Економічна діагностика - Навчальний посібник (Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К. Касьянюк С.В.)

Додаток  а

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Додаток  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

БАЛАНС

Форма № 1 код за ДКУД   1801001

 

 

AКТИВ

Код рядка

На поча' ток року

На кінець року

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

37,2

148,2

первісна вартість

011

37,2

148,2

Знос

012

0,0

0,0

Незавершене будівництво

020

1 013,9

1 696,7

Основні  засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

66 166,7

66 401,7

первісна вартість

031

110 088,8

113 622,2

Знос

032

43 922,1

47 220,5

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в ка:

піталі інших підприємств

 

040

 

0,0

 

0,0

інші фінансові  інвестиції

045

0,0

0,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0,0

0,0

Відстрочені податкові активи

060

0,0

0,0

Інші необоротні активи

070

7,2

13,4

Гудвіл при консолідації

075

0,0

0,0

Усього за розділом І

080

67 225,0

68 260,0

ІІ. Оборотні активи

 

Запаси:

 

 

 

виробничі  запаси

100

16 496,3

14 690,1

тварини  на вирощуванні та відгодівлі

110

0,0

0,0

незавершене виробництво

120

1 464,9

1 693,9

готова продукція

130

7 688,0

10 678,5

 

Продовження

 

1

2

3

4

товари

140

242,3

203,8

Векселі одержані

150

84,7

119,7

Дебіторська заборгованість за товари, ро:

боти, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

7 689,6

7 763,1

первісна вартість

161

7 689,6

7 763,1

резерв сумнівних  боргів

162

0,0

0,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

1 572,2

8 993,0

за виданими авансами

180

0,0

0,0

з нарахованих доходів

190

0,0

0,0

із внутрішніх розрахунків

200

0,0

0,0

Інша поточна дебіторська  заборгованість

210

8,0

12,4

Поточні фінансові  інвестиції

220

0,0

0,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

7 803,1

6 285,5

в іноземній  валюті

240

116,7

307,9

Інші оборотні активи

250

0,0

304,7

Усього  за розділом ІI

260

43 165,8

51 052,6

ІІІ. Витрати  майбутніх періодів

270

0,0

0,0

БАЛАНС

280

110 390,8

119 312,6

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На поча' ток року

На кінець року

1

2

3

4

І. Власний  капітал

 

Статутний капітал

300

355,3

355,3

Пайовий капітал

310

0,0

0,0

Додатковий вкладений капітал

320

0,0

0,0

Інший додатковий капітал

330

81 699,7

80 900,6

Резервний капітал

340

427,0

427,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

350

 

19 439,1

 

21 772,2

Неоплачений капітал

360

0,0

0,0

Вилучений капітал

370

22,3

11,6

Накопичена курсова різниця

375

0,0

0,0

Усього  за розділом І

380

101 898,8

103 443,5

Частка  меншості

385

0,0

0,0

 

Продовження

 

1

2

3

4

ІІ. Забезпечення наступних витрат і пла' тежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

298,3

315,2

Інші забезпечення

410

0,0

0,0

 

415

0,0

0,0

 

416

0,0

0,0

Цільове фінансування

420

34,3

37,9

Усього за розділом ІI

430

332,6

353,1

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

Довгострокові кредити банків

440

0,0

0,0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0,0

0,0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0,0

0,0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0,0

0,0

Усього  за розділом ІII

480

0,0

0,0

ІV. Поточні  зобов’язання

 

Короткострокові кредити  банків

500

0,0

0,0

Поточна заборгованість за довгострокови:

ми зобов’язаннями

 

510

 

0,0

 

0,0

Векселі видані

520

170,5

618,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

530

 

109,1

 

55,2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних  авансів

540

0,0

0,0

з бюджетом

550

0,0

7 236,9

з позабюджетних платежів

560

0,0

0,0

зі страхування

570

351,5

419,9

з оплати праці

580

675,0

791,3

з учасниками

590

1 408,0

1 866,8

із внутрішніх розрахунків

600

0,0

0,0

Інші поточні зобов’язання

610

5 445,3

4 527,4

Усього за розділом ІV

620

8 159,4

15 516,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,0

0,0

БАЛАНС

640

110 390,8

119 312,6

 

Додаток  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

Найменування показника

 

Код рядка

За звіт'

ний період

За попе'

редній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

 

010

 

80 544,1

 

