Інформаційні системи і технології в маркетингу - Навчальний посібник (Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С.)

Передмова

 

Подпись: І

нформатизація суспільства значно змінила роль інформації та інформаційних технологій, використовуваних в економіці та бізнесі. Масштаби та якість інформаційних технологій в управлінні конкретними об’єктами господарювання прямо впливають на показники та результати їх діяльності, допомагають досягти ринкових цілей функціонування. Особливе значення мають ці процеси в маркетингу як філософії сучасного бізнесу, що означає орієнтацію підприємств і фірм на проектування, виробництво і збут товарів, які задовольняють попит споживачів.

Якість управління та прийняття маркетингових рішень безпосередньо пов’язані з наявністю повної, актуальної і достовірної інформації про ринок, попит на товари, уподобання споживачів, ринкові ціни, дії конкурентів і т. п., а також інформації про показники діяльності об’єкта управління. Значні обсяги інформації, нагальна потреба оперативних розрахунків, пошуку та надання маркетологам відповідної інформації для прийняття рішень зумовлюють необхідність використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

Основним напрямом удосконалення управління маркетинговою діяльністю є створення інформаційних систем маркетингу (ІСМ), які базуються на сучасних апаратно-програмних засобах, інформаційних технологіях, розподіленому обробленні даних у мережах, на використанні економіко-математичних методів і моделей та систем підтримки прийняття рішень.

ІСМ — наукова і прикладна дисципліна. У ній з наукових позицій досліджуються особливості маркетингової інформації, визначається склад функцій і задач, що реалізуються в системі, аналізуються методи та інформаційні технології розв’язання задач. Прикладне значення має обґрунтування комплексів і черговості впровадження задач, вибір технічних засобів та організація інформаційної бази, програмне забезпечення, встановлення інформаційної технології збирання, реєстрації, нагромадження та оброблення даних для управління і прийняття маркетингових рішень.

Мета вивчення дисципліни — набуття студентами теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування ІСМ, сучасних технологічних засобів оброблення даних та інформаційних технологій розв’язання основних маркетингових задач.

Вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу» ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як «Інформатика та обчислювальна техніка», «Економетрія», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова політика комунікацій», «Логістика» та ін.

Матеріал навчального посібника «Інформаційні системи і технології в маркетингу» розбито на три частини. У першій висвітлюється роль інформації в управлінні маркетингом, наводяться характеристика і структура ІСМ, розглядається склад функціональних задач ІСМ. Друга частина охоплює сучасні інформаційні технології у маркетингу: описуються типові технологічні засоби збирання, пошуку і нагромадження маркетингової інформації; технологічні засоби, інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень. У ній наведено характеристики сучасних спеціалізованих програмних продуктів для управління маркетинговою діяльністю та програм для корпоративних і бухгалтерських систем, систем менеджменту, які містять модулі виконання певних функцій управління маркетингом. У третій частині розглядаються інформаційні технології розв’я­зання основних маркетингових задач: дослідження ринку, визначення попиту на товари, дослідження товарів, розрахунки цін, управління рекламною діяльністю.