Інтелектуальна власність - Навчальний посібник (В.О. Потєхіна)

Література

Антонов В. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право. — К., 2005. — 519 с.

Белорус О. Экономическая система глобализма: Монография. — К., 2003. — 380 с.

Білорус О. Глобалізм і тіньова економіка // Економічний часопис-ХХІ. — 2002. — № 5. — С. 24—25.

Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. — 2001. — № 11. — С. 4—13.

Білорус О. Проблеми трансформації та модернізації транзитивних країн в умовах глобалізму // Економічний ча-сопис-ХХІ. — 2007. — № 7—8. — С. 3—8.

Бжезинский Зб. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. — М., 2006. — 288 с.

Бутнік-Сіверський О. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект // Інтелектуальний капітал. — 2002. — № 1. — С. 16—28.

Вачевський М. Соціально-економічний механізм використання науково-технічної творчості: Теорія і практика. — Львів, 2001. — 204 с.

9.         Гапоненко А. Управление знаниями. — М., 2001. — 52 с.

Глобализация и безопасность развития: Монография / Білорус О., Гончаренко М., Зленко В. — К., 2002. — 789 с.

Глобальные трансформации и стратегии развития. Монография / Белорус О., Лукьяненко Д. — К., 2000. — 424 с.

Голиков В. Информатизация как фактор постиндустриального развития // Економіка і прогнозування. — 2003. — № 1. — С. 9—22.

Гура В. Третій світ і глобальні реалії // Політика і час. — 2001. — № 6. — С. 41—47.

Дахно И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности (Словарь И. Дахно). — К., 1997. — 384 с*.

2007 року у Києві опубліковано книгу І. І. Дахна «Энциклопедический англорусский словарь по интелектуальной собственности». Містить 1148 термінів. Словарь 1997 р. містить 818 термінів. Разом у двох книгах — близько 2 тисяч термінів.

Дахно И. Патентно-лицензионная работа. — К., 1996. — 252 с.

Дахно И. Патентоведение. — Харьков, 1997. — 313 с.

Дахно I. Право інтелектуальної власності / Навч. посібник. — К.,

2002.   — 200 с.

Дилигенский Г. Глобализация в человеческом измерении // Мировая экономика и международные отношения. — 2002. — № 7. — С. 4—16.

Дмитргева С. Деякі аспекти правової охорони зазначення походження товару в Україні // Право України. — 2003. — № 2. — С. 79—81.

Дозорцев В. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. — М., 2003. — 415 с.

Долгов С. Единая валюта в странах Европейского союза — евро: проблемы и перспективы // Деньги и кредит. — 1998. — № 7.

Дорошенко О. Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом йти? / Право України. — 2002. — № 2. — С. 103—106.

Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ: Навч. посібник / Пятницький В. — К., 2001. — 80 с.

Захист прав інтелектуальної власності. Досвід Сполучених Штатів Америки. Зб. док., мат., статей / Упоряд. Святоцький О. — К.,

2003.   — 366 с.

Зернецька О. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. — К., 1999. — 351 с.

Зернецька О. Нове «диджитальне» диво. Нові глобальні тенденції в інформаційно-комунікаційному секторі світової економіки // Політика і час. — 2002. — № 12. — С. 34—40.

Зинов В. Управление интеллектуальной собственностью. — М., 2003. — 511 с.

Згнов В., Самарян К. Інтелектуальний капітал як базова характеристика вартості бізнесу // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 5—

6. — С. 23—25.

Иноземцев В. «Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис // Проблемы теории и практики управления. — 1999. — № 3. — С. 18—23.

Иноземцев В. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. — М., 2000. — 302 с.

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т. / Довгий С., Дроб'язко В., Жаров В. та ін. — К., 1999.

Капица Ю. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование. — К.: Национальная академия наук Украины. Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. — 2000. — 106 с.

Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу. — К., 2002.

Козлова О. Порівняльний аналіз міжнародного та національного законодавства щодо правової охорони комерційних (фірмових) найменувань // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 4. — С. 17—21.

Козырев А. Оценка интеллектуальной собственности. — М.: Экспертное бюро. — 1997. — 289 с.

Кокизюк С. Корпорации в XXI веке // Мировые дискуссии. — 2000. — № 29. — С. 7—9.

Колятин В. Интеллектуальная собственность (исключительные права). — М., 2000. — 480 с.

