Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник ( Коломієць В.Ф.)

Розділ 4

Соціальні міжнародні інформаційні системи

4.1. Соціально-політичні інформаційні системи

Серед найбільш важливих питань виділяється проблема забезпечення необхідною інформацією людей, приймаючих управлінські рішення. Саме підвищення ступеню орієнтації в усій інформаційній сфері, стає вагомим фактором задоволення соціальних інтересів. У першу чергу, це стосується соціально-політичної інформації

Згідно з деякими даними Української Академії державного управління., одним із головних чинників посилення багатьох зовнішньо - та внутрішньополітичних конфліктів є запізніла та неадекватна реакція керівництва на зміни політичної ситуації. З одного боку, це має місце при управлінні на основі недостатньої кількості соціальних, політичних та економічних показників. З іншого боку, - при відсутності достатньо ефективної системи оперативного спостереження, що мало б компенсувати низьку інформаційну визначеність, якою характеризується більшість політичних ситуацій.

У зв’язку з цим, одним із стратегічних завдань для структур державної влади стає впровадження ефективних форм моніторингу політичної ситуації.

Під моніторингом, у даному випадку, ми розуміємо комплекс заходів по періодичному відстеженню, подальшої аналітичної обробки та представленню інформації про зміни в політичній ситуації (ПС). Моніторинг відіграє роль своєрідного зворотнього зв’язку в саморегуляції політичної системи. Періодичність вимірів може змінюватися залежно від конкретних політичних умов.

На думку одного з російських соціологів, теоретика “масової інформації” Б.А. Грушина, сполучення понять "інформація" і ‘‘ соціологія" не здається несподіваним. Задовго до всякої теорії інформації було відомо, що суспільне життя на всіх рівнях соціальної організації наповнене різноманітними повідомленнями, думками, тобто різного роду інформацією.

Інструментом здійснення всього комплексу моніторингових заходів, які необхідні при прийнятті важливих політичних рішень, є моніторингова інформаційно-аналітична система (МІАС), На думку фахівців, саме такі системи дають можливість органам управління отримувати інформацію про політичну ситуацію, яка має наступні ознаки: вона не є штучно спрощеною, тобто відповідає реальній ПС, при її аналізі можуть використовуватися як якісні, так і кількісні засоби, вона дозволяє зберегти цілісність ситуації на різних рівнях її розгляду. Найчастіше МІАС виділяється як засіб інформаційно-аналітичної роботи принципово протилежний традиційним якісним, ручним засобам обробки інформації.

Потреба у використанні моніторингових інформаційно-аналітичних систем виникає у зв’язку з наступними обставинами:

наявність великого інформаційного масиву і значної кількості параметрів, що відстежуються, в результаті чого стає неефективним (або зовсім неможливим) використання традиційних, неформалізованих методів обробки емпіричних даних;

динамічний характер досліджуваних процесів, що не залишає часу для “ручної” обробки інформації;

багатоваріантний, ймовірнісний характер розвитку подій, де повинні бути враховані більшість навіть статистично не значимих ліній розвитку;

потреба в прогнозуванні зміни ситуації з розрахунком ймовірності реалізації того або іншого сценарію;

залежність дослідника і зв’язана із цим потреба скорочення зони суб’єктивної інтерпретаці.

У 1996 р. виповнилося 25 років з моменту появи першого мікропроцесора. Нові програмні технології зажадають подальшого значного збільшення продуктивності комп’ютерів. Однак, вже зараз велику частину часу процесор персонального комп’ютера завантажений не більш, ніж на 5\% своїй потужності. Вирішити цю проблему покликана концепція "мережевого комп’ютера", що висувається компанією Oracle. Замість звичайного персонального комп’ютера пропонується мережевий термінал з невеликою пам’яттю і не дуже могутнім процесором, сполучений через мережу з великим комп’ютером, який виконує операції, пов’язані зі значним об’ємом обчислень, і виступаючим в ролі сховища програм. Доповненням до "мережевого комп’ютера" може бути технологія розподіленої обробки даних, що давно використовується. Задачі, що тут виконуються, розділяються на підзадачі, які розподіляються для виконання між всіма комп’ютерами мережі.

