Економічна діагностика - Навчальний посібник (Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К. Касьянюк С.В.)

АнотацІя

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк

ЕКОНОМІЧНА        ДІАГНОСТИКА

Практикум

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

1

 
Київ — 2007

УДК 65.012.12(075.8) ББК 65.053я73

Е 11

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2#2726 від 05.12.05)

Рецензенти:

В.М. Ковальов — доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри «Економіка підприємства і менеджмент» Української інженерно:педагогічної академії; І.П. Булєєв — доктор екон. наук, професор, завідувач відділу Інституту еконо: міки промисловості НАН України;

А.Т. Чепелєв — канд. екон. наук, завідувач кафедри  «Менеджмент» Крама:

торського економіко:гуманітарного інституту.

Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К. Касьянюк С.В.

Е11      Е кономічна   діагностика.   Пр актикум:   —   К.:   Центр   учбової літератури, 2007. — 186 c.

ISBN 966'364'395'1

Навчальний посібник спрямовано на розширення аналітичних навичок студентів і засвоєння методики  діагностики фінансово:економічного стану промислових підприємств. Наведений зміст лекційних і практичних занять з дисципліни «Економічна діагностика», методичні вказівки та приклади вико: нання практичних завдань.

Розроблений відповідно до нормативної програми дисципліни і призна: чений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Економіка підприєм: ства». Може бути використаний студентами інших економічних спеціальнос: тей і слухачами системи виробничо:економічного навчання кадрів.

ISBN 966'364'395'1

© ДДМА 2007

© Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К.,  Касьянюк С.В., 2007

 

2

 
© Центр учбової  літератури, 2007