Інтелектуальна власність - Навчальний посібник (В.О. Потєхіна)

Додаток 2

СЛОВНИК ОФІЦІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ*

Автор

Автор — фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Автор сорту (селекціонер)

Автор сорту (селекціонер) — людина, яка безпосередньо вивела або виявила і поліпшила сорт.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993. // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Автори аудіовізуального твору

Авторами аудіовізуального твору є:

а)         режисер-постановник;

б)         автор сценарію і (або) текстів, діалогів;

в)         автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музич- ного твору з текстом або без нього;

г)         художник-постановник;

д)         оператор-постановник.

(Витяг з ст. 17 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Авторська винагорода

Авторська винагорода — плата творцю (винахіднику, автору) за використання об'єкта права інтелектуальної власності, розмір якої визначається договором з урахуванням положень нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності.

[Словник офіційної термінології СРСР у сфері інтелектуальної власності міститься у навчальному посібнику І. І. Дахна «Право інтелектуальної власності» (К.: Центр навчальної літератури, 2008)] (Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Авторський договір замовлення

За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди.

(Витяг з п. 6 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Авторський договір про передачу виключного права на використання твору

За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

(Витяг з п. 3 ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Авторський договір про передачу невиключного права на використання твору

За авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиклю-чне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

(Витяг з п. 4 ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Анулювання ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування

Анулювання ліцензії передбачає повне припинення її дії та позбавлення ліцензіата права на провадження зазначеного виду господарської діяльності.

(Витяг зп.  8 Постанови Кабінету Міністрів  України від

р. № 675 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць» // Офіційний вісник України, 2002, № 21).

Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності

Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності — колегіальний орган для розгляду заперечень проти рішень Держдепартаменту щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та заяв щодо визнання знака добре відомим в Україні.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України від

р. № 622 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» // Офіційний вісник України, 2003, № 40).

Атестація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

.. .Атестація передбачає:

складання кваліфікаційних екзаменів, проведення співбесіди з кандидатом у патентні повірені з урахуванням спеціалізації (спеціалізацій) діяльності, що ними заявлена (заявлені);

прийняття рішення щодо атестації чи відмови в атестації кандидатів у патентні повірені.

(Витяг з ст. 1 Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.07.2006 № 556 «Про затвердження порядку атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)» // Офіційний вісник України, 2006, № 35).

Аудіовізуальна інформація

Аудіовізуальна інформація — будь-які сигнали, що сприймаються зоровими і слуховими рецепторами людини та ідентифікуються як повідомлення про події, факти, явища, процеси, відомість про осі, а також коментарі (думки) про них, що передаються за допомогою зображень та звуків.

(Витяг із ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (у редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення й радіомовлення» № 3317-ІУ від 12.01.2006р. // Офіційний вісник України, 2006, № 7).

Аудіовізуальний твір

Аудіовізуальний твір — твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдо-фільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Аудіовізуальний твір — твір, який складається з набору пов'язаних між собою зображень, що створюють відчуття руху, із супроводжуючим звучанням або без нього, який можна бачити, а за наявності супроводжуючого звучання — чути. До аудіовізуальних творів належать кінематографічні та інші твори, виражені засобами, аналогічними кінематографії, — такі, як телевізійні та інші способи фіксації зображень із супроводжуючим звучанням на магнітних плівках, платівках, дисках тощо.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, N13).

Аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації

Аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації —організація, яка надає для масового приймання споживачам аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв.

(Витяг із ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (у редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення й радіомовлення» № 3317-ІУ від 12.01.2006р. // Офіційний вісник України, 2006, № 7).

База даних (компіляція даних)

База даних (компіляція даних) — сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі — електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

База роялті

База роялті — показник господарської діяльності, який використовується для визначення величини роялті.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75). Видова назва товару

Видова назва товару — застосовувана в назві товару назва географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка згодом стала загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІУ від 14.07.1999 р. // Урядовий кур'єр, 1999, № 140-141).

Виключне право

Виключне право — майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Виконавець

Виконавець — актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми чи відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.

(Витяг з п. 3 ст. 37 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Використання виконання

Використанням виконання є:

доведення виконання до відома публіки під час його здійснення;

записування (фіксування) виконання під час його здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;

пряме чи опосередковане відтворення запису виконання будь-яким способом та у будь-якій формі;

продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника запису виконання;

оренда оригіналу чи примірника запису виконання;

забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.

(Пункт 1 ст. 453 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Використання винаходу (корисної моделі)

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

(Витяг з п. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 //Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Використання знака для товарів і послуг

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

(Витяг з п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Використання передачі (програми) організації мовлення

Використанням передачі (програми) організації мовлення є:

здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі (програми) організації мовлення;

записування (фіксування) передачі (програми) організації мовлення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів;

відтворення запису передачі (програми) організації мовлення;

представлення передачі (програми) організації мовлення публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

(Пункт 1 ст. 455 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Використання промислового зразка

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

(Витяг з п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Використання сорту

Використання сорту — будь-яка дія щодо сорту, що зазначена у цьому Законі в переліку дій, які потребують дозволу володільця патенту.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Використання твору

Використанням твору є його:

опублікування (випуск у світ);

відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

переклад;

переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

публічне виконання;

продаж, передання в найм (оренду) тощо;

імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

(Пункт 1 cm. 441 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Використання топографії інтегральної мікросхеми (ІМС)

Під використанням топографії ІМС слід розуміти:

копіювання топографії іМС;

виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії;

виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;

ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України;

пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

(Витяг з п. 3 cm. 16 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97 від 28.11.1997 // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 8).

Використання фонограми, відеограми

Використанням фонограми, відеограми є:

пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі відеограми, фонограми;

продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;

оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;

забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею.

(П. 1 ст. 454 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Вимога єдиності винаходу

Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом.

(Витяг з п. 4 ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-XII від 15.12.1993 //Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Вимога єдиності заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми

Заявка на реєстрацію топографії ІМС повинна стосуватися тільки однієї топографії ІМС.

(Витяг з п. 3 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на топо-графі'ї інтегральних мікросхем» № 621/97 від 28.11.1997 // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 8).

Винахід

Винахід — технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Винахід (корисна модель)

Винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної ради України, 1994, № 7).

Примітка автора — таке ж формулювання міститься в з п. 1.2. наказу Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України,

2001, № 9.

Винахідник

Винахідник — людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель).

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Винахідник — фізична особа, результат творчої праці якої визнано винаходом (корисною моделлю).

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Винахідництво

Винахідництво — створення технологічного (технічного) вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності).

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Винахідницький рівень винаходу

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

(Витяг з п. 7 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 //Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Випуск в обіг примірників аудіовізуальних творів чи фонограм

Випуск в обіг примірників аудіовізуальних творів чи фонограм — будь-які дії імпортера чи відтворювача, які тягнуть, незалежно від способу, передачу права власності або передачу права володіння, або права користування, або права розпорядження щодо примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, які здійснюються вперше після імпорту або відтворення цих примірників.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

Випущені у світ твори

Під «випущеними у світ творами» слід розуміти твори, випущені за згодою їх авторів, яким би не був спосіб виготовлення примірників, за умови, якщо ці примірники випущені в обіг у кількості, здатній задовольнити розумні потреби публіки, беручи до уваги характер твору. Не є випуском у світ представлення драматичного, музичнодраматичного або кінематографічного твору, виконання музичного твору, публічне читання літературного твору, повідомлення по дротах або передача в ефір літературних чи художніх творів, показ твору мистецтва і спорудження твору архітектури.

