Економічна діагностика - Навчальний посібник (Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К. Касьянюк С.В.)

I. план  лекцІйних занять

Розділ 1. Основи  теорії економічної діагностики фінансово'еко' номічної  діяльності підприємства.

Тема  1.1. Теоретичні і методичні основи діагностики фінан!

сово!економічної діяльності підприємства.

1. Поняття, сутність  і види  економічної  діагностики діяльності суб’єктів  господарювання.

2. Основні  підходи  до аналізу  фінансових звітів  підприємств.

3. Загальні принципи діагностики.

4. Система  діагностики.

5. Інструментарій економічної  діагностики.

Тема  1.2. Комплексні цільові системи діагностики фінансово!

економічної діяльності підприємства.

1. Основні  типи моделей діагностики  економіко:фінансового ста:

ну підприємства: дескриптивні, предикативні, нормативні.

2. Схема аналізу  з використанням моделей  Du Pont.

3. Основні  показники моделі ZVEI.

4. Аналіз  з використанням фінансових коефіцієнтів (R:аналіз).

5. Концепція інтегрованого  об’єктивно орієнтованого аналізу при:

бутку  підприємства.

6. Методика  рейтингової оцінки фінансового стану підприємства.

7. Експертна система діагностики  та аудиту фінансово:господарсь:

кого стану підприємства.

8. Схема  діагностики  економіко:фінансового стану підприємств, що підлягають  приватизації.

9. Система показників комплексної діагностики  і технологія  їхньо:

го розрахунку й оцінки.

10.  Основні   етапи  аналізу  економіко:фінансової  діяльності підприємства за методикою  фірми  «АУРУМ».

Тема  1.3. Інформаційна база  економічної діагностики діяль!

ності  підприємства.

1. Основні  фінансові  звіти підприємства, що використовуються в економічній  діагностиці.

 

2. Зміст балансу  підприємства.

3. Показники звіту про фінансові  результати і їхнє використання в економічній діагностиці  (форма № 2).

4. Зміст звіту про рух коштів (форма № 3).

5. Використання показників форми  № 4 «Звіт про власний  капі:

тал»  в економічній  діагностиці.

6. Зміст форми  № 5 «Примітки до річної фінансової  звітності».

7. Агрегування  фінансової звітності  підприємства з метою еконо:

мічної  діагностики.

Розділ 2. Експрес'діагностика економіко'фінансової діяльності підприємства.

Тема  2.1. Аналіз динаміки валюти балансу підприємства і оцінка його структурних змін.

1. Оцінка  ефективності функціонування підприємства за  наяв:

ністю, розміщенням і джерелами  формування активів.

2. Дослідження структури капіталу  і його основні  задачі.

3. Оцінка  оптимальності структури капіталу  підприємства.

4. Аналіз  динаміки  і структури активів  підприємства.

Тема  2.2. Дослідження структури матеріальних і нематері!

альних активів підприємства.

1. Визначення загальних  пропорцій  іммобілізації капіталу  під:

приємства в його майні.

2. Резерви оптимізації структури активів.

3. Угрупування капіталу  підприємства за  характером  участі  у виробництві з метою діагностики.

4. Оцінка  динаміки і структури необоротних  активів підприємства.

5. Дослідження змін структури оборотних  активів.

6. Оцінка співвідношення монетарних  активів і монетарних  пасивів.

7. Діагностика незавершеного будівництва та об’єктів соціально:

культурного призначення.

8. Оцінка фінансового стану об’єктів інфраструктури підприємства.

9. Оцінка  економічного  зносу основних  фондів.

10. Діагностика наявності  і стану довгострокових фінансових інве:

стицій.

 

Тема  2.3. Аналіз джерел фінансового забезпечення поточної діяльності підприємства.

1. Загальна структура  фінансових ресурсів  підприємства.

2. Оцінка  співвідношення між статтями  активу і пасиву балансу.

3. Аналіз  джерел  власних  коштів: система  показників і техноло:

гія їхнього розрахунку.

4. Основні  умови  фінансової стійкості  суб’єкта господарювання.

5. Оцінка  рівня  залежності підприємства від позикового  капіталу.

Тема  2.4.  Аналіз обсягів виробництва і реалізації продукції.

1. Вивчення обсягу, асортименту і структури виробництва й реалі:

зації продукції.

2. Оцінка  рівня  якості  продукції.

3. Джерела  інформації для  аналізу  обсягів  виробництва і реалі:

зації продукції.

4. Оцінка  динаміки  виробництва і реалізації  продукції  у порів:

няльних  цінах.

5. Вивчення складових  асортиментної політики  підприємства.

6. Основні  внутрішньосистемні фактори,  що визначають  обсяги виробництва і реалізації  продукції.

7. Діагностика рентабельності виробництва і реалізації  продукції.

Тема  2.5. Діагностика ринкового й екологічного середовища.

1. Вивчення ринкового  середовища  підприємства.

2. Оцінка  господарських ризиків  і визначення причин  їхнього виникнення.

3. Оцінка  забезпеченості виробництва продукції  договорами.

4. Аналіз  динаміки  залишків готової продукції.

5. Дослідження виконання підприємством вимог  екологічного законодавства.

6. Оцінка  наслідків  невиконання підприємством вимог екологіч:

ного законодавства.

7. Оцінка  наявності,  стану і використання очисних  споруджень.

Тема  2.6. Гармонізація результатів експрес!діагностики і виз!

начення зон  подальшого аналізу.

1. Комплексна оцінка  підсумків  експрес:діагностики.

2. Оцінка  динаміки  показників експрес:діагностики як база про:

гнозування на наступні  періоди  діяльності.