86 456,9

Податок на додану вартість

015

6 027,1

6 332,0

Акцизний збір

020

0,0

0,0

 

025

0,0

0,0

Інші вирахування з доходу

030

0,0

0,0

Чистий дохід (виручка) від реалізації  продук:

ції (товарів,  робіт, послуг)

 

035

 

74 517,0

 

80 124,9

Собівартість реалізованої продукції  (товарів,

робіт, послуг)

 

040

 

52 981,4

 

55 448,6

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

21 535,6

24 676,3

збиток

055

0,0

0,0

Інші операційні  доходи

060

31 650,1

35 304,8

Адміністративні витрати

070

12 571,4

10 346,3

Витрати  на збут

080

1 266,7

1 295,4

Інші операційні  витрати

090

34 295,9

38 399,6

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

5 051,7

9 939,8

збиток

105

0,0

0,0

Дохід від участі в капіталі

110

0,0

0,0

Інші фінансові  доходи

120

1 101,1

1 627,9

Інші доходи

130

3 955,7

3 061,2

Фінансові витрати

140

0,0

0,0

Втрати від участі в капіталі

150

0,0

0,0

Інші витрати

160

3 785,7

5 978,3

Фінансові результати від звичайної діяльно:

сті до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

6 322,8

8 650,6

збиток

175

0,0

0,0

 

Продовження

 

1

2

3

4

Податок на прибуток  від звичайної діяльності

180

2 693,4

4 897,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

3 629,4

3 753,3

збиток

195

0,0

0,0

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

0,0

0,0

витрати

205

0,0

0,0

Податки  з надзвичайного прибутку

210

0,0

0,0

Частки  меншості

215

0,0

0,0

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

3 629,4

3 753,3

збиток

225

0,0

0,0

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попере' дній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

47 297,5

52 506,8

Витрати  на оплату праці

240

16 119,3

14 002,7

Відрахування на соціальні заходи

250

5 964,1

5 366,5

Амортизація

260

3 733,4

3 604,9

Інші операційні  витрати

270

2 401,6

2 381,5

Разом

280

75 515,9

77 862,4

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попере' дній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість  простих акцій

300

35 527 000

35 527 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

 

310

 

35 527 000

 

35 527 000

Чистий прибуток, що припадає  на одну просту акцію (грн)

 

320

 

0,10216

 

0,10565

Скоригований чистий прибуток, що при:

падає на одну просту акцію (грн)

 

330

 

0,10216

 

0,10565

Дивіденди на одну просту акцію (грн)

340

0,03700

0,02900

 

Додаток  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

ЗВІТ ПРО РУХ  ГРОШОВИХ КОШТІВ

Форма № 3 код за ДКУД  1801004

 

 

Стаття

 

Код

За звітний

період

За попередній

період

Надхо'

дження

 

Видаток

Надхо'

дження

Вида'

ток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної

діяльності

 

Прибуток (збиток) від звичайної дія:

льності до оподаткування

 

010

 

6 322,8

 

0,0

 

8 650,6

 

0,0

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

020

3 733,4

X

3 604,9

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

16,9

0,0

110,0

0,0

збиток (прибуток) від нереалізованих

курсових  різниць

 

040

 

34,7

 

0,0

 

27,2

 

0,0

збиток (прибуток) від не операційної

діяльності

 

050

 

0,0

 

1 271,1

 

1 289,2

 

0,0

Витрати  на сплату відсотків

060

0,0

X

0,0

X

Прибуток (збиток) від операційної

діяльності до зміни в чистих оборот:

них активах

 

070

 

8 836,7

 

0,0

 

13 681,9

 

0,0

Зменшення (збільшення):

 

 

 

 

 

оборотних  активів

080

0,0

9 057,3

0,0

7 984,8

витрат майбутніх  періодів

090

0,0

0,0

28,7

0,0

Зменшення (збільшення):

 

 

 

 

 

поточних зобов’язань

100

827,7

0,0

0,0

3 969,4

доходів майбутніх  періодів

110

0,0

0,0

0,0

0,0

Грошові кошти від операційної діяль:

ності

 

120

 

607,1

 

0,0

 

1 756,4

 

0,0

Сплачені:

 

 

 

 

 

відсотки

130

X

0,0

X

0,0

податки на прибуток

140

X

2 139,7

X

3 123,6

Чистий рух коштів до надзвичайних

подій

 