(Витяг з ст. 3 (3) Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів. Паризький Акт від 24.07.1971 р., змінений 2 жовтня 1979року. Дата приєднання України: 31.05.95р. відповідно до Закону України від 31.05.1995 р. № 189/95-ВР. Дата набрання чинності: 25.10.1995р. // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Виріб, виготовлений із застосуванням запатентованого промислового зразка

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

(Витяг з п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Виробник відеограми

Виробник відеограми — фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього).

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Див. також «Виконавець».

Виробник фонограми

Виробник фонограми — фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Див. також «Виконавець».

Витратний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності

Витратний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об'єкта оцінки.

Витратний підхід застосовується для визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) майнових прав інтелектуальної власності шляхом вирахування з вартості відтворення (заміщення) величини зносу.

Вартість відтворення майнових прав інтелектуальної власності визначається шляхом застосування методу прямого відтворення, а вартість заміщення — методу заміщення.

(Витяг з п. 18 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Відеограма

Відеограма — відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Відеозапис

Див. «Запис (звукозапис, відеозапис)».

Відмінний сорт

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за проявом його ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою.

(Витяг з п. 6 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Сорт уважається відмінним, якщо він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, існування якого на момент подання заявки є загальновідомим. Зокрема подання заявки на надання права селекціонера або на внесення іншого сорту до офіційного реєстру сортів у будь-якій країні вважається таким , що робить цей сорт загальновідомим з дати подання заявки, за умови, що заявка спричиняє надання права селекціонера або внесення згаданого іншого сорту до офіційного реєстру сортів, залежно від конкретного випадку.

(Стаття 7 Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961 р., переглянута в м. Женева 10.11.1972 р., 23.10.1979 р. та 19.03.1991 р., ратифікована Законом України № 60-У від 02.08.2006р. // Офіційний вісник України, 2006, № 34).

Відтворення

Відтворення — виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Відтворення — виготовлення одного або більше примірників аудіовізуального твору чи фонограми в будь-якій матеріальній формі, у тому числі у звуко- чи відеозапису, а також запис твору чи фонограми для тимчасового або постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній чи іншій формі, яку «читає» машина.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

Відтворювач

Відтворювач — юридична чи фізична особа, яка замовила відтворення або самостійно здійснила таке відтворення на обладнанні, що є її власністю або перебуває у її володінні чи користуванні.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм». // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

Відхилена заявка

Відхилена заявка — заявка про реєстрацію авторського права на твір, за якою Державним департаментом у визначений термін не одержано документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва.

(Витяг зп. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» // Офіційний вісник України, 2001, № 52).

Власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту

Власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту — особа, якій належить впродовж визначеного цим Законом строку і засвідчене свідоцтвом про державну реєстрацію сорту майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993. // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Гарантія банку

Гарантія банку — спосіб грошового забезпечення виконання зобов'язань правовласників або їх представників щодо відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків у випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу України.

(Витяг з п. 1.1 наказу Державної митної служби України «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантіїз відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності» від 20.06.2007 № 520 // Офіційний вісник України, 2007, № 51).

Географічне зазначення походження товару

Географічне зазначення походження товару — це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІУ від 14.07.1999 р. // Урядовий кур'єр, 1999, № 140—141).

Примітка автора: таке ж визначення міститься в п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 598 від 17.08.2001 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару» // Офіційний вісник України, 2001, № 36.

Географічне місце

Географічне місце — будь-який географічний об'єкт із офіційно визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІУ від 14.07.1999 р. // Урядовий кур'єр, 1999, № 140—141).

Грошова застава

Грошова застава — кошти правовласників або їх представників унесені для забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань щодо відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків у випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу України.

(Витяг з п. 1.1 наказу Державної митної служби України «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантіїз відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності» від 20.06.2007 № 520 // Офіційний вісник України, 2007, № 51).

Дата першого використання топографії інтегральної мікросхеми

Дата першого використання топографії інтегральної мікросхеми — дата, коли використання топографії ІМС стало відомим у галузі мікроелектроніки.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 292 від 12.04.2001 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем» // Офіційний вісник України, 2001, № 18).

Дата пріоритету

Дата пріоритету — дата подання заявки до центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Примітка автора: таке ж визначення міститься в ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7 і ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України,

1994, № 7.

Деклараційний патент на винахід

Деклараційний патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Деклараційний патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16)

Деклараційний патент на корисну модель

Деклараційний патент на корисну модель — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Примітка автора — таке ж формулювання міститься в п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник

України, 2002, № 16.

Деклараційний патент на секретну корисну модель

Деклараційний патент на секретну корисну модель — різновид патенту, що видається на корисну модель, віднесену до державної таємниці.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Деклараційний патент на секретну корисну модель — різновид патенту, що видається на корисну модель, яка містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Депозитарій примірників дисків

Депозитарій примірників дисків — сховище для забезпечення зберігання примірників дисків.

(Витяг зп. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2002р. № 925 «Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування» //Офіційний вісник України, 2002, № 27).

Державна система правової охорони інтелектуальної власності

Державна система правової охорони інтелектуальної власності — центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших державних закладів відповідної спеціалізації, що входять до сфери управління Установи.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Примітка автора: таке ж визначення міститься в ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України,

1994, № 7.

Державний департамент інтелектуальної власності

Державний департамент інтелектуальної власності є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки і йому підпорядковується.

(Витяг з п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000р. № 997 «Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності» // Офіційний вісник України, 2000, № 25).

Державний інспектор з питань інтелектуальної власності

Державний інспектор з питань інтелектуальної власності є посадовою особою Державного департаменту інтелектуальної власності.

(Витяг з п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 674 «Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності» // Офіційний вісник України, 2002, № 21).

Державний реєстр географічних назв

Державний реєстр географічних назв — це автоматизована система обміну унормованих назв географічних об'єктів, що створюється та ведеться Укргеодезкартографією.

(Витяг зп.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006р. № 622 «Про затвердження Положення про Державний реєстр географічних назв» // Офіційний вісник України, 2006, № 20).

Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі

Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі — це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації деклараційних патентів України на секретні корисні моделі, які постійно зберігаються на паперовому носії. Реєстр має гриф «таємно». Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства науки і освіти України № 738 від 14.11.2001 «Про затвердження Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі» // Офіційний вісник України, 2001, № 47).

Державний реєстр договорів, які стосуються права автора на твір

Державний реєстр договорів, які стосуються права автора на твір — сукупність офіційних відомостей про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, що постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях.

(Витяг з п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» // Офіційний вісник України, 2001, № 52).

Державний реєстр патентів України на винаходи

Державний реєстр патентів України на винаходи — це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на винаходи і деклараційних патентів України на винаходи, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 291 від 12.04.2001 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи» // Офіційний вісник України, 2001, № 18).

