаки та елементи економічної системи.

Основні риси економічної системи.

Господарський механізм економічної системи.

Модель економічної системи.

Класифікація економічних систем. Критерії класифікації: формаційний, цивілізаційний, технологічний.

Методи вивчення економічних систем.

Зміст економічної системи. Критерії життєдіяльності системи.

Функції економічної системи.

Суб’єкти економічної системи.

Структура економічної системи.

Характеристика соціально-економічних і організаційно-економічних відносин економічної системи.

Механізм дії та використання економічних законів.

Типи економічних систем.

Соціально-економічні форми економічних систем.

Соціальна та економічна ефективність економічних систем.

Економічна безпека країни як критерій життєдіяльності системи.

Проблема координації в різних умовах господарської діяльності.

Суть і ознаки традиційної економічної системи.

Засади існування традиційної економічної системи.

Роль праці в становленні та формуванні традиційної економічної системи. Характер праці.

Природні продуктивні сили традиційної економічної системи. Природний поділ праці.

Становлення суспільних продуктивних сил у традиційній економічній системі.

Продуктивні сили та виробничі відносини традиційної економічної системи.

Формування відносин власності в традиційній економічній системі.

Особливості виробництва та розподілу продукту в традиційній економічній системі.

Економічні суперечності традиційної економічної системи.

Виникнення й розвиток суспільного поділу праці та обмін товарів. Проста кооперація праці.

Община як загальна форма виробничих відносин традиційної економічної системи.

Проблеми та особливості форм господарювання традиційної економічної системи в сучасній економіці.

Співвідношення особистої та речової залежності в традиційній економічній системі.

Значення та обмеженість економічної ефективності традиційної економічної системи.

Роль каст і станів у формуванні особистої залежності в традиційній економічній системі.

Об’єктивні умови виникнення ринкової економічної системи, її переваги та недоліки.

Ринкова економіка вільної конкуренції: суть та характерні риси.

Ринковий механізм регулювання макроекономічної діяльності в ринковій економіці.

Механізми вирішення фундаментальних завдань економічного розвитку в ринковій економіці.

Промисловий переворот і його значення в становленні ринкової економіки.

Досконала конкуренція як рушійна сила ринкової економіки вільної конкуренції.

Спільні риси та відмінності сучасної ринкової економіки та ринкової економіки вільної конкуренції.

Усуспільнення та одержавлення частини господарства в національному та інтернаціональному масштабах в умовах ринкової економіки.

Колективна, приватна та державна власності як основа економічної діяльності.

Планові методи господарювання на макро- та мікрорівнях — державне регулювання економіки та маркетингова система управління.

Система різних видів ринку й конкуренції в умовах ринкової економіки.

Соціальні гарантії — створення державних і приватних фондів соціального страхування та соціального забезпечення.

Об’єктивні умови виникнення, суть і основні ознаки планової економічної системи.

Форми прояву загальних і особливих чинників формування планової економічної системи.

Моделі планової економічної системи. Ідеальна модель планової економічної системи.

Особливості організації суспільного виробництва в плановій економічній системі.

Методи регулювання в плановій економічній системі.

Теорія та практика планової економічної системи.

Економічні та політичні проблеми, що породжені командно-адміністративною системою, та спроби їх вирішення.

Соціально-економічні суперечності планової системи.

Об’єктивні та суб’єктивні причини кризи планової економічної системи.

Об’єктивні умови виникнення та зміст змішаної економіки.

Основні властивості змішаної економіки та їх характеристика.

Соціалізація економіки в змішаній економічній системі.

Механізм поєднання державного регулювання та ринкового саморегулювання в змішаній економіці.

Зміст і форми демократизації власності в змішаній економічній системі.

Фактори зростання ефективності виробництва в сучасній змішаній економічній системі.

Соціально-економічні засади функціонування класичної (ініціативної) моделі.

Система економічного лібералізму, її характерні риси.

Критерії ефективності класичної (ініціативної) моделі.