Великі потоки поступаючої інформації зажадали нових технологій її аналізу. Серед них можна відмітити використання архітектури сховища даних (data warehouse), коштів оперативної аналітичної обробки даних, або OLAP (Online Analytical Processing), створення інформаційних систем керівника (Executive Information System), коштів підтримки прийняття рішень (Decision Support System), коштів (data mining, наприклад, нейронних мереж).

Концепція інформаційного сховища (data warehouse) є новим підходом до управління даними. Інформаційне сховище по запиту надає необхідний об’єм знань для прийняття найбільш ефективних рішень. При такому підході дані організуються за предметним принципом і нагромаджуються з течією часу, що дозволяє проводити аналіз тимчасових рядів, що отримується таким чином. Інформація в сховищі об’єднується в цілісну структуру по різних рівнях деталізування, що забезпечує необхідні користувачам міри спільності. У цій концепції центральне місце займають метадані - дані про дані. Управління метаданними забезпечує автоматизацію процесу збору і обробки інформації. При цьому в сховищі також вміщуються результати перетворення даних, їх сумаризації і верифікації. Оскільки дані поновлюються з течією часу, то передбачаються спеціальні процедури актуалізації даних, що знаходяться в сховищі. Їх аналітична обробка проводиться за допомогою нейронних мереж, методів класичної статистики і аналізу тимчасових рядів, систем контролю якості та візуалізації даних геоінформаційних систем і методів інтелектуального пошуку.

Реляційні системи управління базами даних і електронні таблиці мають дуже обмежені можливості для дійсно могутнього аналізу даних, їх візуалізації і уявлення в різних форматах і вимірюваннях на вимогу користувачів, побудови моделей даних і управління ними. Для реалізації цих функцій в рамках звичайного інтерфейсу системи управління базою даних призначаються додаткові програмні засоби оперативної аналітичної обробки даних (OLAP). Додатково, корпорацією SAS розроблена концепція розширеного OLAP (OLAP++), яка засновується на створення багатомірний моделей, що включаються в додатки OLAP.

У 1992 р. була почата розробка експертно-діагностичної системи МАКС, призначеної для аналізу різних соціальних систем, таких як фірма, місто, регіон. МАКС дозволяє аналізувати системи із змінною структурою, провести машинні імітаційні експерименти, виявляти механізм трансформації систем і їх структурно-функціональних закономірностей, будувати пояснювальні моделі систем, що досліджуються, і прогнозувати їх поведінку в майбутньому, провести кількісний, якісний, кількісно-якісний чи функціональний аналіз. МАКС є універсальною системою, яка може аналізувати та порівнювати різнорідну інформацію і не вимагає якого-небудь навчання перед початком своєї роботи, що принципово відрізняє її від звичайних експертних систем і нейронних мереж. МАКС також являє собою могутній засіб редукції даних. Уже закінчена розробка версії 3.0 системи МАКС. Її відмітні особливості: в основу системи встановлена методологія OLAP, опис якої викладений вище, реалізована ідеологія автоматичної системи аналізу і моделювання даних в статиці та динаміці.

Програма AJIEKC є прообразом дослідницької системи принципово нового типу - "фабрики знань". Вона призначена для пошуку кількісних закономірностей між п’ятьма змінними в автоматичному режимі. На відміну від нейронних мереж, які є своєрідним "чорним ящиком" з невідомою структурою, АЛЕКС повідомляє користувачеві знайдені математичні закономірності, що дає можливість проаналізувати характер залежності і визначити допустимі для неї значення змінних. Знайдені закономірності дозволяють здійснювати прогнозування в автоматичному режимі.

Система Контент-аналіз призначена для дослідження будь-яких текстів (рекламні матеріали, передвиборні виступи, публікації в засобах масової інформації, запису інтерв’ю і т.д.). У цій системі реалізовані як кількісний, так і якісний підходи до контент-аналізу, що дозволяє вирішувати широке коло задач, в тому числі: виявлення рекламної стратегії фірм і політичної орієнтації засобів масової інформації. вивчення соціально-психологічних портретів їх аудиторій, аналіз листів, встановлення авторства текстів, виявлення глибинних установок респондентів. Спеціально для системи Контент-аналіз був розроблений ряд нових методів аналізу текстової інформації: побудова карт текстів, різні методи порівняння текстів. Практична експлуатація пакету Контент-аналіз в більш ніж 100 організаціях показала, що він може успішно застосовуватися для аналізі великих потоків інформації в інформаційних мережах. Так, наприклад, в телекомпанії ОРТ Контент-аналіз використовується для автоматичного відбору потрібної інформації по смисловим критеріям з масивів преси, доступ до яких здійснюється через мережу Іnternet. Таким чином, моніторингова інформаційно-аналітична система має забезпечити людей приймаючих чи готуючих політичні рішення наступною інформацією:

Структурованим образом сьогоднішньої проблеми (ситуації) та її історії;

Аналізом на основі динаміки ситуації можливих комплексних сценаріїв її розвитку;

Визначенням доступних варіантів рішень у зв’язку з можливими наслідками та необхідних ресурсів для їх реалізації.

У відповідності з цими завданнями, МІАС мають інтегрувати в собі:

інформаційні ресурси (бази даних), які містять методи і засоби якісного та кількісного аналізу та формалізованого опису визначеної предметної області;

моделі формального аналізу ситуації;

інтелект людини, групи людей - експертів, які готують рекомендації до прийняття рішення.

У самому загальному вигляді моніторингові системи можна представити як специфічного посередника між реальною політичною ситуацією і картиною цієї ситуації в “голові” у людини, що приймає рішення. У даному випадку, основною задачею подібної системи є функція підтримки образа ПС у " голові" людини, тобто вона виконують роль “підсилювача природного інтелекту”. Одним із найбільш суттєвих засобів подібного підсилення є, за словами ряду дослідників, використання моделей.

Як відзначають деякі дослідники, при створенні моніторингових інформаційно-аналітичних систем можна тільки відшукати оптимальний засіб структурування міцного динамічного інформаційного потоку, схем і засобів розширення та поглиблення подання соціальної реальності.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є подання соціальної ситуації у вигляді інформаційної ER-моделі. ER-модель ( Existention-Relation Model) - модель, яка визначає сутності ( Existention) та зв’язки ( Relation ) між ними. За допомогою мови цієї моделі описуються елементи, зокрема, політичного поля та комплекс зв’язків між ними.

На території України працюють такі міжнародні соціологічні системи, як Інститут Гелапа, компанія EuroStat, заснована при Європейському Союзі, та American Sociology Research. Безсумнівно, що ефективність їх досліджень значною мірою залежить від використання новітніх інформаційних систем та технологій.

4.2. Правничі інформаційні системи

В Європі та Сполучених Штатах Америки створено і використовується велике число інформаційних систем загального призначення та спеціалізованих систем правової інформації. У 1995 році в режимі віддаленого доступу за допомогою мереж зв’язку доступні більш чим 30 інформаційних систем, з них 24 системи в більшій або меншій мірі містять юридичну інформацію і відображають проблеми права (в 1993 році в США використовувалася 21 подібна система). З 2200 періодичних видань по різним областям права, що публікувалися в 1995 році в Європі, в інформаційних системах в режимі віддаленого доступу можна провести пошук, переглядати і копіювати на ПЄОМ 290 видань.

Оскільки деякі системи загального призначення доступні користувачам спеціалізованих систем і оскільки дані про системи загального призначення являють певний самостійний інтерес, дамо коротку характеристику найбільш великих систем. Далі ми розглянемо спеціалізовані системи правової інформації двох типів - мережеві системи і автономно працюючі системи на основі компакт-дисків. Коротко зупинимося також на питанні використання нових інформаційних технологій в навчанні юристів.

Інформаційні системи загального призначення

1. Інформаційні системи Dialog та Dialog on West є найбільшими інформаційними системами загального призначення. У них містяться короткі та докладні анотації і тексти газетних та журнальних статей, звітів фірм, книг з 1850 року до цього часу. Це фактичний матеріал з різних областей точних наук, техніки, технології, соціальних наук, медицини, статистики, бізнесу і фінансів, права, культури і освіти. Інформаційних центр в Пасло Альто (Каліфорнія) крім оновлення і підтримки інформаційної системи забезпечує заняття з новими користувачами, видає каталоги і списки термінів, які полегшують її використання.