150

 

0,0

 

1 532,6

 

0,0

 

1 367,2

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0,0

0,0

0,0

0,0

Чистий рух коштів від операційної

діяльності

 

170

 

0,0

 

1 532,6

 

0,0

 

1 367,2

 

Продовження

 

1

2

3

4

5

6

ІІ. Рух коштів у результаті інвес' тиційної діяльності

 

Реалізація:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

180

0,0

X

0,0

X

необоротних активів

190

0,0

X

0,0

X

майнових  комплексів

200

0,0

X

0,0

X

Отримані:

 

 

 

 

 

відсотки

210

1 101,1

X

1 476,6

X

дивіденди

220

0,0

X

0,0

X

Інші надходження

230

1 904,9

X

1 913,3

X

Придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

240

X

0,0

X

0,0

необоротних активів

250

X

718,4

X

502,3

майнових  комплексів

260

X

0,0

X

0,0

Інші платежі

270

X

440,0

X

1 110,0

Чистий рух коштів до надзвичай:

них подій

 

280

 

1 847,6

 

0,0

 

1 777,6

 

0,0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0,0

0,0

0,0

0,0

Чистий рух коштів від інвестицій:

ної діяльності

 

300

 

1 847,6

 

0,0

 

1 777,6

 

0,0

ІІІ. Рух коштів у результаті фі' нансової діяльності

 

Надходження власного капіталу

310

0,0

X

0,0

X

Отримані позики

320

0,0

X

0,0

X

Інші надходження

330

0,0

X

0,0

X

Погашення позик

340

X

0,0

X

0,0

Сплачені  дивіденди

350

X

188,4

X

150,9

Інші платежі

360

X

1 418,3

X

831,8

Чистий рух коштів до надзвичай:

них подій

 

370

 

0,0

 

1 606,7

 

0,0

 

982,7

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0,0

0,0

0,0

0,0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 

390

 

0,0

 

1 606,7

 

0,0

 

982,7

Чистий рух коштів за звітний період

400

0,0

1 291,7

0,0

572,3

Залишок коштів на початок року

410

7 919,8

X

8 519,3

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок  коштів

 

420

 

0,0

 

34,7

 

0,0

 

27,2

Залишок коштів на кінець року

430

6 593,4

X

7 919,8

X

Подпись: Економічна діагностика.  ПрактикумПодпись: 184 Додаток  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Форма  № 4 код за ДКУД  1801004

 

 

Стаття

 

Код

Статутний капітал

Пайовий ка- пітал

Додатковий вкладений капітал

 

Інший додат- ковий капітал

 

Резервний капітал

 

Нерозподіле- ний прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

 

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

355,3

0,0

0,0

81 699,7

427,0

19 439,1

0,0

#22,3

101 898,8

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виправлення помилок

030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші зміни

040

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Скоригований залишок на початок року

050

355,3

0,0

0,0

81 699,7

427,0

19 439,1

0,0

#22,3

101 898,8

Переоцінка активів:

Дооцінка  основних засобів

060

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Уцінка основних засобів

070

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дооцінка  незавершеного будівництва

080

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Уцінка незавершеного будівництва

090

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дооцінка  нематеріальних активів

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Уцінка нематеріальних активів

110

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

120

0,0

0,0

0,0

#3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

Чистий прибуток  (збиток) за звітний період

 

130

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

3 629,4

 

0,0

 

0,0

 

3 629,4

Подпись: Додаток  А. Фінансова звітність  підприємстваПодпись: 185

Продовження

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

#1 300,0

0,0

0,0

#1 300,0

Спрямування прибутку до статутного

капіталу

 

150

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Відрахування до резервного  капіталу

160

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

170

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0,0

0,0

0,0

#1 401,5

0,0

0,0

0,0

#16,8

#1 418,3

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0,0

0,0

0,0

753,6

0,0

0,0

0,0

27,5

781,1

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Вилучення частки в капіталі

240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Безкоштовно отримані  активи

270

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

 

280

0,0

0,0

0,0

#147,9

0,0

0,0

0,0

0,0

#147,9

Разом змін в капіталі

290

0,0

0,0

0,0

-799,1

0,0

2 333,1

0,0

10,7

1 544,7

Залишок на кінець року

300

355,3

0,0

0,0

80 900,6

427,0

21 772,2

0,0

-11,6

103 443,5