Лебідь С. Позитивні зрушення у боротьбі з правопорушеннями // Інтелектуальна власність. — 2002. — № 1. — С. 25—27.

Лищишин М. Проблеми захисту в Україні інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 6. — С. 135—136.

Мелюхин И.Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. — М., 1999. — 208 с.

Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему // Право України. — 2003. —

№ 4. — С. 72—74.

Мочерный С. К вопросу о постиндустриальном обществе // Экономика Украины. — 2002. — № 9. — 2002.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. — К., 2006. — 350 с.

Олейко В. Інтелектуальний капітал: методологічні аспекти // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 6. — С. 43—46.

Патон Б. Інноваційний шлях розвитку економіки України. В кн.: Україна на порозі XXI століття: уроки реформ і стратегія розвитку. Матеріали наукової конференції. — К., 2001. — С. 60.

Пахомов Ю., Лук'яненко Д., Губський Б. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К., 1997. — 238 с.

Пефтиев В., Черновская В. Развивающийся мир: глобализация или регионализация? // Мировая экономика и междунар. отношения. — 2000. — № 7. — С. 39—47.

Шдопршора О., Шдопршора О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник. — К., 1998. — 336 с.

Шдопршора О. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України: Автореф. дис. док. юр. наук. — Харків, 1999.

Пічкур О. Особливості інноваційної діяльності на сучасному етапі // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 122. — С. 34—39.

Потєхіна В. Використання міжнародного досвіду для становлення національного законодавства України у сфері охорони комп'ютерних програм в умовах глобалізації // Матеріали виступів міжнародної науково-практичної конференції «Правова охорона комп'ютерних програм. Концепція нового закону щодо охорони прав на комп'ютерні програми». — К., 2004.

Потєхіна В. Значення охорони інтелектуальної власності в умовах глобалізації. // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 6. — С. 151—154.

Потєхіна В. Економічний аналіз авторського права з метою визначення оптимального рівня його охорони // Збірник наукових праць

Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. — 2005. — № 42. — С. 120—130.

Потехіна В. Захист прав інтелектуальної власності в умовах глобалізації у зовнішній політиці США // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 4.

Потехгна В. Охорона авторського права у Сполучених Штатах Америки // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 2. — С. 39—45.

Потехгна В. Патентна охорона винаходів та її значення для інноваційного розвитку // Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. — 2005. — № 44. — С. 151—160.

Потехгна В. Проблеми охорони інтелектуальної власності в умовах глобалізації в країнах, що розвиваються // Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. — 2004. — № 41. — С. 140—151.

Потехгна В. Становлення авторського права у прецедентній правовій системі // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 5. —

С. 10—15.

Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні: Аналітична доповідь Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова // Національна безпека і оборона. — 2001. — № 10 (22). — 68 с.

Рач В., Чугуевець С. Інтелектуальна власність як базове поняття нової економіки // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 6. —

С. 39—42.

Рокічьолі Е. Чи потрібно захищати свою культуру? // Інтелектуальна власність. — 2002. — № 2—3. — С. 15—16.

Сергеев А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М., 2004. — 752 с.

Святоцький О. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України. — 1999. — № 4. — С. 16.

Скаленко А. Глобальные резервы роста: Информация + интеллект + инновации. — Ин-т мировой экономики и международных отношений НАН Украины. — К., 2002. — 428 с.

Соловйов В. Інформаційне суспільство, інтелектуальна власність та економіка, що базується на знаннях // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 12. — С. 39—45.

Філіпенко А. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. — К., 2000. — 174 с.

Чубукова О. Інформаційна економіка // Актуальні проблеми економіки. — 2001. № 11—12. — С. 14—16.

Чухно А. Постиндустриальная экономика: Теория, практика и их значение для Украины // Экономика Украины. — 2001. — № 12. —

С. 49—54.

Щербак Ю. Україна: Виклик і вибір. Перспектива України в глобалізованому світі XXI ст. — К., 2004 — 578 с.

Abrams, Howard B. The historic foundation of American copyright law: exploding the myth of common law copyright // Wayne Law Review. — 1983. — Vol. 29. — № 3. — P. 1135—1137.

Afghan city, free of taliban, returns to rule of the thieves // New York Times. — Jan. 6, 2002.

Allison J., Lemley M. Who's patenting what? An empirical exploration of patent prosecution // 53 Vanderbilt Law Review. — 2000.