 

3. Резерви підвищення ефективності економіко:фінансової діяль:

ності  підприємства.

Розділ 3. Методика поглибленої діагностики економіко'фінан' сової діяльності підприємства.

Тема  3.1. Оцінка стану і використання основних фондів.

1. Інформаційна база  аналізу  стану  і використання  основних фондів.

2. Вивчення  вартості, складу, структури і технічного стану основ:

них фондів.

3. Оцінка  складу  і структури активної  частини  основних  фондів підприємства.

4. Дослідження змін амортизаційних відрахувань  з урахуванням методу нарахування амортизації.

5. Діагностика економічних наслідків  перегляду  методу аморти:

зації і терміну  експлуатації основних  фондів.

Тема  3.2. Аналіз структури й  ефективності використання оборотних коштів  підприємства.

1. Оцінка  обсягу,  структури й ефективності використання обо:

ротних  коштів.

2. Методичні  підходи  до розрахунку й оцінки  оборотності  обо:

ротних  коштів.

3. Аналіз стану виробничих запасів підприємства й оцінка періо:

ду їхнього  обороту.

4. Аналіз  і оцінка  залишків незавершеного виробництва.

5. Оцінка  динаміки,  структури і термінів  виникнення дебіторсь:

кої заборгованості.

6. Вивчення динаміки  залишків грошових  коштів підприємства.

Тема  3.3. Аналіз ефективності використання трудових ре!

сурсів підприємства.

1. Оцінка  забезпеченості підприємства  трудовими  ресурсами  і раціональності їхнього використання.

2. Дослідження змін показників плинності  кадрів і продуктивності

праці.

3. Аналіз  використання робочого часу.

 

4. Оцінка  відповідності кваліфікації робітників  складності  робіт, що ними  виконуються.

5. Аналіз  впливу  факторів  на фонд  робочого часу.

6. Вивчення формування і використання фонду оплати праці (за формою  № 1:ПВ статистичної звітності).

7. Виявлення заборгованості за заробітною  платнею  на підставі даних форми  № 1:ПВ (заборгованість).

8. Резерви підвищення ефективності використання трудових  ре:

сурсів.

Тема  3.4. Дослідження рівня і структури витрат на вироб!

ництво і реалізацію продукції (послуг).

1. Вивчення динаміки  витрат  підприємства.

2. Показники собівартості  продукції  підприємства і їхня оцінка.

3. Діагностика суми витрат  на виробництво продукції  і кількісне визначення впливу  факторів.

4. Основні напрямки зниження собівартості реалізованої продукції.

5. Оцінка  витрат  на збут.

Тема  3.5. Аналіз рівня організації виробництва і дослідження організаційної структури управління підприємством.

1. Оцінка  рівня  організації  виробництва.

2. Типи  організаційних структур  управління.

3. Аналіз  організаційної структури управління підприємством.

4. Система  показників оцінки ефективності організаційної струк:

тури  підприємства.

5. Основні  напрямки удосконалення організації  виробництва.

6. Вивчення економічних наслідків реформування організаційних структур.

Тема  3.6. Аналіз формування і напрямків використання при!

бутку підприємства.

1. Джерела  формування прибутку  підприємства.

2. Аналіз  формування прибутку  підприємства.

3. Оцінка  виконання планів  з реалізації  продукції  й одержання прибутку.

4. Вивчення внутрішніх  і зовнішніх  факторів  формування при:

бутку.

 

5. Факторний аналіз валового прибутку за традиційною методикою.

6. Факторний аналіз  валового  прибутку  за  системою  «директ:

костинг».

7. Система  показників рентабельності і їхня оцінка.

8. Оцінка  напрямків використання прибутку.

9. Оцінка  резервів збільшення прибутку  і підвищення рентабель:

ності.

Тема  3.7. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприєм!

ства.

1. Інформаційна база діагностики ліквідності і платоспроможності підприємства.

2. Аналіз  рівня  і якості  платоспроможності підприємства.

3. Оцінка  ліквідності  балансу  підприємства.

4. Система  показників для  діагностики   поточної  ліквідності підприємства.

5. Технологія розрахунку й оцінки кредитоспроможності підприєм:

ства.

Тема  3.8. Діагностика ризику  банкрутства  суб’єкта госпо!

дарювання.

1. Система  критеріїв  діагностики банкрутства підприємства.

2. Методи  оцінки  банкрутства підприємства.

3. Інтегральні моделі оцінки імовірності банкрутства підприємства.

Тема   3.9. Діагностика рівня економічної безпеки підприєм!

ства.

1. Вивчення рівня  економічної  безпеки.

2. Дослідження факторів,  що  обумовлюють  рівень  економічної безпеки.

3. Традиційна система забезпечення економічної безпеки підприєм:

ства.

4. Три концептуальні групи методів оцінки  економічної  безпеки.

5. Види ризиків  в умовах оцінки  економічної  безпеки.

6. Інтегральна оцінка  рівня  економічної  безпеки.

7. Розрахунок і оцінка порівняльних індексів показників складо:

вих економічної  безпеки  підприємства.

 

Тема  3.10. Визначення інтегральної ефективності діяльності підприємства.

1. Причинно:наслідкові зв’язки  зміни  ефективності функціону:

вання  підприємства.

2. Система  критеріїв  оцінки  ефективності діяльності  підприєм:

ства.

3. Класифікація показників виміру рівня ефективності діяльності підприємства.

4. Напрямки реалізації  на практиці  методичних  підходів  підви:

щення  ефективності функціонування підприємства.

5. Оптимізація  фінансових показників діяльності  підприємства як  можливість підвищення ефективності його діяльності.

 

Економічна діагностика. Практикум