2. Інформаційна система Nexis створена фірмою Mead Data Central. Система Nexis відрізняється від інших інформаційних систем тим, що в неї включені повні тексти статей, оглядів, документів, а не їх анотації, як це було зроблено, наприклад, в системі Dialog. Користувач системи організує пошук інформації по запиту, в який можуть входити довільні слова, і вибір їх не обмежений списком дозволених ключових слів. У бази даних системи включені тексти статей найважливіших газет з 1977 року і багатьох журналів з 1975 року.

3. Електронна бібліотека Dow Jones є найбільшою інформаційною системою в області бізнесу, економіки і фінансів. У ній відбивається (з 15-хвилинною затримкою) котирування цінних паперів більше ніж 6 тисяч компаній і фірм. У неї включені матеріали з аналізом минулого розвитку та аналізом тенденцій розвитку різних компаній, фірм і ринку загалом.

4. Електронна бібліотека NewsNet забезпечує роботу з більше ніж 140 періодичними виданнями по сучасних областях науки і техніки. Система працює не так швидко, як згадані вище інформаційні системи, але якщо користувачеві необхідний розгорнений аналіз і кваліфікована думка, то звернення до системи News Net може бути корисне і незамінне.

5. Бібліотека Newsletter Database включає 89 періодичних видань з питань збереження навколишнього середовища, живлення, ліків і здоров’я людей, фінансової сфери і законодавства в цих областях.

6. Система HRIN (Human Resources Information Network Інформаційна мережа людських ресурсів) містить 24 періодичних видання з інформацією по трудовому і податковому законодавству, страховим компаніям і їх послугам та - іншим матеріалом пов’язаним з питанням людських ресурсів.

7. Система CompuServe включає більше 100 баз даних, в яких виділено більше за 500 різних областей, забезпечує інформацію про акції і цінні папери більше 40 тисяч компаній і фірм, інформацію про склад та харчову цінність різних продуктів живлення, банківському обслуговуванні, міжнародні, національні і місцеві новини, електронні ігри, електронну пошту, повідомлення про погоду, загальну фінансову і економічну інформацію, освітні дані. Доступ до інформації в системі здійснюється по ключових словах.

В наш час більшість інформаційних систем можна використати через Internet - широко відомий засіб зв’язку, доступний через систему комп’ютерних мереж (їх понад 50), що об’єднує до 25 мільйонів користувачів у всьому світі (велика частина яких знаходиться в США). Згадана вище система Compuserve нарівні з системами America on line, Progidy та іншими пропонує послуги по роботі з мережею, розраховані на широке коло індивідуальних користувачів, і надають для роботи деякі можливості Internet. Internet є універсальним засобом зв’язку для отримання інформаційних послуг і доступу до інформації, в рамках якого виділяють наступні рівні доступу:

електронна пошта e-mail;

електронні дошки оголошень, що об’єднують понад 3 тис. тематичних груп користувачів Usenet;

базові послуги по взаємодії через вузол зв’язку indirect;

прямий доступ по лінії зв’язку dial-up;

використання комп’ютера користувача для надання інформаційних послуг іншим користувачам dedicated.

В останній час спостерігається значне зростання використання високорівневих протоколів зв’язку - т. з. "гоферів" (gopher) і "мереж WWW" (World Wide Web). Наприклад, в мережі Національного наукового фонду NSFNET, що входить в Internet, використання високорівневих протоколів зросло з 3 процентів осінню 1993 року до 12 процентів восени 1994 року (оцінювався загальний обсяг переданої інформації в байтах).

Спеціалізовані системи правової інформації.

Серед користувачів юридичної інформації найбільше поширення в цей час отримали мережеві спеціалізовані інформаційні системи Lexis (розробка фірми Mead Data Central) і Westlaw (фірми West Publishing Co.). Ці системи орієнтовані на одне і те ж коло користувачів та мають більше схожих рис, ніж відмінностей. Вони є мережевими системами, що забезпечують інтерактивний видалений доступ користувачів до інформації в режимі роботи "online". Сеанс роботи користувача полягає у виборі відповідної бази даних системи і в формуванні послідовності запитів. На запит користувача система відповідає з невеликою затримкою. Її величина визначається складністю запиту, об’ємом бази даних, в якій проводиться пошук інформації, і складає звичайно декілька секунд. У залежності від відповіді користувач або формує новий запит, або закінчує сеанс роботи з системою. Ефективність використання багато в чому визначається умінням вибрати відповідну базу даних і умінням скласти запит, адекватний меті роботи з системою.