Державний реєстр патентів України на корисні моделі

Державний реєстр патентів України на корисні моделі — це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на корисні моделі та деклараційних патентів України на корисні моделі, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 469 від 20.06.2001 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі» // Офіційний вісник України, 2001, № 27). Державний реєстр патентів України на промислові зразки

Державний реєстр патентів України на промислові зразки — це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на промислові зразки, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 290 від 12.04.2001 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки» // Офіційний вісник України, 2001, № 18).

Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір — сукупність офіційних відомостей про реєстрацію авторського права на твір та факт і дату оприлюднення твору (за наявності), що постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях.

(Витяг з п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» // Офіційний вісник України, 2001, № 52).

Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг — це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» // Офіційний вісник України, 2002, № 5).

Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів — це сукупність офіційних відомостей щодо кваліфікованих зазначень походження товарів та/або осіб, які мають право на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, що постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр веде Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 798 від 13.12.2001 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів» // Офіційний вісник України, 2001, № 52).

Державний реєстр України представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Державний реєстр України представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) є офіційним документом, призначеним для реєстрації громадян України, які атестовані як представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), а також внесення всіх змін стосовно їх реєстрації.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки № 95 від 30.08.1994 р. «Про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)»).

Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем

Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем — це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації топографій інтегральних мікросхем, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 292 від 12.04.2001 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем» // Офіційний вісник України, 2001, № 18).

Доведення до загального відома

Див. «Публічне сповіщення (доведення до загального відома)».

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на комп'ютерну програму

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на комп'ютерну програму — договір, у якому одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або в повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

Договір про створення за замовленням і використання комп'ютерної програми

Договір про створення за замовленням і використання комп'ютерної програми — договір, у якому одна сторона (програміст) зобов'язується створити комп'ютерну програму відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

Доменне ім'я

Доменне ім'я — ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Доручення роботодавця

Доручення роботодавця — видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Експертиза за формальними ознаками

Див. «Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками)».

Експертиза по суті

Див. «Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті)».

Загальновживана назва географічного місця

Назва географічного місця вважається загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару, якщо це позначення (назва) не пов'язується виробниками і/або споживачами товару з географічним місцем його походження. Назва географічного місця може бути віднесена до видової, зокрема, унаслідок виробництва товару з цією назвою протягом тривалого часу різними виробниками на території України.

(Витяг з п. 2 наказу Міністерства освіти і науки України № 583 від 12.12.2000 р. «Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів» // Офіційний вісник України, 2001, № 4).

Зазначення походження товару

Зазначення походження товару — термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

просте зазначення походження товару;

кваліфіковане зазначення походження товару.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІУ від 14.07.1999 р. // Урядовий кур'єр, 1999, № 140-141).

Залишковий строк використання об'єкта права інтелектуальної власності

Залишковий строк використання об'єкта права інтелектуальної власності — період, починаючи з дати оцінки до закінчення строку корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Запатентований винахід (корисна модель)

Запатентований винахід (корисна модель) — винахід (корисна модель), на який видано патент.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Запатентований промисловий зразок

Запатентований промисловий зразок — промисловий зразок, на який видано патент.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Запатентований сорт

Запатентований сорт — сорт, на який видано патент.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості ВерховноїРади України, 1993, № 21).

Запис (звукозапис, відеозапис)

Запис (звукозапис, відеозапис) — фіксація за допомогою спеціальних технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового представлення) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Застосований процес

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

(Витяг з п. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 //Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Захист прав авторів винаходів і раціоналізаторських пропозицій

Захист прав авторів винаходів і раціоналізаторських пропозицій — застосування передбачених законодавством заходів у разі порушення належних тій чи іншій особі прав.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Заявка

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності патенту.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі Держдепартаментом патенту (деклараційного патенту) на винахід (секретний винахід) чи деклараційного патенту на корисну модель (секретну корисну модель).

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності патенту України на винахід чи патенту України на корисну модель.

(Витяг з п. 1.2. наказу Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2001, № 9).

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі патенту.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 198 від 18.03.2002 «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» // Офіційний вісник України, 2002, № 14).

Заявка — сукупність документів, необхідних для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 598 від 17.08.2001 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару» // Офіційний вісник України, 2001, № 36).

Заявка — сукупність документів, необхідних для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІУ від 14.07.1999 р. // Урядовий кур'єр, 1999, № 140—141).

Заявка на сорт рослин (заявка) — сукупність документів, необхідних для реєстрації сорту і отримання охоронних документів, що засвідчують права на сорт.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних — зберігання вилучених з обігу у передбаченому законодавством порядку немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм компетентними державними органами.

(Витяг з п. 2 Положення про порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 р. № 1555 «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» // Офіційний вісник України, 2000, № 42).

Звукозапис

Див. «Запис (звукозапис, відеозапис)».

Здавання у майновий найм

Здавання у майновий найм — передача права користування і (або) володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Знак для товарів і послуг

Знак для товарів і послуг — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Знак охорони авторського права

Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:

латинська літера «с», обведена колом, — ©;

ім'я особи, яка має авторське право;

рік першої публікації твору.

(Витяг з п. 3 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Знак охорони суміжних прав

Виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах, або їх упаковках можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з таких елементів:

латинська літера «Р», обведена колом, -®:

імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні права;

рік першої публікації фонограми (відеограми).

(Витяг з п. 3 ст. 37 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних — дії органів державної виконавчої служби, спрямовані на фізичне знищення конфіскованих згідно з рішенням суду примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

(Витяг з п. 2 Положення про порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 р. № 1555 «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» // Офіційний вісник

України, 2000, № 42).

Імпортер примірників — український суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснив купівлю (у тому числі з оплатою в негро-шовій формі) в іноземного суб'єкта господарської діяльності примірників аудіовізуальних творів чи фонограм із ввезенням або без ввезення їх на митну територію України.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

Ім'я автора

Ім'я автора — сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та ім'я автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Інтегральна мікросхема

Інтегральна мікросхема — мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97 від 28.11.1997 // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 8).

Інтегральна мікросхема (ІМС), виготовлена із застосуванням зареєстрованої топографії

ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію ІМС оригінальною.

(Витяг з п. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97 від 28.11.1997 // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 8).

Інтелектуальна власність — виключні права на результати інтелектуальної діяльності.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Інформаційні ресурси науково-технічної інформації

Інформаційні ресурси науково-технічної інформації — це систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації (книги, брошури, періодичні видання, патентна документація, нормативно-технічна документація, промислові каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і документації), зафіксовані на паперових чи інших носіях.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про науково-технічну інформацію» № 3322-ХІІ від 25.06.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 33).

Інформаційні ресурси національної системи науково-технічної інформації

Інформаційні ресурси національної системи науково-технічної інформації становлять сукупність довідково-інформаційних фондів з необхідним довідково-пошуковим апаратом і відповідними технічними засобами зберігання, обробки і передачі, що є у володінні, розпорядженні, користуванні державних органів і служб науково-технічної інформації, наукових і науково-технічних бібліотек, комерційних центрів, підприємств, установ і організацій.