Особливості становлення та розвитку моделі державного дирижизму.

Господарський механізм в економічній моделі дирижизму.

Роль держави в забезпеченні регулювання національної економіки.

Роль і місце індикативного планування в моделі дирижизму.

Соціальна направленість дирижизму.

Модель корпоративного патерналізму в Японії.

Особливості економічного розвитку Японії в повоєнний період.

Характерні ознаки моделі корпоративного патерналізму.

Показники ефективності економічної моделі Японії.

Роль і місце державної економічної політики в моделі корпоративного патерналізму.

Особливості та матеріальна основа формування соціальної ринкової економіки.

Теорія неолібералізму та її реалізація в повоєнній Німеччині.

Роль держави в забезпеченні господарського порядку в соціальній ринковій економіці.

Складові соціально-ринкового господарства.

Критерії ефективності соціальної ринкової економіки.

Об’єктивна необхідність ринкової трансформації економічної системи України.

Соціально-економічні суперечності планової економічної системи та її основні ознаки в країні.

Теорія та практика організації радянської системи.

Концепції перехідної економіки.

Закономірності перехідного періоду та специфіка їх прояву в Україні.

Інституціональна трансформація в перехідній економіці.

Становлення різних форм власності та форм господарювання в перехідній економіці.

Основні напрями та проблеми формування ринкової інфраструктури в Україні.

Основні напрями ринкових перетворень в Україні.

Створення об’єктивних засад для переходу до соціально орієнтованої економіки.

Перспективи та проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації.

Стан і критерії формування економічної системи України.

Основні ознаки перехідної економіки України.

Моделі економічного розвитку та їх роль у формуванні економічної системи України.

Характерні та специфічні риси перехідної економіки України.

Держава та ринок в економічній системі України.

Критерії визначення та формування української моделі економічної системи.

Трансформація відносин власності в українській економічній системі.

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів

 

Об’єктами контролю систематичності та активності роботи студентів протягом семінару є:

а) активність (відповіді, доповнення) та рівень знань при обговоренні питань на семінарах;

б) результати виконання контрольно-тестових завдань по темах, які розглядаються на семінарах, у т. ч. й відпрацювання пропущених тем семінарських занять і отриманих незадовільних оцінок;

в) результати обов’язкового виконання завдань по кожній з тем (проблем), винесених на самостійне вивчення, у т. ч. й підготовка фіксованих навчальних матеріалів, виконання контрольно-тестових завдань;

г) підготовка та презентація рефератів, фіксованих виступів.

Усі виділені позиції для диференційованого оцінювання поточної роботи студента набувають легітимної чинності лише за умови, що він був присутній не менше ніж на 75 \% аудиторних заняттях — семінарах та лекціях. Будь-який пропуск (незалежно від причин) семінарського заняття має бути студентом відпрацьований. Продуктивна робота на лекції фіксується наявністю у студента відповідних матеріалів (змістовно-логічного її конспекту чи тез).

Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. На іспит виносяться вузлові питання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання.

Екзаменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. У разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань (за умови, що студент набрав 20 балів і вище) та за виконання завдань, які виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище). До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати поточного контролю та іспиту в балах (загальна підсумкова оцінка).

Для традиційного оцінювання знань приймається така шкала:

оцінка «незадовільно» — менше 50 балів;

оцінка «задовільно» — 50—60 балів;

оцінка «добре» — 65—80 балів;

оцінка «відмінно» — 85—100 балів.

Оцінка за 4-бальною шкалою виставляється в заліково-екзаменаційні відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.

 

Зразок екзаменаційного білета

 

1. Методологія пізнання економічних систем

2. Засади існування традиційної економічної системи.

3. Досконала конкуренція як рушійна сила ринкової економіки вільної конкуренції.

4. Соціалізація економіки в змішаній економічній системі.

5. Система економічного лібералізму, її характерні риси.

6. Інституціональна трансформація в перехідній економіці.