Altbach Ph. The subtle inequalities of copyright. — In: Copyright and development: inequality in the information age. — Boston: Bellagio Publishing Network, 1995. — 109 p.

Aoki K. (Intellectual) property and sovereignty: Notes toward a cultural geography of authorship // Stanford Law Review 48. — 1996. — P. 1293—1356.

Bello J. Some practical observations about WTO settlement of intellectual property disputes // Virginia Journal of International Law. — 1997. — P. 365.

Bhagwati J. In defense of globalization. — Oxford University Press, 2004. — 307 p.

Braithwaite J., Drahos P. Global business regulation. — Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Castells M. The rise of the network society. — Oxford: Blackwell,

1996.

Chavaka H. International copyright and Africa: The unequal exchange / In: P. Altbach (ed.) Copyright and development: Inequality in the information age. — Chestnut Hill, Mass.: Bellagio Publishing Network Research and Information Center, 1995.

Clark A. The movement for international copyright in nineteenth century America. — Washington: The Catholic University of America Press, 1960. — P. 30—31.

Cohen W., Merrill S. Patents in the knowledge-based economy, 2003. — 352 p.

Cohen W., Nelson R., Walsh J. Protecting their intellectual assets: Appropriability conditions and why U. S. manufacturing firms patent (or not) // NBER Working Paper 7522.

Cornish W. Intellectual property: Patents, copyright, trade marks, and allied rights. — London: Sweet & Jmaxwell, 1989. — 200 p.

De la Dehesa G. Winners and Losers in globalization. — Blackwell

Publishing, 2006. — 235 p.

Dreyfuss R. The federal circuit: A case study in specialized courts // New York University Law Review, № 64. — 1989.

Easterlin R. The worldwide standard of living since 1800 // Journal of Economic Perspectives. — 2000.

Elias S. Patent, copyright & trademark: An intellectual property desk reference. — 6th ed., 2003. — 512 p.

Environmental regulation and development: World Bank Working Paper 1448, 1995.

Fisher B., Steinhardt R. Section 301 of the Trade Act of 1974 // Law and policy in international business // N 14. — 1982. — 605 p.

Foray D. L'economie de la connaissance. Paris: La Decouverte, 2000. — 124 p.

Gallini N. The economics of patents: Lessons from recent U.S. patent reform // Journal of Economic Perspectives 16(2). — 2002. —

P. 131—154.

Giddens A. The consequences of modernity. — Cambridge: Polity, 1990. — P. 64.

Glazier S. Patent strategies for business. — 3d ed. — 2000.

Global intellectual property rights: Knowledge, access and development / Edited by Drahos P. and Mayne R. — Palgrave: Oxfam, 2002. — 321 p.

Goldstein P. Copyright's highway: The law and lore of copyright from Gutenberg to the celestial jukebox. — New York: Hill and Wang,

1994. — P. 44—46.

Gordon W. A property right in self-expression: Equality and individualism in the natural law of intellectual property // Yale Law

Journal. — 1993.

Harvey D. The Condition of postmodernity. — Oxford: Blackwell,

1989.

Hausman J., MacKie-Mason J. Price discrimination and patent policy // 19 RAND Journal of Economics 253. — 1988.

Held D., Mc Grew T., Perraton J. and Goldblatt D. Global Transformations. — Cambridge: Polity, 1999. — P. 16.

Helliwell J. Globalization: myths, facts and consequences. — Benefactors Lecture: C. D. Howe Institution. — October 23, 2000.

Heritage Foundation: 2001 Index of Economic Freedom, 2000.

International Monetary Fund: Balance of Payments, 2001. — Vol. 55.3.

Jaffe A., Lerner J. Innovation and its discontents: How our broken patent systemis endangering innovation and progress, and what to do about it. — Princeton University Press, 2007. — 236 p.

Jaffe A. The U.S. patent system in transition: Policy innovation and the innovation process // 29 Research Policy 531. — 2000. —

P. 539—540.

Kastriner L. The revival of confidence in the patent system // Journal of the Patent and Trademark Office Society 73. — 1991. — P. 6.

Kiely R. Empire in the age of globalization: US hegemony and neoliberal disorder. — London: Pluto Press, 2005.

Kingston W. Direct protection of innovation. — Dordrecht: Kluwer

Academic, 1987.

Kobak Jr. J. The misuse defense and intellectual property litigation // Boston University Journal of Science and Technology Law. — 1995. —

P. 1—2.

109.     Labich K. The innovators // Fortune. — 6 June, 1988. — P. 27—32.

Landes W., Posner R. The economic structure of intellectual property law. — The Belknap Press of Harvard University Press, 2003. — 442 p.

