Економічна діагностика - Навчальний посібник (Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К. Касьянюк С.В.)

Вступ

Сучасні умови господарювання формують  високі вимоги до оцін: ки діяльності  господарюючих  суб’єктів. Особлива увага приділяєть: ся підприємству як первинній і провідній  ланці економіки  держави, оскільки  саме тут створюються  конкретні  економічні  блага, які ста: ють першоосновою  національного багатства.

Немаловажну роль у забезпеченні ефективності діяльності під: приємства та стабільності  його фінансово:економічного стану відігра: ють внутрішні  фактори,  а саме рівень і якість  функціонування про: відних  бізнес:процесів. Тривалий комерційний успіх  підприємства визначається ефективним розподілом  та використанням економічних ресурсів, тобто ефективність функціонування підприємства залежить від того, наскільки відповідають  управлінські рішення  стану ринково: го середовища,  власного  потенціалу  і успішності  його використання.

Базою  для  обґрунтування управлінських рішень  виступає  еконо:

мічна діагностика.  Під нею розуміють  комплексну аналітичну оцінку всіх сфер діяльності  підприємства та чинників  макро:  і мікросередо: вища з позицій  досягнення максимально можливого  економічного результату за рахунок  оптимального і ефективного використання обмежених  економічних ресурсів.

Економічна діагностика  озброює  фахівця  методичними підхода:

ми до оцінки  результативності господарської діяльності  і визначен: ня  реального  фінансово:економічного стану  підприємства в цілому або окремих його аспектів. У підсумку на базі результатів діагности: ки розробляються рекомендації  з удосконалення функціонування бізнес:процесів підприємства, стабілізації  або поліпшення його фінан: сового  стану.