(Витяг з п. 1 ст. 10 Закону України «Про науково-технічну інформацію» № 3322-ХІІ від 25.06.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 33).

Інформаційний ринок

Інформаційний ринок — це система економічних, організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про науково-технічну інформацію» № 3322-ХІІ від 25.06.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 33).

Експортер примірників аудіовізуальних творів

Експортер примірників — український суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснив продаж (у тому числі з оплатою в не-грошовій формі) іноземному суб'єкту господарської діяльності примірників аудіовізуальних творів чи фонограм із вивезенням або без вивезення їх з митної території України. (Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

Експертиза на локальну новизну

Експертиза на локальну новизну — складова частина кваліфікаційної експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті)

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) — експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Примітка автора: таке ж визначення міститься в п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16.

Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення комплексу досліджень, необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту і прав на нього.

(Витяг зі ст. 27 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Кваліфіковане зазначення походження товару

Кваліфіковане зазначення походження товару — термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

назва місця походження товару;

географічне зазначення походження товару.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІУ від 14.07.1999 р. // Урядовий кур'єр, 1999, № 140—141).

Кваліфіковане зазначення походження товару — назва місця походження товару або географічного зазначення походження товару.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 598 від 17.08.2001 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару» // Офіційний вісник України, 2001, № 36).

Комбінований платіж

Комбінований платіж — ліцензійний платіж, що включає роялті та паушальний платіж.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Комерційна таємниця

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

(Витяг з п. 2 ст. 505 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Комерційна таємниця — відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону.

(Витяг з ст. 36 Господарського кодексу України № 436-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Компіляція даних

Див. «База даних (компіляція даних)».

Комп'ютерна програма

Комп'ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Примітка автора: таке ж визначення міститься в п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004 р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3.

Комп'ютерна програма вільного користування

Комп'ютерна програма вільного користування — це комп'ютерна програма, що розповсюджується на умовах ліцензії, що надає користувачеві дозвіл на: використання програми з будь-якою метою; доступ до програмного коду; будь-які дослідження механізмів функціонування програми; використання механізмів (принципів) функціонування будь-яких довільних частин коду програми для створення інших програм та (або) адаптації до потреб користувача; відтворення програми і розповсюдження копій програми будь-яким способом та в будь-якій формі; зміну і вільне розповсюдження як оригінальної програми, так і зміненої, за тими самими умовами, під які підпадає і оригінальна програма.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

Комп'ютерна програма навчального призначення

Комп'ютерна програма навчального призначення — це комп'ютерна програма, яка є засобом навчання, що зберігається на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюється на електронному обладнанні.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

Контрафактна продукція

Контрафактна продукція — продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Контрафактні товари

Контрафактні товари — товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

(Витяг з п. 10 ст. 1 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-ІУ// Урядовий кур'єр, 2002, № 148).

 

Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми — примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Контрольна марка

Контрольна марка — це спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і (або) суміжних прав і дає право на розповсюдження примірників комп'ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

Контрольна марка — спеціальний знак, що засвідчує додержання авторських і суміжних прав і дає право на розповсюдження, у тому числі шляхом імпорту, оптової та роздрібної торгівлі примірників аудіовізуальних творів чи фонограм на території України та їх експорту.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист. Розмір контрольної марки 18 х 26 міліметрів.

(Витяг з п. 6 Порядку виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 р. № 1555 «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» // Офіційний вісник України, 2000, № 42).

Корисна модель

Корисна модель — нове й промислово придатне конструктивне виконання пристрою.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Див. також «Винахід (корисна модель)»

Країна походження [твору]

Країною походження вважається:

для творів, вперше випущених у світ у будь-якій країні Союзу [Союз утворюється країнами, до яких застосовується дійсна Конвенція] — ця країна; для творів, випущених у світ одночасно в кількох країнах Союзу, що надають різні строки охорони, — та країна, законодавство якої встановлює найкоротший строк охорони;

для творів, випущених у світ одночасно у будь-якій країні, що не входить до Союзу, і в одній із країн Союзу, — ця остання країна;

для творів, не випущених у світ, або для творів, випущених у світ вперше в країні, що не входить до Союзу, без одночасного випуску в світ у будь-якій країні Союзу, — та країна Союзу, громадянином якої є автор, за умови, що

стосовно кінематографічних творів, виробник яких має свою штаб-квартиру або звичайне місце проживання в будь-якій країні Союзу, країною походження є ця країна; і

стосовно творів архітектури, споруджених у будь-якій країні Союзу, або інших художніх творів, що є частиною будівлі чи іншої споруди, розташованої в будь-якій країні Союзу, країною походження є ця країна.

(Витяг з ст. 5 (4) Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів. Паризький Акт від 24.07.1971 р., змінений 2 жовтня 1979року. Дата приєднання України: 31.05.95 р. відповідно до Закону України від 31.05.1995 р. № 189. Дата набрання чинності: 25.10.1995р. // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Критерії придатності сорту для набуття прав інтелектуальної власності на нього

Сорт вважається придатним для набуття права на нього як на об'єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є новим, відмінним, однорідним та стабільним.

(Витяг з п. 2 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Літературні і художні твори

Термін ««літературні і художні твори» охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури та інші письмові твори; лекції звернення, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми; музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; рисунки, твори живопису, архітектури, скульптури, графіки і літографії; фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним фотографії; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії, архітектури або наук.

(Витяг зі ст. 2 (1) Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів. Паризький Акт від 24.07.1971 р., змінений 2 жовтня 1979 року. Дата приєднання України: 31.05.95 р. відповідно до Закону України від 31.05.1995 р. № 189. Дата набрання чинності: 25.10.1995р. // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Ліцензійна комп'ютерна програма

Ліцензійна комп'ютерна програма — це комп'ютерна програма, яка вводиться в обіг, розповсюджується і використовується в обсягах, формах і способами, прямо зазначеними в ліцензії.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

Ліцензійна продукція — плата за надання прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що є предметом ліцензійного договору.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Ліцензійні операції

Ліцензійні операції — продаж і придбання виключних прав на запатентований винахід або дозволу на використання винаходу чи ноу-хау з дотриманням певних юридичних заходів.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Ліцензійний договір

Ліцензійний договір — договір, у якому одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання комп'ютерної програми (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог чинного законодавства.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності — це письмове повноваження на використання комп'ютерної програми в певній обмеженій сфері, надане особою, яка має виключне право дозволяти використання комп'ютерної програми. Ліцензія на використання комп'ютерної програми може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

Локальна новизна

Локальна новизна — новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами і поданими до Держдепартаменту заявками на видачу патентів.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

Майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту рослин є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами.

(Витяг зі ст. 39-1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право)

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а)         виключне право на використання твору;

б)         виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

(Витяг з ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Майнові права виконавців

Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

а)         публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір);

б)         фіксацію у фонограмах чи відеограмах своїх раніше незафіксо- ваних виконань;

в)         відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх виконань, за- фіксованих без їх згоди у фонограмі чи відеограмі, чи за їх зго- дою, але якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку вони дали свою згоду;

г)         розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого продажу або іншої передачі права власності у разі, коли вони при першій фіксації виконання не дали дозволу виробнику фонограми (виробнику відеограми) на її пода- льше відтворення;

д)         комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксо- ваних у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було їх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть після роз- повсюдження виконань, здійсненого виробником фонограми (від- еограми) або за його дозволом;

е)         розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь- яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження.

