Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві - Навчальний посібник (Олійник О.В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 теоретико-методологІчнІ засади розширеного вІдтворення в сІльському господасртвІ украЇни 1.1. сутність, особливості та умови розширеного відтворення
Читать: 1.2. економічний механізм і його вплив на відтворювальний процес в аграрному секторі
Читать: 1.3. об’єктивна необхідність державного регулювання відтворювального процесу в сільському господарстві в ринкових умовах
Читать: Розділ 2 тенденцІЇ економІчноЇ динамІки в сІльському господарствІ украЇни 2.1. динаміка урожайності основних культур та продуктивності тварин
Читать: 2.2. циклічність у динаміці валової та товарної продукції сільського господарства
Читать: 2.3. фінансові наслідки циклічності відтворення сільськогосподарського виробництва
Читать: Розділ 3 тенденцІЇ, фактори й економІчний механІзм вІдтворення основних елементІв аграрного ресурсного потенцІалу
Читать: 3.1. відтворення сільськогосподарських угідь та їх родючості
Читать: 3.2. відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства
Читать: 3.3. відтворення трудових ресурсів сільського господарства
Читать: Розділ 4 удосконалення основних елементІв економІчного механІзму функцІонування аграрного сектора 4.1. цінова політика1
Читать: 4.2. динаміка обсягів продажу та цін на зерно в україні
Читать: 4.3. кредитування та фінансовий лізинг у сільському господарстві
Читать: Список використаних джерел