Системний аналіз - Навчальний посібник (Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Бюджет навчального часу
Читать: Тематика дисципліни
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. засади загальної теорії систем
Читать: 1.1. основні поняття загальної теорії систем та системного аналізу
Читать: 1.2. класифікація систем
Читать: 1.3. властивості систем
Читать: 1.4. основні завдання та принципи теорії систем і системного аналізу
Читать: Тема 2. основні етапи та методи системного аналізу
Читать: 2.1. основні етапи системного аналізу
Читать: 2.2. метод побудови дерева цілей
Читать: 2.3. евристичні методи генерування альтернатив
Читать: 2.4. аналіз і синтез систем
Читать: Тема 3. методи моделювання систем
Читать: 3.1. методи описування систем
Читать: 3.2. класифікація моделей та методів моделювання систем
Читать: 3.3. математичне моделювання систем
Читать: 3.4. принципи та основні етапи побудови математичних моделей систем
Читать: Тема 4. системна методологія дослідження соціально-економічних об’єктів та процесів
Читать: 4.1. особливості соціально-економічних систем
Читать: 4.2. основні напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу до дослідження соціально-економічних об’єктів
Читать: 4.3. національна економіка з точки зору системного аналізу
Читать: 4.4. синергетичний підхід до дослідження соціально-економічних систем
Читать: 4.5. приклади моделювання економічних систем
Читать: Тема 5. системний аналіз організацій
Читать: 5.1. модель організації як відкритої системи
Читать: 5.2. аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації
Читать: 5.3. системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації
Читать: 5.4. застосування системного підходу до завдань стратегічного менеджменту
Читать: Тема 6. системний аналіз в управлінні
Читать: 6.1. загальні принципи управління економічними системами
Читать: 6.2. схема прийняття управлінських рішень
Читать: 6.3. прийняття рішень за детермінованих умов
Читать: 6.4. прийняття рішень за умов ризику
Читать: 6.5. прийняття рішень за умов невизначеності
Читать: Тема 7. Інформаційне забезпечення системного аналізу
Читать: 7.1. загальна характеристика інформаційного забезпечення системних досліджень в економіці
Читать: 7.2. Інформаційні системи в управлінні
Читать: 7.3. методи комп’ютерного моделювання та проектування складних систем
Читать: 7.4. Інформаційне забезпечення аналізу даних
Читать: Термінологічний словник
Читать: Форми та засоби поточного та підсумкового контролю
Читать: Список літератури