(Витяг з ст. 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм

До майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

а)         відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом;

б)         розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх при- мірників шляхом першого продажу або іншої передачі права вла- сності;

в)         комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, на- віть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фоногра- ми чи відеограми або за їх дозволом;

г)         публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників че- рез будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором;

д)         будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм;

е)         ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та їх примірників з метою їх поширення серед публіки.

(Витяг з ст. 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

 

Майновими правами інтелектуальної власності є:

право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Витяг з п. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

право на використання комерційного найменування;

право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Витяг з п. 1 ст. 490 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Витяг з п. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є:

право на використання комерційної таємниці;

виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;

виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Витяг з п. 1 ст. 506 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Майновими правами інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є:

право на використання компонування інтегральної мікросхеми;

виключне право дозволяти використання компонування інтегральної мікросхеми;

виключне право перешкоджати неправомірному використанню компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Витяг з п. 1 ст. 474 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав

Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав є:

право на використання об'єкта суміжних прав;

виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав;

право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Витяг з п. 1 ст. 452 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин є право володільця патенту на використання сорту та виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами.

(Витяг зі ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом

Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідченими патентом, є:

право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для поширення в Україні;

виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин;

виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Витяг з п. 1 ст. 487 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

право на використання торговельної марки;

виключне право дозволяти використання торговельної марки;

виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Витяг з п. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Майнові права організацій мовлення

До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: а) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;

б)         фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення;

в)         публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом.

(Витяг з ст. 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Маркування контрольними марками

Маркування контрольними марками — позначення шляхом наклеювання контрольних марок на упаковку примірників аудіовізуальних творів чи фонограм у порядку, передбаченому законодавством.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, N13).

Методичні підходи для проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності

Для проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовуються такі методичні підходи: дохідний; порівняльний; витратний.

(Витяг з п. 8 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності — інформаційний ресурс, який є складовою частиною центральної інформаційної бази Держмитслужби та складається Держ-митслужбою для сприяння захисту прав власників на об'єкти права інтелектуальної власності під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти на підставі заяв правовласників або їх представників, і містить інформацію, яка дає можливість запобігати переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності.

(Витяг з п. 1.1 наказу Державної митної служби України «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантіїз відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності» від 20.06.2007№ 520 // Офіційний вісник України, 2007, № 51).

Міжнародна реєстрація знаку для товарів та послуг

Міжнародна реєстрація знаку для товарів та послуг — реєстрація знака, здійснена відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 р. № 622 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» // Офіційний вісник України, 2003, № 40).

Назва місця походження товару

Назва місця походження товару — назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІУ від 14.07.1999 р. // Урядовий кур'єр, 1999, № 140—141).

Назва сорту

Сортові присвоюється назва, яка повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнятися від будь-якої іншої назви існуючого в Україні і державах-учасниках сорту того ж чи спорідненого

виду.

Назва сорту включає його родове чи видове позначення і власну назву.

Власна назва може бути представлена будь-яким словом, комбінацією слів, комбінацією слів і цифр або комбінацією літер і цифр.

(Витяг зі ст. 13 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Наукове відкриття

Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

(Витяг з п. 1 ст. 457 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Науково-інформаційна діяльність

Науково-інформаційна діяльність — це сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітично-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про науково-технічну інформацію» № 3322-ХІІ від 25.06.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 33).

Науково-технічна інформація

Науково-технічна інформація — це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про науково-технічну інформацію» № 3322-ХІІ від 25.06.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 33).

Науково-технічна продукція

Науково-технічна продукція — результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і технологічних робіт.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Національна система науково-технічної інформації

Національна система науково-технічної інформації — це організаційно-правова структура, за допомогою якої формується державна інформаційна політика, а також здійснюється координація робіт по створенню, користуванню, зберіганню та поширенню національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів національної безпеки.

(Витяг з п. 1 ст. 8 Закону України «Про науково-технічну інформацію» № 3322-ХІІ від 25.06.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 33).

Недобросовісна конкуренція

Недобросовісна конкуренція — будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а також інші дії.

(Витяг з ст. 32 Господарського кодексу України № 436-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» № 236/96-ВР від 07.06.1996р. //Відомості Верховної Ради України, 1996, № 36).

Неліцензійна комп'ютерна програма

Неліцензійна комп'ютерна програма — це комп'ютерна програма, яка використовується у будь-якій формі і будь-яким способом без відповідного письмового дозволу особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на цю програму.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004 р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

Немарковані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Немарковані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних — примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відповідає носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, а також марковані підробними контрольними марками.

(Витяг з п. 2 Положення про порядок зберігання та знищення не-маркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2000р. № 1555 «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» // Офіційний вісник України, 2000, № 42).

Нематеріальний актив

Нематеріальний актив — об'єкти інтелектуальної, у тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому законодавством, об'єктом права власності.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» № 143-У від 14.09.2006 р. // Офіційний вісник України, 2006, № 40).

Неправомірне використання комерційної таємниці

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

(Витяг з ст. 19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 25.06.1997 р. № 236/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 36).

Неправомірне збирання комерційної таємниці

Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).

(Витяг з ст. 16 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 25.06.1997 р. № 236/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 36).

Новизна локальна

Див. «Локальна новизна».

Новий винахід (корисна модель)

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

(Витяг з п. 3 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 //Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Новий промисловий зразок

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

(Витяг з п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Новий сорт

Сорт вважається новим, якщо до дати, на яку заявка вважається поданою, заявник (селекціонер) чи інша особа за його дозволом не продавали чи будь-яким іншим способом не передавали матеріал сорту для комерційного використання:

а)         на території України — за рік до цієї дати;

б)         на території іншої держави — щодо деревних та чагарникових культур і винограду за шість років і щодо рослин інших видів за чотири роки до цієї дати.

(Витяг з п. 3 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Обсяг прав на топографію ІМС

Обсяг прав на топографію ІМС визначається зображенням топографії їМС на матеріальному носії.

(Витяг з п. 4 ст. 4 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97 від 28.11.1997 // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 8).

Обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі)

Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

(Витяг з п. 5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 //Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Обсяг правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару

Обсяг правової охорони, що надається реєстрацією права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, визначається занесеними до Реєстру і зафіксованими у свідоцтві характеристиками товару та межами географічного місця.

(Витяг з п. 3 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІУ від 14.07.1999 р. // Урядовий кур'єр, 1999, № 140—141).

Обсяг правової охорони промислового зразка

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

(Витяг з п. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Об'єкт винаходу

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

(Витяг з п. 2 ст. 459 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Об'єкт винаходу (корисної моделі)

Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

(Витяг зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Об'єкт знаку для товарів і послуг

Об'єктом знаку може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

(Витяг з п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Об'єкти авторського права

Об'єктами авторського права є твори, а саме: 1) літературні та художні твори, зокрема:

романи, поеми, статті та інші письмові твори;

лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори;

музичні твори (з текстом або без тексту);

аудіовізуальні твори;

твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;

фотографічні твори;

твори ужиткового мистецтва;

ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;

переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів;

збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

комп'ютерні програми;

компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

інші твори.

(Витяг з п. 1 ст. 433 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

комп'ютерні програми;

бази даних;

музичні твори з текстом і без тексту;

драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

аудіовізуальні твори;

твори образотворчого мистецтва;

твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

похідні твори;

збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

інші твори.

(Витяг з ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Об'єкти права інтелектуальної власності

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:

літературні та художні твори;

комп'ютерні програми;

компіляції даних (бази даних);

виконання;

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин, породи тварин;

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

комерційні таємниці.

(Витяг з п. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Об'єкти суміжних прав

Об'єктами суміжних прав без виконання будь-яких формальностей щодо цих об'єктів та незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження є:

а)         виконання;

б)         фонограми;

в)         відеограми;

г)         програми (передачі) організацій мовлення.

(Витяг з п. 1 ст. 449 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:

а)         виконання літературних, драматичних, музичних, музично- драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

б)         фонограми, відеограми;

в)         передачі (програми) організацій мовлення.

(Витяг з ст. 35 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Об'єкт корисної моделі

Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

(Витяг з п. 2 ст. 460 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Об'єкт раціоналізаторської пропозиції

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.

(Витяг з п. 2 ст. 481 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Об'єкт промислового зразка

Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

(Витяг з п. 2 ст. 461 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

(Витяг з п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Об'єкт промислової власності

Об'єкт промислової власності — винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та позначення походження чи найменування місця походження товарів, а також недопущення недобросовісної конкуренції.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Оприлюднення (розкриття публіці) твору

Оприлюднення (розкриття публіці) твору — здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Опублікований (випущений у світ) твір

Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.

(Витяг з п. 1 ст. 442 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Опублікування твору, фонограми, відеограми

Опублікування твору, фонограми, відеограми — випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування рукопису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами)

Організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) — організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Організація мовлення

Організація мовлення — організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Організація ефірного мовлення

Організація ефірного мовлення — телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо) у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників).

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Організація кабельного мовлення

Організація кабельного мовлення — телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду).

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Оригінальна топографія інтегральної мікросхеми

Топографія ІМС визнається оригінальною, якщо вона не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії ІМС, має відмінності, що надають їй нові властивості, і не була відомою у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи або до дати її першого використання.

Топографія ІМС визнається оригінальною доти, доки не доведено протилежне.

(Витяг з п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97 від 28.11.1997 // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 8).

Основні методи дохідного підходу для оцінки майнових прав інтелектуальної власності.

Основними методами дохідного підходу, що застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної власності, є метод непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) та метод прямої капіталізації доходу.

(Витяг з п. 10 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Особисті немайнові права автора

Автору належать такі особисті немайнові права: 1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будьякого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

(Витяг з ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Особисті немайнові права виконавців

Виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права:

а)         вимагати визнання того, що він є виконавцем твору;

б)         вимагати, щоб його ім'я або псевдонім зазначалися чи повід- омлялися у зв'язку з кожним його виступом, записом чи виконан- ням (у разі, якщо це можливо);

в)         вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій сут- тєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації.

(Витяг з п. 1 ст. 38 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Особисті немайнові права інтелектуальної власності

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:

право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(Витяг з п. 1 ст. 423 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Партія дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації

Партія дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації — будь-яка кількість дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації, що виробляються з однієї матриці та супроводжуються одним товаросупровідним документом.

(Витяг з п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2002 р. № 925 «Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування» // Офіційний вісник України, 2002, № 27).

Патент (деклараційний патент) на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель

Патент (деклараційний патент) на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Патент (деклараційний патент) на секретний винахід

Патент (деклараційний патент) на секретний винахід — різновид патенту, що видається на винахід, віднесений до державної таємниці.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Патент (деклараційний патент) на секретний винахід — різновид патенту, що видається на винахід, який містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Примітка автора: таке ж визначення міститься в п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16.

Патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель)

Патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Патентна інформація

Патентна інформація — сукупність відомостей про результати науково-технічної діяльності, що містяться в описах, які додаються до заявок на винаходи чи до охоронних документів, про правовий статус патентних документів, а також про умови реалізації прав, які витікають з патентних документів.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Патентна чистота

Патентна чистота — властивість технологій та /або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення чинних на її території охоронних документів (патентів) на об'єкти права інтелектуальної власності, які належать третім особам, визначена згідно з чинними охоронними документами (патентами) на ці об'єкти та нормативно — правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) на складові технологій на території такої держави (держав).

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» № 143-У від 14.09.2006р. // Офіційний вісник України, 2006, № 40).

Патентні дослідження

Патентні дослідження — системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об'єктів промислової власності.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Патентні повірені

Див. «Державний реєстр України представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)»

Патентне право

Патентне право — сукупність правових норм, що регулюють відношення, пов'язані зі створенням і використанням винаходів і раціоналізаторських пропозицій, матеріальне і моральне стимулювання масового винахідництва, а також захист авторських прав.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Патентоспроможність

Патентоспроможність — юридична властивість технічного рішення задачі, що полягає в тому, що воно має всі ознаки, достатні для визнання його винаходом і в разі відповідного оформлення заявних матеріалів може бути захищено патентом.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Паушальний платіж

Паушальний платіж — одноразовий платіж, який становить фіксовану суму і не залежить від обсягів виробництва (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Первинні суб'єкти суміжних прав

Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення.

(Витяг з п. 1 ст. 37 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Перехід творів у суспільне надбання

Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання.

(Витяг з п. 1 ст. 30 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Підтримувач сорту

Підтримувач сорту — фізична або юридична особа, яка впродовж чинності визначеного цим Законом строку майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідченого свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин, забезпечує збереженість сорту у процесі його господарського обороту шляхом підтримання ознак, породжених певним генотипом або комбінацією генотипів відповідно до прояву, що був зафіксований при державній реєстрації.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав

Піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав — опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження конт-рафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення.

(Витяг з ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Плагіат

Плагіат — оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.

(Витяг з ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Повторне порушення суб'єктом господарювання зобов'язань та ліцензійних умов

Повторним порушенням є вчинення суб'єктом господарювання протягом терміну дії ліцензії порушення зобов'язань або ліцензійних умов після застосування фінансових санкцій, спеціальних заходів, а також заходів адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення будь-якої з ліцензійних умов, визначених Законом.

(Витяг з п. 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 675 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць» // Офіційний вісник України, 2002, № 21).

Попередня заявка

Попередня заявка — заявка, яка була подана до Держдепартаменту чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності і за якою заявлено пріоритет.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Порівняльний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності

Порівняльний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовується у разі наявності достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на ринку подібних об'єктів та умови договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об'єкти.

(Витяг з п. 22 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Порушення прав на використання зазначення походження товару

Порушенням прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця походження товару.

(Витяг з п. 1 ст. 23 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІУ від 14.07.1999 р. // Урядовий кур 'єр, 1999, № 140—141).

Похідний сорт

Похідним в основному від іншого сорту (вихідного сорту) вважається сорт, який хоч явно і відрізняється від вихідного сорту, але:

а)         зберігає прояв основних ознак, породжених генотипом чи пев- ною комбінацією генотипів вихідного сорту;

б)         відповідає генотипу чи комбінації генотипів вихідного сорту, за винятком відмінностей, зумовлених походженням;

в)         похідні в основному сорти можуть бути отримані шляхом від- бору природно індукованого мутанта чи сомаклонового варіанта або шляхом відбору рослин вихідного сорту, зворотним схрещу- ванням або методом генної інженерії.

(Витяг з п. 4 ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-XII від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Похідний твір

Похідний твір — твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів).

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:

право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;

право на використання географічного зазначення;

право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

(Витяг з п. 1 ст. 503 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Права на сорти

Можуть набуватися такі права на сорти:

особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин;

майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин;

майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

(Витяг зі ст. 10 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993. // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

(Витяг з п. 1 ст. 418 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Презумпція авторства

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору.

(Витяг з п. 1 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Пріоритет заявки

Пріоритет заявки (пріоритет) — першість у поданні заявки.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Примітка автора: таке ж визначення міститься в п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16.

Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

(Витяг з п. 1 ст. 459 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього

Компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є оригінальним.

(Витяг з п. 1 ст. 471 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї

Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.

(Витяг з п. 1 ст. 460 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього

Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

(Витяг з п. 1 ст. 461 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Придатність сорту для поширення в Україні

Сорт вважається придатним для поширення в Україні, якщо він відмінний, однорідний та стабільний, може бути використаний для задоволення потреб суспільства і не заборонений для поширення з підстав загрози життю і здоров'ю людей, нанесення шкоди тваринному і рослинному світу, збереженню довкілля.

(Витяг зі ст. 14 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Примірник аудіовізуального твору чи фонограми

Примірник аудіовізуального твору чи фонограми — відтворена в будь-якій матеріальній формі копія аудіовізуального твору чи фонограми, яка містить у собі всі або значну частину зображення чи звуків, що є складовими частинами цього аудіовізуального твору чи фонограми.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

Примірник відеограми

Примірник відеограми — копія відеограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього).

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Примірник твору

Примірник твору — копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Примірник фонограми

Примірник фонограми — копія фонограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки чи їх частину.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Примусова ліцензія на використання сорту

Примусова ліцензія на використання сорту дає право особі, яка її отримує, використовувати сорт без дозволу володільця патенту.

Видавати примусові ліцензії на використання сортів можуть Кабінет Міністрів України і суд.

(Витяг зі ст. 47 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

(Витяг з п. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 //Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Продукт як об'єкт технології

Продукт як об'єкт технології — це матеріальний об'єкт як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина.

(Витяг з п. 2.3.1 наказу Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2001, № 9).

Продюсер аудіовізуального твору

Продюсер аудіовізуального твору — особа, яка організує або організує та фінансує створення аудіовізуального твору.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Промисловий зразок

Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Примітка автора: таке ж визначення міститься в п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 198 від 18.03.2002 «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» // Офіційний вісник України, 2002, № 14.

Промислово придатний винахід (корисна модель)

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

(Витяг з п. 8 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 //Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Просте зазначення походження товару

Просте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-ХІУ від 14.07.1999 р. // Урядовий кур'єр, 1999, № 140—141).

Процес як об'єкт технології

Процес як об'єкт технології — це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

(Витяг з п. 2.3.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2001, № 9).

 

Псевдонім — вигадане ім'я, вибране автором чи виконавцем для позначення свого авторства.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми

Публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми — публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав у приміщенні, в якому можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, аудіовізуального твору чи зафіксованого у відеограмі виконання або будь-яких рухомих зображень.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Публічне виконання

Публічне виконання — подання за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Публічне сповіщення (доведення до загального відома)

Публічне сповіщення (доведення до загального відома) — передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Публічний показ

Публічний показ — будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, виконання, фонограми, відеограми, передачі організації мовлення за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального твору чи відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору чи відеограми без дотримання їх послідовності).

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Раціоналізатор

Раціоналізатор — автор раціоналізаторської пропозиції, особа, яка постійно чи епізодично займається раціоналізацією.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Раціоналізаторська пропозиція

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.

(Витяг з п. 1 ст. 481 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Раціоналізація

Раціоналізація — удосконалення методів будь-якої роботи, що забезпечує підвищення продуктивності праці, покращання якості продукції та виконане на основі впровадження нової інформації в практику.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

Реєстр примірників дисків

Реєстр примірників дисків — сукупність даних про диски, їх виробників (імпортерів), а також осіб, яким належать немайнові, майнові права на відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав, що містяться на цих дисках.

(Витяг з п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2002 р. № 925 «Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування» // Офіційний вісник України, 2002, № 27).

Репрографічне відтворення (репродукування)

Репрографічне відтворення (репродукування) — факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Рівень техніки

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

(Витяг з п. 4 і 5 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 //Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Різновиди сорту

Різновидами сорту, на які можуть набуватися права, є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Розголошення комерційної таємниці

Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).

(Витяг з ст. 17 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 25.06.1997 р. № 236/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 36).

Розкриття публіці твору

Див. «Оприлюднення (розкриття публіці) твору».

Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав

Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав — будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм

Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм — випуск в обіг примірників аудіовізуальних творів чи фонограм і наступні за цим будь-які дії розповсюджувачів цих примірників, які тягнуть, незалежно від способу, передачу права власності або передачу права володіння, або права користування, або права розпорядження на ці примірники.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

Розповсюджувач примірників аудіовізуальних творів чи фонограм

Розповсюджувач примірників аудіовізуальних творів чи фонограм — суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав у власність або одержав у володіння (розпорядження) випущені в обіг примірники аудіовізуальних творів чи фонограм з метою їх передачі у власність або у володіння, користування, розпорядження третім особам шляхом продажу через мережу оптової, роздрібної чи дрібнороздрібної торгівлі або в інший спосіб.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

Роялті — ліцензійний платіж у вигляді сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Свідоцтво про авторство на сорт

Свідоцтво про авторство на сорт — охоронний документ, що засвідчує особисте немайнове право авторства на сорт.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин

Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин — охоронний документ, що засвідчує майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості ВерховноїРади України, 1993, № 21).

Секретний винахід (секретна корисна модель)

Секретний винахід (секретна корисна модель) — винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Примітка автора: таке ж формулювання міститься в п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р.

«Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002,

№ 16.

Службові обов'язки

Службові обов'язки — зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Службовий винахід (корисна модель)

Службовий винахід (корисна модель) — винахід (корисна модель), створений працівником:

у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Службовий твір

Службовий твір — твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Сорт рослин

Сорт рослин — окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони:

може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;

може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Співавтори

Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір.

(Витяг з ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Співавтори інтерв'ю

Співавторами інтерв'ю є особа, яка дала інтерв'ю, та особа, яка його взяла.

(Витяг з п. 3 ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Способи управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав

Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами:

а)         особисто;

б)         через свого повіреного;

в)         через організацію колективного управління.

(Витяг зі ст. 45 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав

При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні передбачених договором умов використання творів і (або) об'єктів суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайно-вих прав і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право:

а)         вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі за- бороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні пра- ва чи створюють загрозу їх порушення;

б)         звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

в)         подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

г)         подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шко- ди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отрима- ного порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій;

д)         вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторсь- кого права і (або) суміжних прав, у тому числі призупинення мит- них процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на ми- тну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;

е)         брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов'язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав, у порядку, встановлено- му Кабінетом Міністрів України;

є) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;

ж)        вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) сумі- жні права позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об'єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження; з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав.

(Витяг з п. 1 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Стабільний сорт

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в описі сорту, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, в кінці кожного такого циклу.

(Витяг з п. 8 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Ставка роялті

Ставка роялті — частка бази роялті у відсотковому виразі, яка використовується для визначення величини роялті.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Строк корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності

Строк корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності — строк, протягом якого є ймовірність отримання економічної вигоди від використання об'єкта права інтелектуальної власності за умови чинності майнових прав на такий об'єкт.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Суб'єкти авторського права

Суб'єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

(Витяг з ст. 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Суб'єкти авторського права — автори творів, зазначених у частині першій статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права», їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

(Витяг зп. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» // Офіційний вісник України, 2001, № 52).

Суб'єкти права інтелектуальної власності

Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

(Витяг з п. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом.

(Витяг з п. 1 ст. 502 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є:

винахідник, автор промислового зразка;

інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

(Витяг з п. 1 ст. 463 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є:

автор компонування інтегральної мікросхеми;

інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором чи законом.

(Витяг з п. 1 ст. 473 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана.

(Витяг з п. 1 ст. 483 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин

Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин є:

автор (автори) сорту рослин;

інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин за договором чи законом.

(Витяг зі ст. 3-1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин є:

автор сорту рослин, породи тварин;

інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин за договором чи законом.

(Витяг з п. 1 ст. 486 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

 

Суб'єктами суміжних прав є:

а)         виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних під- ставах передано суміжні майнові права щодо виконань;

б)         виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та осо- би, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм;

в)         виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та осо- би, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;

г)         організації мовлення та їх правонаступники.

(Витяг з ст. 36 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Суспільне надбання

Суспільне надбання — твори і об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Твір архітектури

Твір архітектури — твір у галузі мистецтва спорудження будівель

ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо).

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Твір, випущений у світ одночасно у кількох країнах

Твір вважається випущеним у світ одночасно у кількох країнах, якщо він був випущений у двох або більше країнах протягом тридцяти днів після першого його випуску.

(Витяг з ст. 3 (4) Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів. Паризький Акт від 24.07.1971 р., змінений

жовтня 1979 року. Дата приєднання України: 31.05.95 р. відповідно до Закону України від 31.05.1995 р. № 189. Дата набрання чинності: 25.10.1995р. // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Твір декоративного призначення: скульптура малих форм, панно, вази, тарелі, тканини та інші предмети, призначені для оформлення приміщень.

(Витяг з Додатку 3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» // Офіційний вісник України, 2003, № 4).

Твір, написаний віршами

Твір вважається написаним віршами, якщо не менше ніж половина тексту, що виголошується зі сцени, викладена у віршованій формі (римованим, білим чи вільним віршем).

(Витяг з Додатку 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» // Офіційний вісник України, 2003, № 4).

Твір образотворчого мистецтва

Твір образотворчого мистецтва — скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Твір ужиткового мистецтва

Твір ужиткового мистецтва — твір мистецтва, в тому числі твір художнього промислу, створений ручним або промисловим способом для користування у побуті або перенесений на предмети такого користування.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Твір ужиткового призначення

Твір ужиткового призначення: посуд, столові набори, ювелірні вироби, вази, шкатулки, скриньки, корзинки, ляльки, іграшки, меблі та інші художньо оформлені вироби.

(Витяг з Додатку 3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» // Офіційний вісник України, 2003, № 4).

Творча діяльність

Творча діяльність — індивідуальна чи колективна творчість професійних творчих працівників, результатом якої є твір чи його інтерпретація, що мають культурно-мистецьку цінність.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 10.07.1997 № 554/97 // ВР Відомості Верховної Ради України, 1997, № 52).

Тимчасова заборона діяльності суб'єкта господарювання

Тимчасова заборона діяльності суб'єкта господарювання передбачає заборону провадження ним діяльності, в тому числі виконання окремих дій, робіт, функцій чи операцій, зокрема таких, як виробництво (окремі стадії технологічного процесу), відвантаження, реалізація (продаж), складання звітів тощо, які призводять чи можуть призвести до порушення вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць», на період до повного усунення виявлених порушень.

(Витяг з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 675 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць» // Офіційний вісник України, 2002, № 21).

Тимчасова правова охорона сорту

Внесені до Реєстру заявок відомості про сорт дають заявнику право на тимчасову правову охорону від дати подання заявки.

Тимчасова правова охорона полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яку заявник повідомив про те, що відомості про заявку внесено до Реєстру заявок. Зазначена компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту.

(Витяг зі ст. 32 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Тимчасове припинення дії ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування

Тимчасове припинення дії ліцензії передбачає зупинення її дії на певний період (до повного усунення виявленого порушення) та позбавлення суб'єкта господарювання (ліцензіата) права на провадження зазначеного в ліцензії виду господарської діяльності протягом терміну, зазначеного в рішенні про тимчасове припинення дії ліцензії.

(Витяг з п. 18 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 675 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць» // Офіційний вісник України, 2002, № 21).

Технічні засоби захисту

Технічні засоби захисту — технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Топографія інтегральної мікросхеми

Топографія інтегральної мікросхеми — зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97 від 28.11.1997 // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 8).

Торговельна марка

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

(Витяг з п. 1 ст. 492 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Укладений договір про передачу прав на використання творів

Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди).

(Витяг з п. 2 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Умови охороноздатності топографії інтегральної мікросхеми (ІМС)

Топографія ІМС відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є оригінальною.

(Витяг з п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97 від 28.11.1997. // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 8).

Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

(Витяг з п. 1 і 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Умови патентоспроможності промислового зразка

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим

(Витяг з п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Фактичний строк корисного використання об'єкта права інтелектуальної

Фактичний строк корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності — період від початку строку корисного використання об'єкта права інтелектуальної власності до дати оцінки.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Фонограма

Фонограма — звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій).

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Фонограма — виключно звуковий запис будь-якого виконання чи інших звуків. Грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети та інші носії записів є примірниками фонограми.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

 

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) — експертиза, в ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7).

Примітка автора: таке ж визначення міститься в п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16.

Формальна експертиза заявки проводиться з метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, що встановлені цим Законом і розробленими урядовим органом державного управління з питань правової охорони інтелектуальної власності на сорти рослин, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, на його основі правилами складання та подання заявки.

(Витяг зі ст. 26 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

Цитата

Цитата — порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілі-шими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).