Lazar A. Developing countries and authors' rights in international copyright // Copyright Law Symposium. — New York and London: Columbia University Press, 1971. — P. 14.

Lazarus D. Lazarus at Large / The San Francisco Chronicle, Oct. 19,

2001.

Liebesny F. Patents as sources of information // F. Liebesny (ed.). — London: Butterworth, 1972. — P. 117—119.

Loewenstein J. The author's due: Printing and the prehistory of copyright. — Chicago: The University of Chicago Press, 2002. — 349 p.

Machlup F. An economic review of the patent system // Studies of the US Patent System No. 15: US Senate Sub-committee on Patents, Trademarks, and Copyrights. — Washington D.C.: US Government Printing Office, 1958. — P. 80.

Maddison A. Monitoring the World Economy, 1820—1992. — Development Centre of the Organisation for Economic Cooperation and Development, 1995. — 255 p.

Mazer R. From T-shirts to terrorism // Washington Post. — Sept. 30,

2001.

Merges R. Commercial success and patent standards: Economic perspectives on innovation // California Law Review. — Vol. 76. — 1988. — P. 805—76.

Mergers R., Nelson R. On the complex economics of patent scope // Columbia Law Review 90. — 1990. — P. 839—916.

Mott F. Golden Multitudes. — New York: McMillan Co., 1947.

Nims H. Unfair competition and trademarks. — 4   ed., 1947. —

P. 101.

OECD: Technology and the economy. The key relationships. — Paris, 1992. — P. 50—51.

Omaji P. Infringement by unauthorized importation under australian intellectual property laws // European Intellectual Property Review. — 1997. — Vol. 10. — P. 565—566.

Parr R. IP leverage: Facilitating corporate value creation, in from ideas to assets: Investing wisely in intellectual property. — Bruce Berman Ed., 2002. — P. 271, 282.

Patterson L. Copyright in historical perspective. — Nashville: Vanderbilt University Press, 1968. — P. 130—142.

Reitzel D., Roberts N, Lydn D., Severance J. Contemporary business law, 1990. — 831 p.

Robinson J. The economics of imperfect competition. — London: Macmillan, 1933. — P. 188—195.

Scherer F., Ross D. Industrial market structure and economic performance. — 3d ed. — Boston, MA: Houghton Mifflin,  1990. —

P. 494—496.

Scherer F. The economic effects of compulsory patent licensing. — New York: New York University Graduate School of Business Administration, 1977.

Schumpeter J. Business cycles. — New York: McGraw-Hill, 1939.

Scotchmer S., Green J. Novelty and disclosure in patent law // 21 RAND Journal of Economics 131. — 1990.

Sell S. Private power, public law. The globalization of intellectual property rights. — The George Washington University: Cambridge University Press, 2003.

Sherer F. The patent system and innovation in pharmaceuticals. /Paper presented to «Colloque de Toulouse: Brevets pharmaceuticaques, innovations et sante publique». — Toulouse. Jan. 28—30, 1999. — P. 12.

Siwek S. Copyright industries in the U.S. economy: The 2000 report, prepared for the International Intellectual Property Alliance by Economists,

Inc., 2000.

Steiner P. Book review // 44 University of Chicago Law Review. — 1977. — P. 873, 882.

Stiglitz J. Globalization and its discontents. — W.W. Norton &

Company, 2003. — 288 p.

Sullivan P. Value-driven intellectual capital: How to convert intangible corporate assets into market value. — John Wiley & Sons, Inc., 2000. — 276 p.

Sutherland J.   TRIPS,  cultural  politics  and  law  reform //

Prometheus. — 1998. — P. 293.

Tam P.-W.. More patents, please! Tech companies urge staffers to submit innovative ideas; cash awards, plaques at H-P // Wall Street Journal. — Oct. 3, 2002. — P. B1.

Tebbel J. A history of book publishing in the United States. — Vol. 1. — New York: R.R.Bowker, 1972. — P. 138—141.

The digital dilemma: Intellectual property in the information age. — Committee on Intellectual Property Rights in the Emerging Information Infrastructure: National Research Council, 2000 — 364 p.

Thompson G. Between hierarchies and markets: The logic and limits of network forms of organization. — Oxford: Oxford University Press, 2003. — P. 194—195.