Системи Lexis і Westlaw постійно розвиваються, і інформація в них поповнюється. Обидві системи забезпечують користувача повними текстами законодавчих рішень федеральних органів влади і органів влади всіх штатів (Statute Law), а також включають тексти рішень федеральних судів і судів в штатах (Case Law). У системи включені огляди і статті з юридичних журналів, різні матеріали юридичних організацій і т.д. Більш того користувачам цих систем доступні матеріали інформаційних систем загального призначення: система Lexis об’єднана з інформаційною системою Nexis (це відображене і в назві системи: більш точна сучасна її назва - Lexis/Nexis), а в системі Westlaw можна використати системи Dialog і Dow Jones. Обидві системи можуть бути запущені для роботи у всіх найбільш поширених сучасних операційних середовищах ПЕОМ: MS DOS, MS Windows для IBM - сумісних ПЕОМ і на ПЕОМ Macintosh. Обидві системи забезпечують передачу документів результатів пошуку не тільки на магнітний диск у вигляді звичайного текстового файла (тобто ASCII-файла), але і в редактори текстів MS Word або WordPerfect, з якими звик працювати користувач. В обох системах є демонстраційно-навчальні та інформаційні підсистеми. Фірми-власники обох систем пропонують послуги з навчання користувачів.

Відмінності систем пов’язані з важливими, але часто не принциповими особливостями організації баз даних і особливостями взаємодії користувача з системою - виглядом екрана, організацією призначених для користувача меню, а також мовою запитів. За оцінками деяких експертів почати працювати з системою Westlaw простіше, ніж з системою Lexis/Nexis, однак остання система включає більш повні бази даних, зокрема, пов’язані із законодавством європейських країн. Для навчання на юридичних факультетах американських університетів використовуються обидві системи, що розглядаються.

В кінці 1994 року у системи Lexis/Nexis змінилася компанія-власник. Англо-датська видавнича компанія Reed Elsevier P.L.C. купила і фірму-розробника Mead Data Central, і інформаційну систему Lexis/Nexis.

Новий власник планує змінити назву купленої фірми і дати їй ім’я інформаційної системи Lexis/Nexis (далі, згадуючи систему Lexis/Nexis, будемо посилатися на її компанію-власника, якщо мова йде про сьогоднішнє використання системи, і вживати назву фірми-розробника Mead Data Central, розглядаючи минуле системи).

Системи Lexis/Nexis і Westlaw можна назвати спеціалізованими публічними системами правової інформації. В США крім них створені державні системи правової інформації, які використовуються в ряді федеральних установ та установ штатів.

Система FLITE (Federal Legal Information Through Electronics) система Міністерства Оборони має найбільший період практичного використання. Вона функціонувала в пакетному режимі, коли користувач поштою посилав запит в обчислювальний центр, і поштою ж отримував відповідь. Система FLITE дозволяє використати систему JURIS і систему Dialog.

Система JURIS (Justice Retrieval and Inquiry System) є інформаційною системою Міністерства Юстиції США і призначена для використання федеральною владою. Система є мережевою і працює в інтерактивному режимі.

Система RIRA включає матеріали з податкового законодавства і вироками в цій області. Вона призначена для використання в Державній податковій службі (Internal Revenue Service).

Необхідність звернення до вказаних державних систем правової інформації може виникнути у випадку, коли проблема, що встала перед користувачем вимагає знайомства з рішеннями всіх органів влади або необхідні дані не доступні в публічних системах правової інформації.

Системи на основі компакт- дисків.

У останні роки, нарівні з широким використанням мережевих інформаційних систем правової інформації, все більш широке поширення отримують автономно працюючі системи на основі компакт-дисків (CD-ROM). Звичайні "гнучкі" магнітні диски діаметром 133 мм або 87 мм (відповідно, 5.25 або 3.5 дюймів) мають місткість до 2 МБ і можуть зберігати не менше, ніж 500 - 700 сторінок тексту (або у разі спеціальної упаковки в 3 - 4 рази більше). Дисковод ПЕОМ може записувати і прочитувати такі дані. На відміну від цього пристрій ПЕОМ, працюючий з компакт-диском (compact disc - CD), дозволяє тільки читати інформацію (read only memory - ROM) за допомогою малопотужного лазера. Запис даних на компакт-диск проводиться за допомогою спеціальних пристроїв. Це робиться фірмами-власниками цих пристроїв, наприклад, на замовлення невеликих фірм, що створюють програмне забезпечення. За оцінками експертів до кінця 1995 р. ціна пристроїв для запису компакт-дисків знизилася до 500 доларів, а ціна чистого диска, на який можна виконувати запис - до 5 доларів. Це з одного боку привело до зниження ціни одного компакт-диска у разі масового тиражування, а з іншого боку зробить можливим створення компакт-дисків на індивідуальне замовлення і широке поширення пристроїв для запису компакт-дисків. Найбільш поширені в цей час диски діаметром 12 см. Вони мають місткість до 650 МБ і можуть зберігати біля 300 тис. сторінок тексту (100 - 300 томів книг). Компакт-диски використовуються також для зберігання і відтворення візуальної і звукової інформації, утворюючи основу для мультимедіа-технологій в різних предметних областях.

Як приклад розглянемо систему Law on Disc ( "Право на диску") фірми Michie Company - одну з тих, що першою (1990 рік) з’явилися на ринку систем правової інформації на компакт-дисках, утримуючу інформацію по штату Нью-Мексіко. В бази даних системи включена інформація по законодавству, діючому в штаті, інформація за судовими рішеннями в цьому штаті з 1945 року, а також певна правова інформація з моменту основи штату в 1848 році. Комерційний успіх системи викликаний багатьма вдалими рішеннями з організації баз даних і пошуку інформації в ній, які привели до простоти її використання і малого часу пошуку даних. Наприклад, кожний судовий випадок має ряд характеристик: найменування сторін, дата присудження, його номер, прізвище судді, що готував рішення, посилання на інші судові справи, текст, назву суду, імена інших суддів. Користувач системи може виконувати пошук судових випадків, які включають необхідні значення однієї або декількох характеристик.

При створенні своєї системи фірма Michie використала інструментальні засоби Folio Views, розроблені компанією Folio Corporation. Це програмне забезпечення широко використовується іншими фірмами, що створюють компакт-диски з базами даних, зокрема, бази даних правої інформації. Folio Views дозволяє організувати текстову інформацію баз даних у вигляді гіпертексту. Це означає, що в тексті створюється складна система посилань, що значно скорочує час переходу між пов’язаними частинами баз даних. Наприклад, текст кожного рішення містить посилання на статті того або іншого закону, а також посилання на прийняті раніше рішення, які враховувалися при підготовці даного рішення. Це матеріал, що цитується. Можливість зручно звернутися до тексту законів, що цитуються або рішень є важливою характеристикою системи правової інформації. Система, що розглядається дозволяє створити на екрані дисплея ланцюжок текстових вікон, що містять матеріал, що цитується.

Система дозволяє також легко друкувати текст або його частини, а також записувати знайдений текст або його частини в окремі файли на магнітному диску. Це значно скорочує час підготовки користувачем необхідних йому письмових матеріалів.

Фірма пропонує також компакт-диск по навчанню роботі з системою; він використовує засоби мультимедіа.

Фірма Michie працювала в співпраці з компанією Mead Data Central. Розглянемо, яким чином долається один з основних недоліків систем правової інформації на основі компакт-дисків - відсутність оновлення даних після випуску самого компакт-диску. По-перше, фірма Michie пропонує оформити підписку на систему. Оновлені бази даних на дисках поступають передплатникам кожні три місяці. По-друге, якщо передплатника не влаштовує тримісячний період оновлення даних, то (за додаткову плату) забезпечується оперативне оновлення інформації за допомогою засобу Lexis LINK: після автономного пошуку даних на компакт-диску користувач підключається до системи LexisNexis для цілеспрямованого і швидкого отримання нової інформації на основі підготовлених даних.