US Senate. Senate Finance Committee. Intellectual property rights: Hearings before the Sthubcommittee on international trade of the Senate Finance committee. 99th Congress. — 1986. — P. 162—164.

Walisser B. L'intelligence De L'economie. Paris: Jdile Jacob,

1994. — 282 p.

Wallerstein M., Mogee M., Schoen R. Global dimensions of intellectual property rights in science and technology. — National Research

Counsil, 1993.

Webster N. Origin of the copy-right laws // A Collection of Papers on Political, Literary and Moral Subjects. — New York: Webster & Clark,

1843.

Wegner H. Patent law in biotechnology, chemicals and pharmaceuticals. — New York: Stockton Press, 1994. — P. 267.

Whipple R. A new era in licensing // Les Nouvelles, 22. — 1987. — P. 109—110.

World Bank: The quality of growth, 2000.

World Bank's world development Report 2000/2001: Attacking poverty. -OUP: New York, 2001.

Yen A. Restoring the natural law: Copyright as Labor and Possession // 51 Ohio State Law Journal 517. — 1990.

Електронні джерела

Апатова H. Трансформація ринків в інформаційній економіці. — https://intellect.org.ua.

Глазьев С. Россия: Периферия или полюс мировой экономики. — https://www.imperativ.net.

Делягин М. Мировой кризис. Общая теория глобализации. — https://www.imperativ.net.

Державний департамент інтелетуальної власності України. Реєстрація прав на об'єкти інтелектуальної власності. — https://www.sdip. gov.ua.

Заседание МВФ и ВБ в Праге. — https://liga.kiev.ua.

Иноземцев В. К истории становления постиндустриальной хозяйственной системы (1973-2000). — https://scd.centro.ru.

Концепція правової охорони комп'ютерних програм в Україні, розроблена Державним агентством України з авторських і суміжних прав і авторським колективом у складі Жукова В., Капіци Ю., Курикіна Б., Синькова М., Тимофієнка Л. та ін. — https://unicyb.kiev.ua.

Новиков M. Экономика интеллектуальной собственности. — https://www.libertarium.ru.

Обговорення економіки в контексті взаємозв'язків глобалізація — людина — держава. — www.strategy.org.ua.

Перспективи інноваційного розвитку України, аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень. — https://niss. gov.ua.

Пиратам привольнее всего в России! / Зеркало недели, 2004, № 32 (507). — https://www.zerkalo-nedeli.com.

Посол США: Украинский закон о лазерных дисках содержит лазейки для пиратов. Україна-Ru. Новости. — https://www.ukraine.ru/ news.

Украина свернула мощности по производству CD. Україна-Ru. Новости. — https://www.ukraine.ru/news.

Copyright Law in the United States (BitLaw). — https://www.bitlaw.com/copyright/.

Globalization, Free trade, Foreign Aid. — https://www.newsbatch.com/ globalization.htm.

History of Industrial Property Rights. — https://www.jpo.go.jp.

Interactive Digital Software Association. The IDSA's Anti-Piracy Program: Combating Piracy Around the World and on the Internet. — https://www.idsa.com/piracy.html>.

Motion Picture Association of America. Valenti Warns of Potentially Devastating Economic Impact of Copyright Theft. — https://mpaa.org.

Theft of American Intellectual Property: Fighting Crime Abroad and At Home. A Report from Senator J. Biden, Feb. 12, 2002. — https://biden.senate.gov/IPREPORT.pdf.

The History of Copyright. — https://www.copyrighthistory.com.

The International Intellectual Property Alliance. Copyright Industries in the US Economy — The 2000 Report. — https://www.iipa.c9om/copyright_us_economy.html.

The Work of USTR — Intellectual Property. U.S. Department of State. International Information Programs. — https://usinfo.state.gov.

The World Intellectual Property Organization. — https://www.wipo.org.

The World Trade Organization. — https://www.wto.org.

United States Copyright Office. Library of Congress. — https://www.loc.gov/copyright.

U.S. Releases Special 301 Report on Intellectual Property, May 1, 2003. — https://www.usembassy.it. th

US Senate Judiciary (1996) Senate Report No. 104-315, 104th Cong. 2nd Sess. 10 July. — https://www.public.asu.edu.

2002 Special 301 Decision. U.S. Trade Representative Robert B.Zoellick, April 30, 2002. — https://www.usembassy-china.org.cn.

Подпись: